‘Itoophiyummaan walitti hidhata eenyummaa Itoophiyaanotaati,’ –MM Abiy

‘Itoophiyummaan walitti hidhata eenyummaa Itoophiyaanotaati,’ –MM Abiy Ahmed

Duudhaan Itoophiyaanota danummaa aadaa, danummaa afaanii, danummaa amantaa, danummaa ilaalchaa qabnu tokko godhee kaayyoo biyyaalessaa tokkoof nu dhaabu – Itoophiyummaadha, jedhan MM Abiy Ahimad ergaa fuula miidiyaa hawaasummaarratti barreessaniin.
 
Itoophiyaatti Qaammee 1 guyyaa ‘Itoophiyummaa’ jechuun yaadatamaa jira.
“Itoophiyummaa keenyaaf danummaan keenya dagalee, gootummaan keenya dallaa, tokkummaan keenya utubaa, walabummaan keenya daandii isaati. Itoophiyaan bara baraan haa jiraattu,” jedhan.
 
Yeroo mootummaa cehumsaatti Ministira Barnootaa ta’uudhaan kan tajaajilan Obbo Ibsaa Guutamaa bara dargaggummaa isaanii walaloo mata-dureen isaa ‘Itoophiyaawii maannew’? jedhu barreesanii turan.
Turtii BBC waliin kanaan dura taasisaniin walaloo sana maaliif akka barreessan dubbataniiru.
Guutummaa isaa dubbifadhaa:


Ibsaa Guutamaa walaloo isaanii ‘Itoophiyaawii maannew?’ jedhu bara Hayilasillaasee barreessanirratti maal jedhan?

(bbc)–Yeroo mootummaa cehumsaatti Ministira Barnootaa ta’uudhaan kan tajaajilan Obbo Ibsaa Guutamaa turtii BBC’n akkaataa Jalqabbii barnoota Afaan Oromoofi dhimmoota hedduu biroorratti taasise kunooti.

BBC: Dhaloota Fidalaafi Dhaloota Qubee yeroo jettan dhaga’amtu. Maal jechuudha?

Obbo Ibsaa: Hawaasni Oromoo gulantaalee sirna Gadaatiin bakka garagaraatti qoodama. Waggaa saddeet saddeetin qoqqoodama. Gulantaa walfakkaataa wagga saddeetii keessa kan jiru Hiriyaa jedhama.

Hiriyaan yeroo olsiqaa deemu inni gara oliimmoo bakka gadhiisaafii deemuu qaba. Akkasitti deemeetu hanga Lubaatti gaha.

Yeroo kana Lubni bakka gadhiiseefii bahaa deema jechuudha. Yoo akkanatti waljalaa siqaa deeme malee inni gara gadii jiru ukkaamamee, walnyaatee akka volkaanoo gaaf tokko yoo dhoohe hundumtuu ni bada.

Kanaafuu nuti warri Dhaloota Fidalaan baranne Dhaloota Qubeetiif bakka gadhiisaa deemuu qabna. Nuuf yeroon kuni yeroo itti gorsa kenninu yookin aara galfannudha.

Kanaafuu warri lafaa dhufu bakka qabachuu qabuun jedha. Amma aadaa keenyaan deemaa hin jirru. Akka alagaan nuuf kaa’etti ijaaramnee deemaa jirra. Kanaaf bakka waliigadhisuun kuni kan hin baratamneef. Haalli kuni geeddaramee bakka walii gadhiisuun dirqama taha.

BBC: Waa’ee ministeera barnootaa hoggantanii maal yaadattu?

Obbo Ibsaa: Ministeera barnootaa ta’uun wagga tokkoofin tajaajile. Turtii waggaa tokkoo kanatti bara itti aanutti manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi barnoota Afaan Oromootiin akka barsiisan kitaabota qopheessaa turre.

Ji’oota afur hin caalle keessatti qopheesinee xumurre. Pirojektii kanaaf beektonni Oromoo hundi birmataniiru. Keessumaa barsiisonni hojii kooti jedhanii halkaniifi guyyaa hojjetaniiti saffisaan kan qophaa’e.

Utuu mootummaan hin jigiinis hojii kana galmaan geenye. Kitaabolee qopheessuu, maxxansuu, rabsuun manneen barnoota kennuun jalqabame.

Afaan Oromootiin barsiisuun osoo yeroo sana quuqamaan hin jalqabamne tahee sadarkaa kanarra hin gahu ture. Yeroo cehumsaa sanatti qaamni hundi xiyyeefannaansaa siyaasa kan biraa waan tureef nuti yeroo hojii kana saffisaan hojjennee xumurru haala mijataa arganne.

Osoo yeroo sana qalbiin namaa siyaasa dhiisee gara kenya ilaalee danqaa guddaatu uumama ture. Afaan Oromootiin barnoonni akka jalqabuuf yerootu kenne. Yeroo sanatti osoo hin fayyadamnee rakkisaa taha ture.

BBC: Aangoo ministeera Barnootaa akkamitti gadhiistan?

