“jalqaba afaan oromoo hojii irra ooluu kan qabu waajjiroota mootummaa naannoo oromiyaa sadarkaa hundaa keesssatti ta’uu qaba.”

“jalqaba afaan oromoo hojii irra ooluu kan qabu waajjiroota mootummaa naannoo oromiyaa sadarkaa hundaa keesssatti ta’uu qaba.”

Godina shawaa kibba lixaa Magaala Walisoottii Manni baruumsaa Afaan Amaraatiin barsiisuu bay’ee dha wan sii dhibu mana baruumsa “Quxur Hulet” jedhamuu kessaatti Afaan oromoo akkaa subject tokkottii kennaa jennaan akkaa wan afaan Amariffaa dhiisaa Afaan oromoon barsiisaa jedhanii wacaan. Yeroo ummaatan maliif Afaan Oromoon hin baarsiftan ilmaan kessaan jedhaniin Manni Barumsaa Afaan Oromoo Qulqulliinaa hin qabuu sin jedhuu. kanaaf immoo itti gafatamummaa fudhachuu kan qabu OPD dha.

Yeroo kuman gaaffii kana gaaffadha.
Chappaa isaa, Titarii isaa fi milee fi mataa isaa (footer and header) afaan Amaaraan dabalatee hojjiisisee laqalaqaa, manneen barnootaatiin ‘isiin Afaan Oromoon barsiisaa’ jechuun qaanii dha. Eenyutuu Shimaliisa Abdiisaaf angoo akka Chappaa isaa afaan Amaaraanillee qopheessu keenneef? Eessaa dhufe angoon akkasi? HIN JIRU. SIRUMAA HIN JIRU.

Dura BMNOtu jijjiiramu qaba! Dura isiin Afaan Oromoo qofaan hojjadhaa, heera kabajaa. Achiin booda nama fi dhabbiile biraa yoo heera akka kabajan gaaffattan gaarii ta’a.
Biyya Oromiyaa

OMN: Oduu Guyyaa (Hagayya 27, 2019)


BUKKURRUU: Tiyaatira Ijoollee
Isin hin dabrin. Hojiin aartii akkanaa qabsoo Afaan keenya guddisuutiif ilmaan keenya eenyummaa isaaniin qaruutiif faaydaa guddaa qaba. Jajjabeeffamuu qabas.