Jigjigaa: Jiraattoonni nyaataa fi bishaan dhabuu himan

Jigjigaa: Jiraattoonni nyaataa fi bishaan dhabuu himan

Rakkoon nageenyaa magaalaa Jigjigaa keessatti guyyoota muraasa darbaniif umammee ture xiqqoo tasgabbaa’ulleen jiraattoonni beelaaf saaxilamaa jiraachuu BBC’tti himan.

(bbc)—-Raayyaan ittisa biyyaafi poolisiin hojii tasgabbeessuu hojachuun alatti deeggarsi mootummaan ummataaf kennaa jiru akka hinjirre dubbatu jiraattoonni naannichaa.

Jiraataan magaalaa jigjigaa tokko bilbilaan BBC’tti akka himaniitti, ”Ammaan tana Jigjigaan jiran. Magaalaa gutuun saamamee jira. Suuqiin hotelli wanti hunti hinsaamamiin hinjiru. Kanaafuu ummanni beelaaf saaxilameera,” jedhaniiru.

Akka jiraataa kanaatti keessattu bishaan gahaan durumaanu magaalattii keessa hinturre. Amma ammoo bishaan summeefameera waan jedhameef namni dhuguu didee rakkoon bishaniis hamaadha jedhaniiru.

Akkasumas namoonni guyyoota lamaafi sadiif osoo nyaata hinnyaatin turan akka argamanillee ni dubbatu.

Mootummaanis gara qee’ee keessaniitti deebii’aa jechuun alatti wanti taasisee akka hinjirre dubbataniiru.

Jiraattuun magaaladhuma Jigjigaa kan taate kan bira ammoo, halli kaleessa ture gaman nageenyaatiin gaari ta’u himtee, polisiifi raayyaanis hojii tasgabbeessu hojjataa jiraa jettee jirti.

Namni hedduun akka gara qee’ee isaaniitti hindacha’iiniifi hedduunis beela’aa akka jiru jiraattuun tunis himte jirti.

Fakkenyaafis yoo himtu, wanti duraan magaala keessa ture dhumaa jira. ergasiin booda kan alaa galee omtu waan hinjirreefu waanuma duraan qabnu waliif qoodnee ittiin bulaa jirra jetti.

Haa ta’u malee sun yoo dhume, akkam akka taanu hinbeeknu. Fakkenyaaf bishaan ujjummeen sommaa’ee waan jedhaniif namni dhugaa hinjirus jette jirti.

Karaa gama biraatiinis Ministrri fayyaa Itoophiyaa garee oggeessotaa gara sanatti eergu himeera. Garichis namoota walitti bu’iinsaan miidhaman 53 adda baasuufi kanneen keessaa 30 kan ta’an kan waldhaansa baqaqsanii hodhu barbaadaniidha jedhaniiru.

Kannen keessayis hanga ammaatti garichi namoota sagaliif waldhaansa baqaqsanii hodhhuu taasisuu isaanii ergaa tiwiitaraan kan ibsan Ministtirichi Dr Amiir Amaan. hojiin wallaansaa kunis itti fufa jedhaniiru.ESAT Daily News Amsterdam August 09,2018OMN:ጉዞ ባህርዳር(Aug,9,2018)


Awramba Times Presents Activist Jawar Mohammed