Obbo Ibsaa: Yeroo ABO’n mootummaa cehumsaa keessaa bahe ani walgahii UNESCO tokko irratti hirmaachuufin biyya alaan ture.

Osoon achi jiruuyi kan ‘mootummaa cehumsaa keessaa baaneerra, ofii keetii murteessi waan gootu, deebi’uufi achitti hafuu’ kan jedhu naaf dhaaman.

Akka yeros natti himanitti Mallas Zeenaawwiin Obbo Diimaafi Obbo Leencoo waameetu ‘ani eegumsa isiniif gochuu hin danda’u, biyyaa bahaa’ jedheen.

Yeroosuma viizaa biyya adda addaa xumurameefii ABO biyyaa baasan.

Anis ergan kana dhagaheen booda lamuu hidhamuu waan hin barbaanneef achuma biyya alaattin hafe. Hanga ammaa kunoo wagga 26 oliif biyyuma alaatin ture.

BBC: Walaloo ‘Itoophiyaawii maannew’ maalirraa kaatanii barreessitan?

Obbo Ibsaa: Yeroo Hayilasillaasee nuti ijoollee turre. Warraaqsa dargaggoota addunyaa keessa jirra. Yeroo ilaallu naannoo keenyatti cunqursaatu baayyata, sabni tokko saba kan biraarratti tuulamee, inni kaan tuffatamee jira.

Kanaafin ‘Itoophiyaa, Itoophiyaawii…’ jechaatii deemuun garuu sabni kaan kan akka Oromoo, Aanyuwaak fi kan biroo dhuguma Itoophiyaadhaayii? Kan jedhu gaaffii kaasuufin barreesse. Gaaffii kanaafis deebiin argamuutu irra jira kan jedhudha kaayyoonsaa.

BBC: Gaaffii walaloo sanaatif amma deebiin argameeraa?

Obbo Ibsa: Ani ofii kootiif yeroo sanayyuu deebii isaa nan beeka. Itoophiyaawiin eenyu akka ta’e yerosuu deebii argadheera. Garuu hamma yoonaatti namni gaaffii sanaaf deebii kenne hin jiru.

BBC: Haala yeroo Oromiyaa maal jettu?

Obbo Ibsaa: Wanti amma mul’atu nama gaddisiisa. Nuti kan dhufne nagaadhaan qabsaa’uuf.

Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisna, cehumsa kanaan gara dimokiraasitti baana jedheeti. Kuni waan guddaa biyya kana keessatti jedhamee hin beeknedha.

Dhuguma olaantummaa seeraatu kabajama taanaanimmoo akka barbaannetti uummata gurmeessinee, mirgaafi dirqamasaa barsiifnee sodaafi doorsisa malee hojjechuu dandeenya jechuudha.

Amma yeroo nuti gara Oromiyaa dhufnummoo rakkinatu jira. Maaliif akka rakkoon kuni uumame, eenyuufi eenyu gidduutti akka ta’eyyuu waanuma odeefamurraa kan hafe hin beeku.

Dhugaan jiru garuu uummati keenya kallattii garagaraa jiru buqqa’aa, du’aa fi rakkoof saaxilamaa jiraachuudha.Nageenyi bu’uu qaba. Nageenyi cehumsa kana milkeessuuf durfannoo jalqabaa waan ta’eef.

BBC: ABO isiniif maali?

Obbo Ibsaa: Ani ABO dha. Jireenyikoos, hamma dhumaattis ABO dha. ABO’n meeqas haa tahu, abbaan barbaades ciratee haa fudhatu, ABO’n tokkichuma mataakoo keessa kan jiru.

Isa lafa jiru miti. Inni lafa jiru baayyeedha. Kunis sunis kankooti jedhee kan maqaa itti mogaafate baayyeedha.

Garuu, ABO’n salphaa miti Oromoodhaaf. Ijoollee baayyee itti wareege, waggoota shantamman darban wareega guddaatu bahe. Beektota keenya meeqa dhabne, jaallan koo warran beeku meeqatu dhume? Ana malee kan hafe jirayyuu natti hin fakkaatu.

Kana kana yeroo ilaaltu ABO ebeluu, jettee waan asiifii achi qabdu miti. ABO’n Ayyaana Oromoo keessaa tokko jedheen fudhadha ani. Namni sababa ABO tiin hin tuqamne tokkollee hin jiru, qe’een maqaa ABO tiif hin miidhamne tokkollee hin jiru.

BBC: Afaan Oromoo Afaan hojii Federaalaa akka ta’uuf haaldureen barbaachisu maali?

Obbo Ibsaa: Oromoon saba guddadha. Mootummaan kuni kan magaala guddoosaa qabu Oromiyaa keessaayi kanaaf Oromoon bu’aasaa argachuu qaba.

Magaalasaa keessa ta’ee afaan isaatiin hin dubbatamu taanaan rakkisaadha. Afaan Oromoo afaan Federaalaa ta’uu dhabuusaatiin ijoolleen Oromoo hojii Federaalaa hin argattu.

