Jaalalaan oolee bula Jibbaan hin raasu ceekuu Oromoon nagaa malee

Jaalalaan oolee bula Jibbaan hin raasu ceekuu Oromoon nagaa malee

Jaalalaan oolee bula
Jibbaan hin raasu ceekuu
Oromoon nagaa malee
Tuqaafi tuttuqqaa hin beeku!
Gaafa tuqame garuu
Biyya raasa akka balaa
Roorroo mataarra ejjetee
Awwaaratti dabala!
Citee – ciccita malee
Hin kennu lafa abbaasaa
Dirree gubbaatti baasee
Reeffa diinaa rarraasa
Dachee Oromoo dhaaluuf
Halkanii guyyaa maltaa?
Kottukaa daaraa taatee
Gara dhuftetti galta!