Namoni mal jedhuu waa,ee Jaal Maarroo Dhagefadha 

Namoni mal jedhuu waa,ee Jaal Maarroo Dhagefadha 

“Balaa nutti aggaamee jiru kana ofirraa qoluutu nurra jira” Jaal Marroo, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa 
Gidduu kana mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen WBO irratti injifannoo argachuu dubbatee jira. Haala kana irratti Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marroo, deebii gabaabaa naaf kennee jira.

Gaaffii: Mootummaan EPRDF WBO Zoonii Lixaa irratti duula gaggeessetti akka milkaa’e himataa jira; gama WBOn maaltu jira?
Jaal Marroo. Duulli WBO irratti gaggeeffamu gaafa lolli maqaa WBOn jalqaba jaal Elemoo Qilxuu Carcar Xirrootti kun sagalee bilisummaa oromooti jedhee rasaasa ishee duraa dhukassu eegale. Ololli WBO injifachuus gaafa sanaa kaasee hanga har’aatti qabiyyee jijiirrataa adeemaa as gahe. Kan amma injifannoo gama lixaatti argame jedhamus itti fuufiinsa qaama duula dantaa Oromoo dhabamsiisuu durii kaasee jiruuti. Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama ummata Oromoo keessaa qaroo ijasaati. Waraanni kun baduun, agartuun Oromoo dhangala’uu waliin tokko. Kun ammoo gonkumaa tahuu hin dandahu. Kanaaf ololli waraana amma deemaa jiru abjuu bututaa hiikkoo dhabe kan durii ammas abjootamaa jirudha.

Gaaffii. Mootummaan Abiy akka waan dantaa Oromoo kabaciisuutti lallabaa jira; gama kaaniin WBO fi ABO mirga ummata Oromoo falmaa jiran diina tokkoffaa godhatee socho’aa jira. Kun maal irraa kan madde sinitti fakkaata?

Jaal Marroo. Waraanni bilisummaa Oromoo umaa addaa bakka biraarraa dhufe miti. Saba Oromoo Abiyyiin dantaan tiksa jedhee lallabu sanarraa dhalate. Ilmaan hubatoo biyyaa sadoofi qananii ofii caalaa xiqqeeffamuu, salphachuufi sharafamuun eenyummaa sabasaanii isaan quuqee filmaata karaa biraa dhabnaan lubbuu ofii qaalii kafalanii kabajaafi qixxummaa namoomaa sabasaaniif malu fiduuf warra qawwee kaasedha. Ijoollee kanatti duuluun saba isaan irraa dhalatanitti duuluudha. Sabni isaanii ammoo saba guddicha dachee bal’oo Oromiyaa keessa jiraatudha. Kanaaf duulli kun duula saba Oromoorratti qiyyaafate, duula gaafa karaa Kaabaan Oromoo Walloorraa eegalee hanga amnaa galma gahuu dhabetu ekeraan as deebi’e. Shirri bifa kanaan hanqaaqamaa ture kan duriirraa wanti adda isa godhu homtuu hin jiru. Yoo jiraates inni miilanaa Oromoo madaa ofiitti quba kaahu baayi’inaan hirmaachisuu isaa qofa.

Gaaffii: Dhaamsi WBO ummata Oromoo, Qeerroo Oromoo fi miseensota WBO qabu maal?

Jaal Marroo: Umnanni Oromoo, qeerroo, qarree addatti ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo waan hunda dura qabsoon gaggeessaa jiru qabsoo dandamannaa, kan Oromummaa badii irraa oolchuu tahuu hubatuun dirqama. Weenniin kan ajjeefamu faachoo isaaf. Duuti Oromoon qehee ofiirratti du’aa jiru du’a addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne, du’a biyyaafi biyyee ofiif jecha aarsaa kafalamaa jirudha. Gadadoo akkanaa keessaa humni nubaasu bakkee biraarraa eeggannu tokkollee hin jiru. Qabsoon keenya qabsoo ifirratti hirkannooti. Qofaa itti seenne, ofumaati keessaa baana! Har’a dacheen Oromiyaafi sabni Oromoo akka dhuka’aa cancalli irraa buqqifamee dhohuuf wanti xiqqoon itti bu’uu eeggataa jiruuti. Balaa nutti aggaamee jiru kana ofirraa qoluutu nurra jira. Oromiyaa, Oromoofi Oromummaan tasumaa hin sharafaman. Abbaatu of Mara… IUOf!!