Jedhe Jawaar Muhammad!!!

Jedhe jawaar Muhammad!!


#Fincila” Diddaa Gabrummaa”!!! Roobee Baalee”! Roobee Walashiyyee Arbi Keessa Bahe Simaaf Na Jibbanii Way Bineensa Tahe”!OROMUMMAA,BILISUMMAA”!!!

#Calanqo Hiriira Mormii”!!!
 
 
 

Ibsa Qeerroo Barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa irraa kenname
Nuti Barattoonni Oromoo akkuma kaleessa Wayyaanee kokkee qabnee hayyoota Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa, Prof Mararaa Guddinaa fa’a afaan bineensaa keessaa baafanetti hardhallee hayyoota keenya nuuf jedhanii mana hidhaa keessatti dhumaa jiran hidhaa baafachuuf murteeffannee qabsoo karaa nagaatti seennee jirra. Yoo duunes yoo jiraannes hayyoota keenya wajjiini. Yoo barnoota ta’e kan hanga isaanii beekkumsa qabu hin jiru. Hayyoonni keenya biyya barbaadan keessatti osoo akka barbaadanitti jiraachuu danda’anii nuuf jecha hidhamanii mana hidhaatti beelaan dhumaa jiru.
Qeerron Barattoonni Oromoo ibsa Ijjannoo qabxiilee armaan gadii qabu baafannee jirra.
 
1). Nuti barattoonni Oromoo Mirga Heeraa fi seera biyyattiin nuuf kennametti fayyadamuun karaa Nagaatin Hiriira nagaa bahuun hanga hayyoonni keenya nuuf jecha hidhamanii dhumaa jiran nuuf hiikkamanitti gaaffii mirgaa eegalle cimsinee itti fufna. Mootummaan gaaffii mirgaa karaa nagaan nuti gaafachaa jirru ukkaamsudhaaf humna waraanaa nutti bobbaasuu irraa akka of qusatu ni hubachiisa.
 
2. Nuti barattoonni Oromoo kan Hiriira baanee gaafachaa jirru gaaffii mirgaati waan taheef qaamoleen nageenyaa barattoota Oromoo reebuu, hidhuu fi ajjeesuu irraa akka dhaabbattan Waamicha isiniif goona.
 
3. Itoophiyaan Jawaarif hin taane, Baqqalaaf hin taane, hayyoota Oromoof hin taane nuufis hin taatu. Hayyoota keenya mana hidhaa keessatti nuuf jechaa dhumaa jiran dhiisnee nuti sanmuu ittii teenyee barannu hin qabnu. Osoo isaan beelaan dhumaa jiran nuti sammuu ittiin nyaannee jiraannu hin qabnu. Hayyoota keenya waliin dhumuuf murteeffanneerra.
 
4. Hayyoonni Oromoo kan mana hidhaa keessatti dhumaa jiraniif ummata Oromoo miliyoona 60f waan taheef kana hubachuun Qeerron, Qarreen, Maanguddoon, haawwan, ilmaan Oromoo hundi tokkummaan gaaffii mirgaa nuti eegalle cinaa hiriirun hayyoota keenyaaf akka birmattan waamicha isiniif goona.
 
5). Itoophiyaan Taaddasaa Birruu nyaatte, Baaroo Tumsaa nyaattee, Nadhii Gammadaa Nyaatte, Haacaaluu Hundeessaa kaleessa nu jalaa nyaatte hardhas osoo nuti ijaan arginu hayyoota keenya nyaachudhaaf jirti waan taheef ilmaan Oromoo hundi hayyoota keenya lubbuun akka baraarru waamicha isiniif goona.
 
6. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee hidhaa haa hiikkaman. Ilmaan Oromoo irratti waraana bobbaasanii ajjeesun hatattamaan nurraa haa dhaabbatu.
 
7. Nuti barattoonni Oromoo hidhaaf, reebichaaf, ajjeechadhaaf bara wayyaanetuu hin jilbiiffanne. Hardhas hin jilbiiffannu. Hayyoota keenyaf wareegama barbaachisu ni kaffalla.
 
Hatattamaan hayyoota keenya nuuf hiikaa.
Gurraandhala 10,2021
OROMIYAA