Jaal Abdii Raggaasaa erga hidhamee warri isa hidhan waan ittiin himatan dhabanii oliif gadi qabaa turani.

Jaal Abdii Raggaasaa erga hidhamee warri isa hidhan waan ittiin himatan dhabanii oliif gadi qabaa turani.

Dhiyeenyuma kana “nama kana yoo gadhiisne bosona deema jennee sodaanna” jedhe poolisiin. Ergasiis Sadaasa 11/2020 manni murtii mirga wabii qarshii 20,000 (kuma digdamaan) eegeefii ture. Ammas warri isa hidhe “namni kun bara ajajaa WBO Zoonii Kibbaa ture nama tokko ‘ati ergamaa wayyaaneeti’ jedhanii waraani inni hogganu reebaniiru” jedhanii himata haaraa akka itti fidan himani. Ammas sababuma itti funaananii Jaal Abdii mana hidhaa tursuu filatan. Waanuma oodaati. Amma silaa warri PP Wayyaaneetti duulaa jiru, Jaal Abdiin “ergamaa Wayyaaneeti” jedhee nama reebsiseef mana hidhaatti dararamaaree?
Jaal Abdii gaafa inni hawaasa keessa deemee hojii dhaabaa hojjetu, gaafa inni hojii ijaarsaa hojjetus yaadasaa dura dhaabbachuu dadhabanii hidhani. Hidhaniis garuu nagaa hin arganne.
Tulluu Hiyyeessaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.