“Jilli hoggana ABO kan waajjira dhaabichaa banuuf gara Lixa Shaggaritti bobba’e humna nageenyaa mootummaan dhorkame.

“Jilli hoggana ABO kan waajjira dhaabichaa banuuf gara Lixa Shaggaritti bobba’e humna nageenyaa mootummaan dhorkame.

Godina Shawaa Lixaatti waajjira ABO Aanaa Ada’aa Bargaa banuudhaaf jilli ABO Jaal Abdii Raggaasaan durfamu gara magaalaa Mogoritti utuu imaluu seensa magaalaa Incinnii irratti humnoota nageenyaan dhorkamanii ofirra deebi’uuf dirqamaniiru. Kana malees tuutni miidiyaa ONN kan gaazexeessaa Firaa’ol Jaallataafi ogessi Kaameraa Geetuu Alamayyoo kan gara sanatti bobba’e humna nageenyaa kanaan dhorkameera.
Yeroo darbes magaalaa Baakkootti sagantaa ABOn qopheesse irratti ogeessi kaameraa Geetuu Alamayyoo humna waraanaa mootummaan reebichi ulfaataan irratti raawwatamuun kan yaadatamudha.

Humni poolisii idilee, kora bittinneessaafi humna addaa jedhamuun beekamu “akka darbuu hin dandeenye ajaji nutti kenname” jechuudhaan ittisan.

Akka magaalaa Mogorirraa odeeffannoo bilbilaan argannetti humni waraanaa mootummaa meeshaalee sirna baninsa kanaaf uummanni qopheeffate saamuudhaan konkolaataatti fe’atanii akka deeman nuuf himaniiiru. Namoota sagantaa kana irratti hirmaachuuf ba’anis reebicha irratti raawwachuun miidhaa qaqqabsiisaa akka turan beekameera. Magaalaa Mogoriifi guutummaa Aanaa Ada’aa Bargaa keessatti miseensonni ABO hedduminaan mana hidhaatti guuramaa akka jiranis beekameera.”


Ummanni Adaabbaa Hiriira bahuu dinnaan namoota muraasa Afaan Qawweetiin hiriira baasuttu jiru.


Ummanni Oromoo Obsa Fixateera* Dhaamsa Hatattamaa Abdi Teyib Wako irraa* Jawar Mohammed* Lammaa.

Abdi Teyib Wako

Maqaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo manneen hidhaa Finfinnee sadeen (QILINXOO, QAALLITTII fi MAAKELAAWWII) keessatti hiraarfamaa jiran hanga tokko, bakka irraa qabaman (bakka dhalootaa) waliin:-

QILINXOO

1. Kaayyoo Fufaa – Shawaa Lixaa, Gindabarat
2. Nimoonaa Injiguu – Wallagga Lixaa, Gullisoo
3, Amaanu’el Beekkataa – Wallagga Bahaa, Naqamtee
4.Biqilaa Damee – Qeellam Wallaggaa, Gidaamii
5, Fiqiruu Dassee – Qeellam Wallaggaa, Yamaaloogii Walal
6, Gadaa Roobaa – Gujii Lixaa
7, Biqilaa Garbaa – Wallagga Bahaa, Naqamtee
8, Daawwit Muluu – Qeellam Wallaggaa, Gidaamii
9, Usmaan Hasan – Qeellam Wallaggaa, Haroo Sabbuu
10, Ungulaa Baqqalaa – Qeellam Wallaggaa, Hawaa Galaan
11, Lalisaa Fiqaaduu – Qeellam Wallaggaa, Gidaamii
12, Lammeessaa Taakkalaa – Horroo Guduruu Wallaggaa
13, Kiisii Qixxummaa – Shawaa Lixaa, Amboo
14, Abdii Dafaa – Wallagga Lixaa, Ayiraa
15, Carinnat Tafarraa – Wallagga Bahaa, Naqamtee
16, Wadaajoo Malkaamuu – Wallagga Lixaa, Baabboo Gambeel
17, Malkaa Wiirtuu – Shawaa Lixaa, Amboo
18, Dorombos Cuukkoo – Qeellam Wallaggaa, Sayyoo
19, Fayyeeraa Mokonnin – Qeellam Wallaggaa, Dambi Doolloo
20, Toleeraa Aagaa – Qeellam Wallaggaa
21, Ashabbir Barii – Wallagga Bahaa
22, Caalaa Baayisaa – Shawaa Lixaa, Amboo
23, Aanaa Baayisaa – Shawaa Lixaa
24, Gaaddisaa Nagaasaa – Wallagga Bahaa
25, Abbabaa Maammoo – Wallagga Bahaa, Naqamtee
25, Geetaahun Taammanaa – Wallagga Bahaa – Naqamtee

