Jibbi BILXIGINNAA jibba Jaal Daawud Ibsaa ykn jibba #Jawar Mohammed ykn jibba #BekeleGerba

Jibbi BILXIGINNAA jibba #Jaal_Daawud_ibsaa ykn jibba #JawarMohammed ykn jibba #BekeleGerba

ykn jibba #AbdiiRaggaasa ykn jibba hoggantoota Oromoo ykn jibba #KFO ykn #ABO qofaa miti. Jibbi BILXIGINNAA jibba Oromummaa, jibba bilisummaa Oromoo, jibba tokkummaa Oromoo, jibba Oromoo fi Oromiyaati. Kun immoo siyaasa summaawaa sirna mootoota Itoophiyaa durii kanneen akka Haylesillaase, Minilik irraa kaasee as gaheedha. BILXIGINNAAn sirna dur Oromoo irratti dirqiidhaan fee’uun olaantummaa sirna durii san Oromoo irratti mirkanneessuuf hojjachaa jiru.
 
Summiin Siyaasa BILXIGINNAA kan salphaatti ilaalamu miti. siyaasni BILXIGINNAA siyaasa Minilik kan jaarraa 20ffaatin tokkuma. Lamaanuu jibbi isaanii namootaa dhuunfaa waliin otoon hintaane, #Oromoo fi #Oromiyaa waliini. Lafaa fi lafee Oromoo waliini. Kuni garbummaa akka salphaatti ilaalamu miti. BILXIGINNAAN Itoophiyaa kabachiisuf maqaa Oromoo fi Oromiyaa jettu dhabamsiisun kaayyoo isaanii kan duraatii. Kana itti jiraniis. Siyaasni isaanii kan saba bal’aa haamilee cabsuun gaadi’ee duubatti hambisuun warra kaleessa dursee hatee of dhaabe qofa Jiraachisuudha. Oromoon Oromummaadhan miidhame,akka Oromootti gurmaa’us ta’ee socho’uun sirna BILXIGINNAA keessatti yakka. Kunimmoo fafa guddaadha. Gufuu guddaa Oromummaa danquuf dhaabatedha.
 
#OPDO duraanii #BILXIGINNAAN ammaa Farra Oromummaa, Farra tokkummaa,
Farra sabboontootaa, Farra bilisummaa, Farra Oromoo fi Oromiyaa diina Ummata Oromooti kan jennu sababaa malee miti.
Waaroo salphinaa
Tan sabaaf rakkinaa
Tan surriin hanqinaa
Way BILXIGINNAA tana!