Waan baayyee keessatti warra kaan waliin walqixxee hin hirmaatan jechuudha.

Madaallii kamiinuu yoo ilaalames afaan kamiiniyyuu gadi miti Afaan Oromoo. Maaliif biyyasaa keessatti afaan Federaalaa hin taane kan jedhu sammuu Oromoota hundaa keessa jira.

Kanaafuu afaan Federaalaa ta’uu qabaadha malee halduree waan jedhamu homaa hin barbaachisu.

BBC: Konfiransii irratti hirmaachuuf gara biyyaa deebitanii maalif hidhamtan?

Obbo Ibsaa: Yeroo sana dhaabbonni biyya keessa jiraniifi ABO’n Paarisitti walgahiitu ture. Walgahii kanarratti murtee tokkorra geenyee turre. Murteen kunis konfiransii guddaa biyyatti gallee qopheessina kan jedhudha.

Dhaabbileen hunduu, Wayyaanee dabalatee kanumarratti waliigallee gara biyyaatti deebine.

Dhaaba ABO dura bu’ee kan dhufe ana ture. Biyya dhufee gara mana kiyyaan deeme. Mana kiyyatti loltoonni hedduun dhufanii na fuudhanii deemuun mana hidhaa nagalchan.

Torbee sadiif erga na hidhanii booda na gadhiisan. Walgahii sana dhaabni keenya hin fudhannu waan jedheefin hidhaadhaa baanan bakka hayyu duroonni keenya jiran Landan deeme.

BBC: Obbo Leencoo Lataa akkamitti isin hiiksisuuf dhufan ture?

Obbo Ibsaa: Obbo Leencoon yeros waan isa tuqe hin beeku. Ani yakkaanin hidhame. Biyyattiitti waayi balleeseera jedhameetin hidhame.

Yakkarrattimmoo nama bakka hin buutu, yoon ani yakka hojjedhe anumatu itti gaafatama jechuudha. Isaan dhufuu isaanii karaarra yeroo gahan dhageenye. Jaala keenya tokkotu akka dhufaa jiru natti hime.

Akkamittiin akkas taha jedheen ofgaafadhe? Obbo Leencoonis kana wallaalanii miti waatu tuqe jedheetuman yaade ani. Obbo Leencoonuu yeros waatu na tuqe jechaa ture.

Jarri namaaf hin hiltu, xayyaararraa buustee nama keenya guddaa kana fiddee mana hidhaa buuste. Jarri nama xinnaafi guddaa kan jedhu hin beektu.

Dhufnaan buufata xiyyaaraatii fidanii mana hidhaa na biratti dabalame jechuudha.

BBC: Dhufaatiin isaanii maal fayyade?

Obbo Ibsaa: Homaa waan fayyade hin qabu ni balleesse malee. Waan baayyeetu bade dhufaatii isaaniitiin.

Yeroo sana ani hidhamuukootti nama baay’eetu ka’ee ture. Mana murtii yeroon jalqaba dhaqe, guutuunsaa nama keenya duwwaadha ture.

Kanaaf yeroo itti warraaqsa guddaa itti uumuun dandahamu ture. Obbo Leencoon dhufnaan dubbiin dhume. Hoggannii kee dhufee harka kennatee jennaan maaltu haferee? Homtuu hin hafne.

BBC: Miidiyaa hawaasummaa ni fayyadamtuu?

Obbo Ibsaa: Duraan ‘website’ tokkon qaba isarrattin waan sammuu koo keessa jiru yaada garagaraa barreessaan ture. Ammammoo erga ‘facebook’ dhufee achirraa odeefannoo nan argadha, ofiikoofis yaada mataa kiyyaa yeroo tokko tokko nan barreessa.

BBC: Umrii keessan kana booda jiruun maal hojjechuuf yaaddan?

Obbo Ibsaa: Hanga ammaa kitaabota hanga afurii barresseera. Ammaan boodas dhimmoota yeroon mana hidhaa turee kan afaan Ingiliffaan barreesse gara Afaan Oromootti hiikaan jira. Mata dureewwan adda addaa irratti barreessufis yaadan qaba. kanuma kana jechaan itti fufa.


