Site icon Kichuu

Jimaa fi Harargee:Akkuma Bekamuu Ummanii Keenya Kan Harargee Jimaa ha Omiishuu Malee Irraa Fayyadamee Jireenya Isaa Foyyesee hin beeku

Jijjiramaa Amma Biyya Kessatti Mul’achuu Jiruu Kana Fayyadamuun Ummanii Keenya Gabaa Shiira Dinnatiin Kessaa Dhibbamee Bahee Kana Harkatti Deefachuuf Sochii Jalqabee jira garuu warii kanan dura Gabaa Jimaa to’atee jiruu Shiira Qindaawaa Jalqabanii Jiran. Yeroo Ammaa Adunyaa Irratti Baalii Sammuu Nama Haddochuu Kan Biyyoota Guddatan Kan Akka Amerikaa,Kanadaa fi kkf Kokenii Yeroo Itti Seera Qabessa Godhaa Jiranitti,Biyya Teenya Tan Dhugaattiin Warshaa Kessattii Omishamanii fi Mandara Kessattii tolfaman Kan Akka Haraqee,Xalaa Fi Xajjii Kan Sababa Balaa Konkolataa ta’anii Lammiin Biyyaa Itti Dhumaa Jiru Midiyaa Biyyattiin Itti beysifamanittii Caffeen Naannoo Amaaraa jimaa irratti murtii Ugguraa dabarse. 

“Ijji Waan Gaara Dubaa Jiru hin agaree…. Ja’amaa Mitti Dubbii Tana Akka Salphattii Laaluun Sirrii Mitti Dhimmii Jimaa Harargeef Jireenya Ummata Milliyoona Sadettii Olittii Harargeen Laftii Isii Jimaa Waan Omishtuuf Malee Hanga Lafa Teenyaa ni beyna.Sa’aa Abbaan Gaafa Cabsee Ormii Ijja Jamsa Ja’ama Mittiree Silaa Akka Motummaa Naannoo Oromiyattii,Akka Goddina Harargee Lamaanitti Akkuma Bunnaa fi Shayyiif Bekkamtii Seeraa fi Eegumsii Gahaan godhamee Caffeen Naannoo Amaraa Uggura kana Jimaa Irratti Hin Kessuu ture Biyyii Kunii Sirna Fedaralizimiin Bultii Naannoon Dhimma Naannoo Ifirratti Murteysuuf Aangoo Guttu Qabdii Naannoo Amarattii Aansee Enyuu Tarkaanfii Akkanaa Fudhachuuf Kan Kajjelluu Akka Tahee Tilmamuun Nama hin dhibu.Xiqo turanii immo Dhimma Kana Gara Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataaf dhiheysuun isaanii hin Olluu.Tiruun Bultee Lafee Taatii Akkuma Ja’amuu Motummaan Naannoo Oromiyaa Murtii Caffeen Naannoo Amaraa Jimaarratti Dabarsee Akka Irra Debi’anii Laalan Gaafachuu fi Eeggumsa Seeraan Deggaramee Jimaaf Tasisuu Qaba.

Haalii Ammaa Kun Wantii Agarsisuu Ani Dunaan Margi Hin Margiin Jatee Harreen Warii Duraan Fayyidaa Jimaa Baree Karaan Itti Cufamuu Baraan Harka Biratiin Seera Fayyadamanii Nu Midhuuf tatafachaa jiran.
Ummanii keenya Motummaa Naannoo Oromiyaa Waliin Ta’uun Deemsa Kana Dhabbuu Qaba.

Biyya Haraqee UNESCO Galmessuuf gaafatamtee kessatti Jimaarratti Ugguura Kayyuuf Tattafachuun Fudhatama Tokko hin qabu. Abbaatu Of Maraa Ja’e Bofnii.

 

Exit mobile version