Itti  afuufi ibidda amma wanta qabduufi gadi-dhiistu walaaltutti, yaa Oromoo!Amma biyyaa kee gadidhistutti.

Itti  afuufi ibidda amma wanta qabduufi gadi-dhiistu walaaltutti, yaa Oromoo! Amma biyyaa kee gadidhistutti.

Ammab