Itti miidhamtanii, dhiiga keessan cobsaa Kaayyoo saba

Itti miidhamtanii, dhiiga keessan cobsaa
Kaayyoo saba kanaa hin sharafnes tasa
Amaanaa uummataa waadaa jaallawanii
Hardha asiin gahuuf duungoo nuuf taatanii
Uummataan gahuudhaaf Galata guddaadha kan isin qabdanii.