ኢትዮጵያዊነት በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ

12 Comments

 1. There was a time when “Ethiopia” or “Ethiopian” as a label applied to the Habesha in general, i.e, the Amhara & Tigray; but today, “Ethiopia,” or “Ethiopian” is a SYNONYM for an EXCLUSIVELY Amhara owned Political & Economic entity! The Amhara elite and their sole representative State of Abiy Ahmed has seen to it that Tigray are STRUCK OFF of or REMOVED from Menelik’s Will at least for now! Whether or not the TPLF, as a representative entity for the people of Tigray, has learned its lessons to not fight to be reinstated back on to Menelik’s Will, as it did in 1991 by DECLARING its Ownership Rights to ‘Ethiopia,’ through the act of re-conquering Oromia and the South remains to be seen. I surmise today though, that the current TPLF leaders are aware of the result of their BLUNDER OF HISTORIC PROPORTIONS of NOT supporting the TRUE FREEDOM AND SOVEREIGNTY of the Oromo people and the South in general. Just in case they are not, here is a reminder: Abiy Ahmed is using the resources of the Oromo, the Sidama, the Gamo, the Ogaden and the rest of the South as COLLATERAL to buy Turkish Drones and other DEADLY Weapons of war, AND he is PROMISING Afewerki,the Eritrean Dictator, access to the IMMENSE NATURAL WEALTH of the South TO ENTICE HIM TO SEND IN HIS MERCENARY ARMY, to try and annihilate the TPLF AND DECIMATE THE PEOPLE OF TIGRAY TO A LEVEL WHERE THEY COULD NO LONGER POSE A THREAT TO HIS DICTATORSHIP! Yes, the OPEN HATRED Eritreans harbor for the Tegaru (familiar with the degrading phrase
  “Leebee Tigray,” any one, need I say more?) oils the ferocity with which an Eritrean Conscript Solider engages the TDF in battle, but hate alone can not sustain continuous warfare!!! Afewerki will CONTINUE to send in his MERCENARY Soldiers to AID THE Amhara elites in their wars of DOMINATION, AS LONG AS HE CAN CONTEMPLATE HIS NOW DESOLATE AND EMPTY PORTS AT MASSAW AND ASSAB THRIVING WITH THE IMPORT EXPORT BUSINESS TO BE GAINED FROM THE RESOURCES OF THE OROMO, IF AND ONLY IF THE OROMO REMAIN THE COLONY OF ETHIOPIA! The People of Tigray and the TPLF are, literally, the MAN-IN-THE-MIDDLE ROADBLOCK to the grand dream of the wealth to be freely gained from the Oromo and the people of the South by the Eritrean State! There in lies the TRUE MOTIVE OF AFEWERKI’s MURDEROUS CALCULATIONS!

  To go back to my point about the mistake of the TPLF with regards to their dealings with the Oromo in 1991, it should now be CLEAR to the TPLF that AN INDEPENDENT AND SOVEREIGN OROMO REPUBLIC WOULD HAVE BEEN A MUCH BETTER NEIGHBOR TO HAVE TO THE SOUTH OF AN INDEPENDENT REPUBLIC OF TIGRAY RATHER THAN AN AMHARA RULED ETHIOPIA! THE OROMO HAVE NO INTEREST TO RULE OVER OTHER PEOPLE, HENCE THE CURRENT WAR WOULD HAVE NEVER OCCURRED AGAINST THE PEOPLE OF TIGRAY, HAD THERE BEEN AN INDEPENDENT AND SOVEREIGN OROMO REPUBLIC IN THE HORN OF AFRICA!

  The meaning of “Ethiopia” or “Ethiopian,” as it is LIVED DAILY AND THEREFORE UNDERSTOOD by the People of the South: the farmers and common people of Oromia, Sidama, Afar, Somali/Ogaden, Wolayita, Hadiya, Gamo, and ALL the other conquered peoples of the South have KNOWN the TRUE meaning of the LABEL since the time of Emperor Menelik. Their daily lives of serfdom and Slave-Master relationship to the Armed Amhara Settlers on their land, their humiliation in the hands of the descendants of the Amhara elite and ETHIOPIAN State Bureaucracy running the garrison towns, their getting ROBBED by Amhara Tax Collectors of the State without getting any protection or services in return forget political representation; AND their having to surrender their sons and daughters ON DEMAND by the ETHIOPIAN Settler State for the purposes of fighting in its NEVER ENDING WAR of one kind or another, HAS TAUGHT them that “Ethiopia” or “Ethiopian” is a TRADEMARK under which the Amhara Royalty and elite have OWNED them as Slaves, including their immense natural resources and wealth for their EXCLUSIVE benefit and enjoyment! THE ONLY PEOPLE WHO ARE WILLINGLY REFUSING TO SEE THE TRUE NATURE OF WHAT ‘ETHIOPIA’ OR ‘ETHIOPIAN’ MEANS TO THE CONQUERED PEOPLE ARE THE CO-OPTED ELITES FROM THESE SAME NATIONS WHO SERVE THEIR AMHARA MASTERS, AND THE EUROPEANS AND AMERICANS WHO HELPED, TO FIRST CREATE AND THEN CONTINUE TO SUSTAIN THE ENTITY CALLED ETHIOPIA ITSELF!

  Until the World WAKES UP and sees Ethiopia for what it is, i.e, an EMPIRE built on the SAME, EXACT, principles up on which ALL OTHER EMPIRES were formed, but CONSIGNED TO, AND GIVEN TO A PEOPLE WITH BLACK FACES BY THE BERLIN CONFERENCE OF 1884, WHO WERE KNOWN AS ABYSSINIAN THEN, but morphed into “ETHIOPIAN” by registering their newly acquired name with The League of Nations, the frequent crisis in the Horn of Africa will never end! IN FACT, IT WILL CONTINUE TO GET WORSE WITH THE PASSAGE OF TIME, AS IT HAS BECOME CLEAR OVER THE PAST FORTY YEARS!

