Jimmaa: Lammilee keenya hararagee shiraan buqqafamani..

#Jimmaa: Lammilee keenya hararagee shiraan buqqafamani Bunnoo baddalle turani achiin Magaala Jimma kessa bakka DDC jedhamutti qubsiifamani turani rakkoo hedduu kessa akka jiraniif furmaata akka laatamufi yeroo adda addatti beeksifmaa akka ture ni yadattu! Hanga yoona furmaanni waara kennameef hin jiru, Maqaa lammilee keenya kanaatin maallaqni gargaarsi sassabaama ture sirnaan osoo hin qaqqabin worri koreedha jedhamani ijaaramani sobanii fakkessaa turani giddutti akka dantaa dhunfaa ofirra olfachaa akka turaniif sobanii fakkessaa akka bahani hundi keenyayyu kan beeknuuf woywaachaatis turre niyadattu. Ummanni keenya kun rakkoo hamaa kessa turaniif kan jiranii yoo ta’u osoo durumma irra kaase bifa kanaan ta’e silaa mallqni giddutti kashalbboota giddutti daldalanuun hin nyaatamu ture. Hamma hojii barredaadha, koreen isaanumti ijarratani isaanumti gargaarsi godhamuufiin sirnaan akka qaqabu tasisa.

Yeroo dhukkubni kun dhufe kessatti lammilee keenya kana cinaa dhabbachun dirqama oromoo hundaati. Gar garasa qofaa miti lammilee kun baay’ina isaanitiif manni kessa jiranii dhipho waan ta’ef dhukkuba kanaaf heddu saaxilamoodha,kanaaf qaamni dhimmi ilallattu iddoo mijataa bakka itti qilleensa argatanu qubsiisutu irraa eegama!! Lammilee oromoo biyya kesessaf biyya alaa jirtanu maraaf maalo ummata kanaaf ha birmannu!
Namoonni Ilmaan Oromoo baha Oromiyaa irraa buqqa’anii Magaalaa Jimmaa qubatanii jiranu gargaaruu barbaaddan, Herrega (account) baankii armaan gadii kana irratti gargaaruu dandeessu.
1000046675723
Fu’ad Abdela fi Musa Jibril
Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa
Hubachiisa lakkoofsi baankii kun warruma Buqqa’aanii magaalaa jimmaa jiranu keessa bakka bu’ummmaadhaan maqaa namoota lamaatiin baname.

~by Fulea Amena.


OMN: Sirna Gorsaa fi Kadhaa Hordoftoota Amantii Waaqeffannaa


Kush Bank የአክሲዮን ሽያጭ በይፋ መጀመሩን የማብራሪያ ገለፃ አደረገ።

የኩሽ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ።ምንም እንዳይወሳ “ሀበሻ”ገለመሌ ተብሎ ተደብቆ የነበረው ስማችሁ በእንደዚህ አይነት መልካም ነገር መታወሱ በእራሱ ክብር ነው።