Jaal Mallasaa Caalaa Eenyutu ajjeesisee?

#Jaal @Mallasaa Caalaa Eenyutu ajjeesisee?

#Jaal @Mallasaa Caalaa Eenyutu ajjeesisee?
 
Jaal Mallasaa Caalaa Goobanaa, Oromiyaa Shawaa lixaa, Aanaa Baakkoo Tibbeetti dhalate. Jaalli kun Umrii jiraatetti nama qabsoo Oromoo keessatti gahee Leencaa bahaa turedha. Bara Wayyaanee keessa mana hidhaa, ma’aakalaawwii, qaallittii, qilimxoofi Shawaa Roobititti kan hidhamaa ture yoo ta’u, bara 2018 Bara Fincilaa lakkifame. Haaluma kanaan, osoo jiruu, ammas haqa kaleessa itti dararameef waan hinarganneef gara qabsoo itti aanuutti cehe.
 
Jaal Mallasaan dhugaa Oromoo gaafachuu waan itti fufeef, pp’n ammas dararuu eegalte. Jaalli kun gara kuteessa ejjennoo cimaa kan qabudha. Haqa ilmaan Oromoo gaafachuu kan itti fufe. Ergamtuu pp aanichaa kan bara Wayyaanee isa hiisisan bara pp immoo ajjeesisani.
Shawaa lixaa Aanaa Baakkoo Tibbeetti kaadiroonni bilxiginnaa adda durummaan Jaal Mallasaan Caalaa akka ajjeefamuu godhan eenyuu?
 
Akkuma beekamu yeroo hedduu irra deddeebiin namoonni armaan gadii qabsoo Oromoo bara Wayyaanee eegaluun warra farra ta’aa turaniidha. Ammas gaafa 17/04/21//09/08/13 walgahii taa’uudhaan akka Jaal Mallasaan Caalaa hidhamee ajjeefamuu qabu murteessani. Murtee kana boodas gaafa 17/04/2021//09/08/2013 #Obbo Mallasaa Caalaa akka qabu ta’eera.
Akkuma beekamu kanaan duraa jarri kun, Miseensa ABOfi hoogganaa QBO kan ta’e, Jaal Dilbii Mararaan ajjeesisuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf, ilmaan Oromoo marti jibbinsa jarri kun Oromoo fi Oromummaa irraa qaban akka beektan isin beeksisaa gumaa #Mallasaan Oromummaafi Sabboonummaa isaaf baase kanaaf; gatii dhiiga isaa jara kana irraa haa barbaannu.
 
1. Bulchaa Aanaa, Taayyee Moosisaa , Lakk. Bil 0911751021
2. Nageenya pp, Abarraa Dabaloo, Lakk. Bil 0902802151
3. I/G pp , Shallamaa Waaqwayyaa, Lakk. Bil 0934508833
4. Abbabaa Guddisaati. Basaastuufi kan dhiiga Oromoo dhugaafi dhugsiisaa jirrudha.
 
Warra dhiiga $Jaal Mallasaa Caalaa Lolaaste Saaxiluun itti fufa.
#GUMAA HINYAANNU NI BAAFNA! QBO nis WBO nis akka Oromiyaatti bakka dhiigni Mallee barbaaddamu beekuun dirqama!
#Mallaseen Goota malee; Gantuu miti!