  The only sane ‘solution’ is to apply the natural Political & Diplomatic remedy applied to ALL EMPIRES TO HEAL THE MISERY OF THE PEOPLE TRAPPED IN ETHIOPIA AS WELL: Let the People DECIDE THEIR OWN FATE & FUTURE, INCLUDING GOING THEIR OWN WAY IF THEY SO CHOOSE! AND THAT IS WHAT WE THE OROMO PEOPLE WILL CONTINUE TO DEMAND AND FIGHT FOR UNTIL OUR DEMAND IS FULFILLED THROUGH AN INTERNATIONALLY SUPERVISED OPEN, FAIR, AND CREDIBLE REFERENDUM!

 2. Absolutely a blinder Aba Solan! I read AND re-read your comment over and over again! How did we get to a point where a man who CAME TO POWER AT THE PRICE OF THE LIVES OF MORE THAN 5000 OROMO YOUTH, TOOK IT UP ON HIMSELF TO EXECUTE A PLAN TO DESTROY OROMO IDENTITY AND DECLARE A HOLIDAY TO CELEBRATE ‘ETHIOPIANESS’? To add insult to injury, he is ADVISED in putting his PLAN to work by an old Anti-Oromo EPRP hack, who HATES OROMO NATIONALISTS MORE THAN ANYTHING AND ANYBODY ELSE ON PLANET EARTH!

  I was invited by some people at OMN to come to Minneapolis to welcome him and the NOW DEFUNCT ‘Team Lemma,’ when he first came to power in 2018. I am pleased to tell you that I CONSCIOUSLY DECIDED THAT THIS MAN WAS NOT WORTH MY TRIP EXPENSES OF A COUPLE OF THOUSANDS OF DOLLARS yet BECAUSE HE WAS AN UNKNOWN QUANTITY, and refrained from taking the long and expensive trip to be present at the LOVE FEST FOR him and his entourage!

  On a personal note, did you go to Minneapolis? If you do not want to answer my question, believe me I will not be offended! But from the little I have learned about you on Kichuu’s and Ayyaantuu’s pages, I am almost sure you were an absentee from the love fest too! LOL

  One last thing: if it is not too much trouble, could you please re-publish Loltu’s Article #3, “On the meaning of Ethiopian”? I would love to read his take on it! I want to say thanks in advance, Aba Solan!

  Nb: I wrote a short code to detect your comments on Kichuu’s pages, so, I can find you really fast now!!! See, we Oromos GOT ALL THE TALENT in the world!LOL NOW, LET US USE IT TO BUILD OUR OWN INDEPENDENT AND SOVEREIGN OROMO REPUBLIC!

  Let us stand with our Oromo Liberation Army!

 3. Irkoo,
  Here are my short answers to all of your questions, except one.

  The question about how the Oromo ended up getting ruled over by a man who speaks our language, but is WORKING DAY IN AND DAY OUT TO WIPE OFF THE OROMO PEOPLE FROM THE FACE OF THE EARTH, requires some TYPING TIME to answer, so I will skip that for now. LOL

  About re-publishing Loltu’s essay #3, on ‘The Meaning of Ethiopian”: I will do it over my weekend, coming up…

  About the Minneapolis “love fest” (You are funny!)for ‘King’ Abiy Ahmed: You have been reading me correctly sir–I DID NOT go to Minneapolis to welcome the FRAUD! Actually, it is ironic that I reconsidered my planned trip due to a conversation I had about the sudden emergence of the man on the Oromo Political stage, with a real good Eritrean friend of mine of over 30 years! Believe it or not, he had some questions about how Abiy Ahmed came to speak Tigirigna with a PERFECT Eritrean accent, and he took it up on himself to inquire around about it and share the info with me! I did not arrive at the decision to be an absentee from the ‘love fest’ as you did, based on my own analysis! You were way ahead of me on this one, Irkoo!

  “Leebee Tigray” or “Libi Tigray”: It is a phrase which means the “heart of a Tegaru, or a citizen of Tigray.” It is a damning and degrading symbolism applied to a sinuous or extremely twisty section of a Highway the Italians built in the 1940’s which connects Asmara to Keren! It is invoked to convey an Eritrean belief that the Tigray are never to be trusted! If you want more info about it go here:

  http://WWW.madote.com/2015/04/how-tigray-became-a-dirty-word

  Thank you for the kind words! I am honored you feel my opinions are of some value to you, and that you want to read them! See you on Kichuu’s pages!

 4. My thanks again, Aba Solan for your fast response! I will be looking forward to reading The Kindling Point #3, on “The meaning of Ethiopian.”

  Thank you for the Web link on the part about “Leebee or Libi Tigray” also. It is a DAMNING observation by the Eritreans bordering on Hate towards the Tigray! As you can gather, I am pretty Computer Savvy, but I did not come up with that site during my search…Go figure!