26, Prof. Bayyanaa Ruudaa – Salaalee, Fiichee
27, Mohaa Abdiisaa (umrii 70) – Shawaa Lixaa, Amboo
28, Damee Baacaa – Qeellam Wallaggaa
29, Addunyaa Keessoo ) Salaalee, Warra Jaarsoo
30, Gadaa Bultii – Wallagga Lixaa, Laaloo Assaabii
31, Bulchiinsaa Balaay – Wallagga Lixaa,
32, Falmataa Girmaa – Salaalee, Yaayyaa Gullallee
33, Farajaa Getaachoo – Shawaa Lixaa, Amboo
34, Abdii Kumsaa – Shawaa Lixaa, Amboo
35, Abshiruu Kadiir – Qeellam Wallaggaa
36, Abubakar Nuuree – Wallagga Bahaa, Naqamtee
37, Taarikuu Abdiisaa – Horroo Guduruu Wallaggaa
38, Ijoo Fiixee – Horroo Guduruu Wallaggaa
39, Aabbuu Lammaa – Shawaa Bahaa
40, Takkaalliny Mardaasaa – Qeellam Wallaggaa – Daallee Waabaraa
41, Ifireem Galataa (umrii 75) – Buraayyuu
42, Yaasoo Kabbabaa Hordofaa – Salaalee, Kuyyuu
43, Galaanaa Waaqgaarii – Buraayyuu
44, Firaa’ol Indaalee
45, Fiixaa Caalaa – Buraayyuu
46, Taaddaluu Yoonaas (Shamara) – Qeellam Wallaggaa

KANNEEN YEROO HOOGGANNI ABO BIYYA SEENU LOLA NAFXANYOOTAA FINFINNEE FI NAANNAWA ISHEETTI OROMOORRATTI BANAMEEN, “Buraayyuutti ummata Dorzee fi Nafxanyaa ajjeeftan” jedhamuun waggaa tokkoo oliif manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turuun ammallee QILINXOO keessatti gidiraa hamaa argaa jiran:-

