Jaal Ibsaa Nagawoo : Shira diinni ABO irratti xaxu kan har’aa miti!

Jaal_Ibsaa_Nagawoo #Shira_diinni_ABO irratti xaxu kan har’aa miti!

#Jaal_Ibsaa_Nagawoo hoggana ABO olaanaa (Miseensa Shanee Gumii-Gumii Saba a ABO)ti.

Tibba kana hololli hoggana ABO kana irratti baname gama kamiinuu fudhatama hin qabu! 
Holala diinni qindeessu kesssa seenuun warri borcitan dhaabbadhaa of ilaalaa!

ABO waliin gara fuulduraatti!

Adem Misoma


Hoggana gameessaa fi MSHG-GS ABO jaal Ibsaa Nagawoo hoogganoota ABO kaanirraa adda baasanii irratti ololuun adeemsa tarsiimoo diinni ittiin qabsoo bilisummaa oromoo maseensuuf baafte akka ta’e hubatamuu qaba.
Amma dura duula qabsoo bilisummaa oromoo irratti oofan keessatti ABO ummata biratti gatii dhabsiifna jedhanii maqaa #shanee jedhamuun duulaa turan.
San bira darbanii hoogganoota dhaabaa irratti bifa adda addaan kijiba dhugaa fakkeessanii kijiba tuulaa cubbuu gahu tuulaa turanis miseensota fi hogganoota ABO’tiif galaa qabsoo ta’ee fi imalasaanii ittiin jabeeffataa turan.
Inni amma jaal ibsaa nagawoo irratti eegalames kanarraa adda miti.
Isa kanas miseensonni dhaabaa fi jaal #ibsaa_nagawoos galaa qabsoo godhatanii akka itti dhimma ba’an abdiin qaba.

Nama Barri Miite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seenaa Ofii