 5. I really hope some of TPLF’s activists here on KIchuu’s Pages copy and send your comment to Getachew Reda and Debretsion, Aba Solan! Their myopic view towards the Oromo Question in 19991 is brutally exposed by Abiy’s war of extermination against their own people now! As you pointed out correctly, this war would have never happened against the people of Tigray had there been an
  Independent & Sovereign Oromo Republic to the South of Tigray rather than an Amhara elite owned entity known as Ethiopia today! Unbelievable, isn’t it? The TPLF changed its NAME AND ESSENCE TO MLLT first, then to EPRDF just so that they can DETHRONE the Amhara elite and BECOME THE NEW MASTERS ON THE WEALTH OF THE OROMO PEOPLE and the other peoples of the South! I Hope they have LEARNED their lesson!

  On a lighter note: I haven’t been posting much on Kichuu lately, because some of my comments are being censored…I think you know about this issue already
  Aba Solan. One comment I wrote specifically about the quality of the work of this article someone posted about the “Philosophy of “Oromianism,” ” did not seem to have settled well with them…Oh well, I have YouTube to get mad at all day if I need to for promoting groupthink, so why waste my energy on a small fry here?

 6. What a lively page! I am glad I stumbled upon it! I am looking forward to reading Loltu’s take on the meaning of Ethiopian too!

 7. My apologies to those of you waiting to read Loltu’s “The Kindling Point” essay #3, “On the meaning of Ethiopian”! I simply did not have the time to do the secretarial work required to post the article over the weekend as I promised, but I will post it soon!

 8. Hello to all!

  Sorry about my tardiness in re-publishing this essay by H Q Loltu, The Kindling Point #3, ‘On The Meaning of Ethiopian.” I simply did not have the time to get around to typing it and posting it here on Kichuu’s pages.

  On a much more serious note, I will tell you that this was the essay that PROVIDED ME WITH A FOUNDATIONAL UNDERSTANDING OF WHO I AM AS A FREE MAN, AND SPURRED ME TO DECLARE MY OWN PERSONAL INDEPENDENCE FROM ETHIOPIA AND EVERYTHING ETHIOPIAN almost forty years ago! The result of that journey, which was not easy in the beginning, has been remarkable! I was able to raise my own kids as PROUD AND EXTRAORDINARILY SUCCESSFUL OROMOS COMPLETELY FREE OF THE ‘ETHIOPIAN’ LABEL AND THE BAGGAGE THAT CAME ALONG WITH IT! There is nothing better than seeing our own children walking proud based on their true and REAL identity!

  Enjoy!

  The Kindling Point #3
  On the Meaning of “Ethiopian”
  January, !985

  For most of my life, I have called myself an “Ethiopian” without giving it too much thought. Actually, I have been a better example of the “successful Ethiopian” than most people from that area. I have a good job in the United States; I am known as a sharp dresser and have a reputation in my own circle for being the owner of a fine car (something I have always been proud of.) I have thought of myself to be as well off as any African in this country.

  Some time ago an Ethiopian visiting my house who turned out to be an Oromo nationalist told me that I was a colonial subject. I had been talking about my hatred for Mengistu and what he did to our country. “What do you mean, ‘our country’?” he asked. “Of course I mean Ethiopia,” I answered him. “What makes you an Ethiopian?” he asked. “Everything. If I am not an Ethiopian, then who would be?” I responded. This is when he told me that I was a colonial subject. I simply laughed at him. “No one in this universe is more of a free man than I am,” I said.

  “Is that so?” he asked me. “You are not even free to tell people who you really are. If you say ‘Oromo,’ what do you think will happen? Abyssinians will be insulted because you have rejected the label that they forced on your parents and on you. Americans will be confused because the outside world has never even heard the name of your nation, even though it is one of the biggest in Africa, and other Africans will be unhappy that you have chosen to expose a problem that they do not really understand. You have so far to go that you would rather live with the illusion that you are a free man. You only got where you are today by giving up everything your people stand for including democracy when you began to climb the ladder to success. Almost everything you are proud of about Ethiopia has been taken from Oromia and used by others. You may be benefiting from that now, but you are not truly an Ethiopian; you are a subject.”

  I looked at him as if he was crazy and told him that I was not really interested to discuss the matter much more. “Remember,” he said to me, “though you think highly of yourself, and think that you are a free man with your good job and comfortable life, you are just a slave like the rest of us until your nation is free.” I looked at him and felt sorry for him. We had a long discussion but I pushed away everything he said because I felt that it did not apply to me.

  About three or four months later, the person I work with invited me to dinner at his home together with several other guests. He introduced me as Mr, So-and-so from Ethiopia. As the evening went on, the hostess announced that she had bought Ethiopian coffee in my honor, and the topic of conversation went to Ethiopia. People asked the typical questions…

  “What language is spoken in Ethiopia?”

  I answered, “Amharic.”

  “What is the Ethiopian religion?”

  “Christian,” I answered.

  “What is the national food?”

  “Injerra,’ a flat pancake-like bread and ‘wat’, a spicy meat stew.”

  Finally one of the guests asked me how many languages are spoken in Ethiopia, I said, “Several; there are about five major languages.”

