Jaal Morkataan eenyu ??

Jaal Morkataan eenyu ??

#Jaal_morkataan, Lixa Wallaggaa, Ona Gidaamiitti kan dhalate yoo ta’u, akkuma oromoo tokkoo hireen cunqursaa kan isa mudatte sababa quuqama oromummaa isaaf sabboonummaa inni qabuun dararaan yeroo ijoollummaa isarra ga’aa turee fi bilisummaa rabbiin ganama gonfachiisee uume qooda oromoof lafootti shira diinaatiin garbummaa ta’e sana of irraa mulquuf hiree rabbiin ganama tolchee uume sana ifirraa dhabe, waanjoo garbummaa sana cabsee ofirraa gatuuf mala dhawate, Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi, jechuun imala isaa gara mooraa qabsoo bilisummaa oromootti godhate.
 
Akkuma hawwii isaa innis milkaa’ee leenjii waraana bilisummaa edda xumureen booda dirqama hooggansi waraana bilisummaa oromoo kennuuf fudhachuun gara hojii isaa falmata roorroo garbummaa sana hiddaan haxaawuu fi diina haleeluun injifannoo boboonsaa hedduu galmeessisaa ture, Jaal Morkataanis Haaluma kanaan okutaa oromiyaa wallaggaa gaara abbaa seenaa irraa ka’uun imala isa gara kutaa oromiyaa Iluu Abbaa Booritti qajeelfate, kaayyoon imala Jaal morkataas, Jaalleewwan isaa waliin Sirna Qabsoo waraana bilisummaa oromoo gara kutaa oromiyaalee garaagaraa keessatti hundeen lafa qabsiisuu fi bakka WBOn hirmaannaa hin qabnetti hawaasa naannoo sanaa waliin wal bartee uumuuf jaalleewwan isaa waliin imala itti fufe, innis akkuma yaade milkaa’eefi imala isaa milkiin abuurrate.
 
Kun osoo kanumaan jiruu gaafa guyyaa 10/8/2020 dubbii jabduun as itti qajeelte. innis akkas ture, kutaa Iluu Abbaa Boor ona Algee Saachii bakka jedhamutti mudannoon kun kan ta’e. hawaasni WBO waliin wal bartee hin qabne gufuu qabsoo WBO akka ta’es asumarraa tilmaammachuunis waan galteeti, imala isaanii irratti hawaasni naannoo sanaa eeruu qaama mootummaaf taasisaniin waraanni garboomfataa mootummaa kanaa qophii dursaa xumuratee haxxee hidhee akka inni eeggatu haala mijeessuufiin Jaalleewwan qaqqaalii ija oromoo ta’an kana wareegama lubbuu akka kaffalan taasisan.
 
Jaalleewwan Morkataa waliin turan nama shan baayinni isaanii, isaanis imala isaanii haga bakka galumsa isaanii sanaatti ittuma fufuun osoo deemaa jiranii, wanti isaan hin yaadiniif hin eegin isaan mudate, waraana diinaa eeruu hawaasaan dursee qophaa’e gidduutti of argan, dhukaasnis baname isaanis osoo hin qophaa’in waan jiraniif rifaatii tokko malee waraana diinaa hedduu galaafachuun boodarra humni diinaa ittuma daddabalamuun yeroodhuma sana jaallewwan morkataa keessaa lama wareegaman, lama ammoo rasaasa of harkaa fixachuun miliqan, jaal morkataanis akkuma jaallan isaa sana fiigee harkaa ba’aa osoo jiruu ammas haxxee diinaa keessatti of arge sanumaan harka isaa diinatti kennachuun, kaayyoo isaa ganama kudhaammatee manaa ba’e osoo hin ganinii fi irraa hin maqin Wareega lubbuu kafale.
 
Jaal Morkataan erga harka diinaatti kennatee bultii 7f achuma ona Algee Saachiitti hidhamuun reebichaaf dararaan hedduun erga isarra ga’ee booda, guyyaa 8ffaa isaatti mana hidhaatii baasuun bishaan guddaa Sooriif gabbaa jedhamu Riqicha bishaan nama ceesisu irra ijaajjisuun achitti rasaasaan lubbuu isaa wareeguun bishaan keessatti gatuun bishaan fudhatee akka deemu taasisan.
Jaal morkataanis “Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi” akkuma jedhe dhugoomsuun dhugaatti oromoof seenaa isaa dhiigaan barreesseera.
Muudannoon Jaal Morkataa Waraanna Bilisummaa Oromoo kaaniif ergaa Jabduu qabdi.
Maddi : FSM