Jedhikaa Kormee Koo : Luuccaan rifeensa kee_ akka waan haamanii

Jedhikaa Kormee Koo : Luuccaan rifeensa kee_ akka waan haamanii

Jedhikaa Kormee Koo

~
Luuccaan rifeensa kee_ akka waan haamanii
Barruun harka keetii_ akka waan qaqanii
Baddaa xannee teessee_ hadhaa guduunfattee
Fiigdee, kuftee, kaatee_ dafqa xuruurfatte.
~
Dhugaa qabda
Dhugaa qabda!
Onneen dhiiga raabsu, yoo mirgisa dhaabu
Ribuun qaama keessaa, yoo warraaquu jibbu
Foon fuularraa dhumee_ qolli ijaa walirbu
Dhiigni foon wallaalee_ yommuu hojii dhaabu
Agartuun ilaalaa_ argaa quba dhabu.
~
Jedhikaa kormee koo_ jireenya galgalaa
Nama hingammachiiftu_ akka gaaf Masqalaa
Yoo galgalli dhuftu_ namatti hintottolu
Aduu Birraa keessa_ qorqalbiidhaan oolu
Egaa…
Otoo odeeffamee_ jaarraa nu deemsisa
Qaawwaan jireenya kee_ mataadha seensisa.

via SEEXAA B. Gtiin.