  “Does everyone speak all five?” “No.”

  “How many do you speak?” “Two.”

  “Which ones are those?” “Amharic and Oromo”

  “Which one is your mother tongue?”

  Although I did not like the question, I answered, “Oromo.”

  After that party, while I was driving home, many things were running through my mind. I asked myself why I did not like that question; why did I hesitate to respond? The words of the Oromo who had made me so mad jumped into my mind, (…” you are not even free to tell people who you really are…”).

  I really did some soul-searching that night thanks to that Oromo who I laughed at. I realized that it was true: I did not have a point of reference, one of the things that gives people identity and makes them human. I reached my own personal kindling point, the point when something bursts into flame. All at once, that issue seemed like the most important thing in the world! I myself did not have an identity. When I thought about it, I realized that I had never even heard the word “Ethiopia” until I left the Oromo countryside and went to the city when I was 11 or 12 years old. Why was that so? Then it became clear to me that everything that was truly Oromo to start with (including myself) and everything that Oromos have produced has been taken away from the people and renamed and nationalized with the brand “Ethiopian.” What Oromos have is not ours, because we do not control it. This is why even the most privileged Oromo individuals (maybe especially the privileged individuals) have a hard time answering a simple question like who we are and where we come from. Had our nation been free, a participating partner with the others in the community of nations, we would not have that trouble identifying ourselves, we have been denied as a people the right to claim what is ours. Only the individuals who allowed themselves to be alienated from their people and take on the label of “Ethiopian,” (like I used to do) are acceptable to the Abyssinians. This has been the dilemma of all colonial technocrats. This is exactly what that Oromo had said to me, and it applied to myself. I could now see the truth in it when I tried to figure out what really had been keeping my mouth shut. That night was the beginning of the change in my perspective.

  When I think about how I used to give Oromo nationalists a hard time, I have to laugh, but I must have been listening to them in some way because I remembered many of their points later when I began to take these things seriously. Many of my answers and my challenges were basically thrown at them out of a fear of facing reality.

  When I talked to anyone who called himself an Oromo, I would say, “You are an Ethiopian; you look and act just like everybody else from that area. You guys are just lazy. Aren’t you just trying to get power like everyone else? You don’t have any other platform to stand on since you do not have a good job or good connections so you are creating this thing out of nowhere to get recognition.”

  “Then what are the Oromo farmers and countryside people fighting for?” they would respond.

  I challenged them, “Go to school as I did and then get power. You are choosing the shortest way to get to the top.”

  They answered saying, “Doesn’t your training just make it possible for the Ethiopian penetration to go deeper and hand over more Oromo products into the hands of others and make the exploitation of the Oromos more efficient?” and “Isn’t your best qualification so that you can act as a go-between for outsiders to enter Oromia and to diffuse the opposition and even the potential opposition? What did your education benefit the Oromos?” and “If you have so much power, why don’t you go there and help the Oromos now? Why do you remain behind?”

  I appealed to them, “Why are you always talking about the poor exploited Oromos? Amharas are also poor and exploited.”

  “We are not talking about the Amharas,” they replied. “We are talking about the settlers, the Neftennas, who made a way of life out of living off of the Oromos and created a government whose main objective was to back them up. These together took everything from us, stamped it “Ethiopian” and told us that Oromos are poor savages. Someday our children will be proud to be from Oromia. “

  “Leave this “Oromia” business and call yourselves Ethiopians! Let’s all work together with all the others from that area to build a better society. You are simply trying to tear this country into pieces. Doesn’t it have enough problems already?” I shouted in frustration.

  Their response was, “Our position is this: ‘We will not take from others; we will not allow what is ours to be taken.’ If anyone comes armed to rob you by force, aren’t you justified to protect yourself and what belongs to you with everything necessary to prevent it? Isn’t that what the Oromos are doing?”

  On the matter of calling themselves “Ethiopian,” one man pointed out to me, “You yourself were branded “Ethiopian” when they stamped your passport just like the Oromo coffee is stamped “Ethiopian” at the dock before export. If you accept that, they love you. If you don’t, they reject you, even call you the worst names, such as ‘rebel,’ ‘separatist,’ or ‘terrorist.’ Isn’t that what you are afraid of? But I ask you, who is a terrorist, the one who draws his sword first to take others’ property or the one who protects his family and possessions?”

  One Oromo said to me, “Why do the Ethiopians hate the name Oromo and refuse to use it, insisting on the name Ethiopian? As for myself, if someone refuses to work with me by calling me by my own name, I know something is wrong with the basis for the relationship.”

  Finally, one person asked me a simple question, “Aren’t you just worried that you will have to change everything in your own life? Isn’t that what you are resisting? (If you feel that way having been under the shadow of Ethiopia, imagine how much the settlers are resisting who built up their whole way of life on the backs of the Oromos. All colonial settlers who try to hold an empire together have faced this problem until they are forced to accept reality.) You are simply terrifying yourself by taking the Ethiopian fables and myths seriously. You are an intelligent man, you must not underestimate the power of illusions. Illusions can and do shape people’s lives. They are shaping yours as long as you act based on what you are afraid will happen. The first change that has to come is in ourselves.”