47, Hirphaasaa Galaanaa Mul’ataa
48, Tasammaa Galaanaa Mul’ataa
49, Naasir Kadiir
50, Azeer Ifireem Daangisaa
51, Firazar Qana’aa Laggasaa
52, Tasfaayee Makuruu Saglee
53, Waaqtolaa Abarraa Sambataa
54, Galaanaa Adaraa
55, Lataa Baqqalaa Deebisaa
56, Kabbadaa Deebisaa
57, Asaffaa Caalaa
58, Kabbadaa Fayyisaa Deebisaa
59, Maammush Baqqalaa Deebisaa
60, Mulaatuu Obsaa Wayyaa
61, Dirribaa Kabbadaa
62, Baayisaa Guddataa Fufaa
63, Tamasgeen Doorsisaa
64, Asaffaa Guddataa
65,Tigisti Tasfaayee Kumalaa
66, Tolasaa Ayyaansaa Qumbii
67, Galaanee Geetaahun Xaafaa
68, Suyyum Geetaachoo
69 Almaaz Araarsoo Fayyisaa
70, Jifaaraa Bookkisaa Qaabataa
71, Abarraa Caalchisaa
72, Alamituu Guutaa
73, Gaaddisaa Mararaa Fufaa
74, Addunyaa Hambisaa Ayyaanaa
75, Baayisaa Addunyaa
76, Bojaa Addunyaa Abdii
77, Awwal Abbaazinnaa Abbaagaroo
78, Badiruu Kumsaa Mugannoo
79, Tarreessaa Margaa Gaashaa
80, Dhaabii Girmaa Gaddafaa
81, Darajjee Hirphaa Gammachuu
82, Urgaa Gabbisaa Dabalaa
83, Eebbisaa Caalaa Hayiluu
84, Tigisti Taarraqaa Tafarraa
85, Geexee Nagaasaa Caalaa
86, Zarihuun Guuttataa Bariisoo
87, Takkaalliny Mul’ataa Wayyeessaa
88, Dagguu Ballaxaa Hayiluu
89, Maccaa Jiraataa Bulchaa
90, Meetii Faanaa Boggaalaa
91, Dalasaa Dhugumaa Sobbooqaa
92, Zawdituu Dassaaleny
93, Galaanaa Baqqalaa
94, Taaddaluu Qananii
95, Amansiisaa Bojaa Iddattoo
96, Kabbadaa Doorsisaa Filataa
97, Darajjee Tulluu
98, Maammush Qana’aa Hayiluu
99, Haacaaluu Bulchaa Qorichoo
100, Girmaa Baqqalaa Raayyaa
101, Biraanuu Lammii Jootee
102, Magarsaa Kaasahee Guutaa
103, Rattaa Raggaasaa Deesisaa
104, Tolasaa Beegii
105, Kinfee Taaddasaa Birruu
106, Tolaa Gammachuu Urgaa
107, Gaaddisaa Biraanuu Cuukkoo
108, Abbabuu Gammachuu Fayyisaa
109, Taganuu Gosee Hordofaa
110, Baayisaa Miidhagsaa Fayyisaa
111, Haftaamuu Magarsaa Qalbeessaa
112, Biraanuu Warquu
113, Baqqalaa Warquu Jimaa
114, Baqqalaa Zawudee Barii
115, Amantee Lammaa Nagawoo
116, Dabalee Lammaa Nagawoo
117, Lammaa Nagawoo Intalee
118, Dabaluu Badhaadhaa Qumbii
119, Birqee Raggaasaa Badhaadhaa
120, Dirribaa Damisee
121, Naannoo Dassuu Beenyaa
122, Abdataa Balaachoo Birruu
123, Tarreessaa Diriirsaa Hordofaa
124, Biraanuu Itichaa Dabalaa
125, Darajjee Dirribaa Dabaluu
126, Komaander Seefuu Damisee Fayyisaa
127, Inispekter Tashoomaa Daadhii Waaqee
128, Araarsoo Koorsaa Cunqursee
129, Maabiraatuu Dajanee Maammoo
130, Inispekter Baahiruu Oonchoo Birruu
131, Tashaalee Fayyeeraa
132, Girmaa Tashoomaa Baayisaa
133, Maakibab Shifarraa Geetaachoo
134, Urgoo Lammaa Warquu
135, Mitikkee Tufaa Sanyii
136, Hayilamikaa’el Taaffasaa Tasammaa
137, Alam Taaffasaa Tasammaa
138, Carinnat Taaffasaa Tasammaa
139, Asmaraa Abbabaa Tasammaa
140, Fiqaaduu Hayiluu Badhaasaa
141, Darajjee Naannoo Adaraa

QAALLITTII

142, Caalaa Usmaa’el – Harargee Lixaa, Galamsoo
143, Abubakar Abdallaa – Wallagga Lixaa
144, Saadiq Kaliifaa – Wallagga Bahaa, Naqamtee

MAAKELAAWWII (Finfinnee buufata 3ffaa)
145, Abdii Dirribaa – Qeellam Wallaggaa, Gidaamii
146, Daandii Garbooshee – Wallagga Bahaa, Eebantuu
147, Beekaam Luullessaa – Shawaa Lixaa, Amboo
148, Lalisaa Alamuu
149, Alamaayyoo Gaaddisaa
150, Boonsaa Hayiluu – Shawaa Lixaa, Amboo
151, Shimallis Geetaachoo – Salaalee, Kuyyuu
150, Burqaa Kumarraa – Wallagga Lixaa
152, Yaadasaa Yooseef – Qeellam Wallaggaa
153, Geetushaa Olii
154, Kaasayee Qananiisaa
155, Guutaa Biraanuu
156, Sanyii Baacaa
157, Daagim Wuubisheet
158, Lalisaa Guddataa – Wallagga Lixaa
159, Ifireem Iyyaasuu Gammachuu – Qeellam Wallaggaa, Anfilloo
160, Daraaraa Guyyoo – Boorana, Hiddii Lolaa
161, Margaa Guutaa – Shawaa Kibba Lixaa, Tullu Boolloo
162, Waaqgaarii Badhaasaa – Qeellam Wallaggaa
163, Jaagamaa Margaa
164, Mohaammad Iisaa – Wallagga Bahaa, Nuunnuu Qumbaa
165, Mohaammad Huseen
166, Lalisaa Alamuu
167, Alamaayyoo Gaaddisaa