“Jaarsi kun dulloomeera, aangoosaa dargaggeessaaf kennuu qaba” jedhan.

“Jaarsi kun dulloomeera, aangoosaa dargaggeessaaf kennuu qaba” jedhan.

-Jaarsa isa caalu, umurii 73’tu (Trump) biyya democracy’n jiruyyu bulchaa jira. Osoo umuriidhaafi ta’ee Jaarsolii dhaaba biroo keessa jiranimmoo leellisaa oolu.
“Jaarsi kun sammuun dadhabeera” jedhan. Ooggantooti dhaaba siyaasaa, kan ODP dabalatee, yeroo oliif gadi fiiganii, qarshii dhangalaasanii, miidiyaa bitatanii, nama bitataniiyyu ta’uufi didnaan, yeroo meeqa “Social media’n nu arrabsaa oola” jedhanii boo’an, Inni kun callisee hojiitti jira. Ooggansa isaan qarshiifi miidiyaa malee Oromiyaa ajaayibsiise. Habashaa boossise.

Yeroo maqa-balleessiin hanga kanaa irratti deemaa ture kana gaaf-tokko ba’ee akka warra kaanii dhaadatee, arrabseefi boo’ee hinbeeku. Ofbeeka, kaayyoosaa beeka, galmasaa beeka, waca namaa garagalee hinlaalu, miidiyaa kanarraa amma barbaadde arrabsi amma barbaadde itti dhaadadhu~ Dhimmakee hinqabu inni (Sirriitti ofbeeka, ofitti amana) “Oromoo gandaan qoodaa ture” jedhan.
Waanta nuti taajjabaa turre, isa argaa turre garuu amala dhaabbataa inni ittiin hormayyu ofitti qabee, mariisisee waliigalu qofadha. “Mee Eertiraatti Oromoo qoqqoodaa ture kan jettu ragaa maalii qabda?” Jedheen nama olola kana hoofu tokko gaafadhe. Barruu ani dur dubbise, “Journey in z dark” jettu tokko naaf eere. Barruun sun garuu shira shaabiyaa alkallattiin goote, hidhaafi hiraarsa Oromoon qabsootti dabalamuuf bahee karaatti TPDM’n irra gaheefi namoota sossobbaa faayidaa hormaan sossobamanii ABO keessaa foxxoqan qeeqa malee waaninni haasayu waliin walin gitu.

Qabsoon Oromoo nama:
-Tasgabbaayaa
-Oliif gadi deemee nama hin haasofne
-Nama kaayyoosaaf callisee hojjetu
-Nama nanmiidhame, natti darban, nasalphisan jedhee hinboonye
-Nama cichoominaafi kutannoo qabu
-Nama ololatti kolfee bira darbee hojiisaatti fufu
-Nama Gidiraa hedduu dandamatee fuul-dura deemuu dandayu
-Nama qaama birootti hindhaadanne
-Nama haaloodhaan machaa’ee hingubanne
-Nama hubataa akkasii barbaaddi.

Namni kun waggaa dheeraa arrabsame. Anis baay’ina oduu irraa kan ka’e, dur ammeenyasaa amaneen ture.
Garuu ragaan tokkollee hinjiru. Gaafadhee, qoradheen dhabe!
Ragaan argadhe yoo jiraate, xalayaa inni barreesseefiin warra biyya qaroometti koolu-galtummaa argatetu, achi taa’eedhuma aangoo dhabee maqaa balleessudha. Ragaan jiru, jibba, inaaffaa, ofii beela dandamachuu dadhabuun baqatanii miidhamaafi hariyatamaa ofgochuu, sossobbaa alagaan fagaatanii balleessaa ofii dhokfachuuf balleessaa nama taasisuu, abdii kutachuun bahanii erga gaabbanii dirqiin nama ariyatame ofgochuu…dha. Kana hunda dhokfachuuf garagalchanii nama kanarratti ololaa oolu.
Hanga har’aatti waanti taajjabaa turre garuu olola sanarraa fagoodha!
Dawit N. Gemechu

Dula Abdissa


Controversial Prosperity Party Senior officials – Ethiopian Politics
Haileyesus Adamu is one of the prosperity party representatives in Amhara region.
Prosperity Party is the new party established by PM Abiy Ahmed.
Prosperity Party is the united part of EPRDF parties except TPLF.


Ethiopia – አውድማ – December 28, 2019 – ወቅታዊ ትንታኔ ከአዲስ አበባ – Awedema – አባይ ሚዲያ

ጉድ በል ጎንደር; አወዛጋቢው የአማራ ክልል ባለስልጣን ሆኖ መጣ ንጉስ ነኝ ጨዋታም ነበረው። አሁን የብልፅግና ፓርቲ አመራር አባል ነው።


Mootummaan Dr Abiy Ahimed Qiletti Qajeelaa jiraachuu fi Mallattoon Paartii Bilxiginnaa Maali?


ጠ/ሚ ዐቢይ የመረዋ – ሶሞዶ – ሰቃ – ሲሞዶ – ሊሙ መንገድ ግንባታን አስጀመሩ