  At the time I heard this, I thought it was absurd. Now, I think it is absolutely correct. For many months since that night, I have been reading everything I can find, but with an entirely different view. The difference is in me. To prove my point, let me tell you about my experience. In 1984 I was invited to a Christmas party where I am invited every year at the home of an American friend. Everything was the same this year as in the past except me–the same house, the same hostess, even the same questions were asked of me: “Where are you from?” “What is going on in Ethiopia now?” etc. (The news media had uncovered a small portion of the problems existing in my area, so people were aware enough to ask about current issues.) There was a difference, however, in me. In the past, when people asked, “Where are you from?” I would always answer, “Ethiopia. ” I was not ready within myself to deal with the confusion, the disappointment, and the long discussion that would come. This past Christmas, 1984, I answered with full confidence, “Oromia,” ready to take on all the possible questions that would follow: “Where is that? Is it somewhere in the Caribbean?” “How is that different from Ethiopia?” “Are you one of those against the unity of Africa?” etc.

  It has been a difficult process for me to be willing to come out from under the shadow of wishful thinking about who I am and about what “Ethiopia” is. The hardest part has been to examine one by one and to reject explanations about “Ethiopia,” that I myself used and defended without understanding, explanations about its history, its unity, etc. Now I understand that the term “Ethiopian” is merely a label, a patent registered with the international community by Abyssinian plunderers who coveted the sources of wealth in the Oromo lands to the east and south of them and conspired to seize them. “Ethiopian” is stamped on all products coming out of that region to show ownership. Those who benefit from that arrangement are the ones who call themselves “Ethiopian,” knowingly or unknowingly participating in the injustice upon which the whole arrangement is built. This is true not only of the past but of today.

  I would like to add one footnote to show you how that is the case. The attempt to hold the Oromo lands (Oromia) and the people in a tighter grip is being continued this very day as truckloads and planeloads of new Ethiopian settlers arrive daily to seize Oromo lands with the help of the international community in the name of the ‘Resettlement of Famine Victims.’ The term “Ethiopian” only took on its current meaning when the Europeans assisted the Abyssinians to possess Oromo lands with arms and advisors and modern equipment. International help is and has always been an essential ingredient in the very definition of “Ethiopia.” Without international aid “Ethiopia” as a unit has no meaning. “Ethiopia” has only held together over time because of outside aid. What we see reported today in the newspaper headlines and the evening news is the desperate attempt to “Ethiopianize” lands and people who have resisted the patent until now. Without the assistance of the international community, the effort cannot be successful and the emptiness of the term “Ethiopian” will be exposed. I appeal to all those who would assist the people who are suffering in that area to give help in the peoples’ own name, not to the patent-holder. “

 9. ” Although I did not like the question, I answered Oromo!” What a wonderful writer and thinker Loltu is/was! I saw myself in his paragraphs from way back then! I still know many “Oromos” who CAN NOT bring themselves to BREAK FREE of the “Ethiopian,” label!

  I am downloading this essay to share with some of those folks I know! Will let you know what their reaction was like once I find out! Oh, I am going to have fun with this one!

  Thank you for re-publishing this GEM of an essay Aba Solan!

 10. Aba Solan,
  Thank you very much for posting this piece!

  Self definition is the basis for Self determination and I can relate to why you said this article provided you with a foundational understanding of your own identity, and, therefore, the impetus for your ‘declaring’ your personal independence from Ethiopia!

  Remarkably, there are STILL many educated Oromos who can not seem to shake off that label of ‘Ethiopian!” from off their head! As Loltu himself said, the power of ‘illusions’ can not be underestimated!

  For example, as if a colonized subject fighting for the interests of his colonizer is something unique to the Oromo, there are many Oromos who cite the case of the battle of Adwa as an example for the ‘exceptionalism’ of the making of Ethiopia, BECAUSE the Oromo horsemen were a nightmare for Italian invaders during the war! But what most of these Oromos WHO ARE SO EAGER TO CLAIM THE CREDIT FOR OROMO GALLANTRY during the war miss is that History books are FULL of examples of instances WHERE THE COLONIZED SUBJECTS WERE MORE FEROCIOUS IN BATTLE AGAINST THEIR COLONIZER’S ENEMY THAN THEIR OWN MASTER WAS! A case in point: the Nepalese Gurkha who are fiercer in battle than the fiercest English man ever was, but the English man happens to be their Colonial Master!

  Fighting for and dying for ones colonial master in battle DOES NOT make ones colonizer ‘exceptional,’ it says the colonized subject may be brave, BUT still an IDIOT!

  Wherever you are, have a great weekend Aba Solan! I see a couple of your comments on Kichuu’s pages, so off I go to read them!

 11. Absolutely loved Loltu’s article! What a wonderfully written piece! I have heard about H.Q. Loltu and his exploits, but I never had the opportunity to read any of his work! I am so glad I stumbled upon this page!

  See you all here again soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.