Itoophiyaa, Eertiraa: Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaassa irratti falmii kaase

Itoophiyaa, Eertiraa: Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaassa irratti falmii kaase

Hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa lamaan Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisuun yaadni pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii kennan marsaalee hawaasaa irratti falmii kaaseera.

(bbcafaanoromoo)—Pireezidantichi gaaffii fi deebii Guraandhala 7 miidiyaalee biyyaalessaa biyyattii lama Eri-TV fi Raadiyoo ‘Dimtsi Hafash’ jedhamu waliin taasisaniin dhimmaa Itoophiyaa irratti yeroo dheeraa fudhatanii yaada bal’aa kaasan.

Gaaffiif deebiin kun Afaan Ingiliziitti hiikamee marsariitii ministeera Odeeffannoo biyyattii irratti Guraandhala 21 kan maxxanfame yoo ta’u marsaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannaa kan argate garuu erga Ministirri Odeeffannoo biyyattii Yamaane Gabramasqal fuula ‘twitter’ isaanii irratti maxxansanii booda ture.

Pireezidantichi maal jedhan?

Pireezidantichi dubbii isaanii kanaan jijjiirama erga MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru dinqisiifatanii, rakkoolee duraan turaniif ammoo ‘TPLF’ cimsanii qeeqaniiru.

Kan marsaalee hawaasaa keessumaa ‘twitter’ irratti falmii kaase garuu waa’ee siyaasaa sabummaa bu’ureeffate irratti yaada kennan Obbo Yamaaneen maxxansani.

“Tarsiimoon siyaasaa sabummaa irratti bu’uureffate summaawaa fi kan yeroon irra darbe, bu’aa tokkollee hin qabne ta’uu jabeessinee amanna” jedhan.

“Dhukkuba kana dhabamsiisuun Itoophiyaaf faayidaa qabeessa. Irra darbees Eertiraa fi biyyoota naannoo keenyaa ni fayyada,” jedhan.

Yaadni pireezidantichi kennan kun lammilee Itoophiyaa hedduu biratti akka dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuutti fudhatamee dheekkamsa kaase.

Keessaahu kanneen yaadichi sirna federaaliizimii sab-daneessaa Itoophiyaan hordoftu irratti kan aggaamamedha jedhan mormii isaanii ibsaniiru.


Humnoonni siyaasaa sirna federaalizimii sab-daneessaa amma Itoophiyaan hordoftu kanarratti araarama hin qabne jiru jechuun kan katabde gaazexeessituufi gulaaltuu olaantuun barruu ‘Addisstandard’ Tsadaale Lammaa, pireezidantichi hariiroon nagaa biyyoota lamaanii akka itti fufu kan fedhu yoo ta’e ajandaa qaamolee muraasaa qofa hafarsuu hin qabu jette.

Itti dabaluunis “sirni federaalizimii Itophiyaa yoo kufe, akka pireezidant Isaayyaasiif ta’utti osoo hin taane akka nuuf ta’utti kan sirreeffatu nuyi lammilee Itoophiyaati” jette.

Dubartiin mana lammii Eertiraa waggoota 20’f eeggaa turan gatii kiraa waliin haadha manaaf kennuufi
Jawaar Mohaammad dabalatee lammileen Itoophiyaa kaani fi dhimma Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekaman pirofeesar Kijeetil Tiroonvool kun ‘dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuudha’ jedhani.

Wayita Itoophiyaan ce’uumsa siyaasaa daddaaqamaa keessa jirtutti yaada akka kanaa kennuun biyyattii nagaa dhabsiisuuf akka yaadametti fudhatama jedhan pirofeesar Tiroonvool.

“Pireezidant Isaayyaas Eertiraan federeeshinii jalatti akka bultu didee, ofii walabummaa erga filatee booda, Oromiyaa fi naannoleen kaan federaalizimiin of danda’anii akka hin bulle waakkachuun waan wal faallessu” jedhe xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad.

Gama kaaniin ammoo lammileen Eertiraa pireezidant Isaayyas deeggaran namoota yaada pireezidantichaa morman falmuun barreessaa jiru.

Gazexeessaa fi qorataa lammii Eertiraa kan ta’e Eeliyaas Amaaree yaadni pireezidant Isaayyaas akka hin malletti hiikkaan itti kenname jechuun falma.

Akka namni kun jedhutti wanti preezidantichi qeequu fedhan sirna federaalizimii Itoophiyaa osoo hin taane, ‘siyaasa sabummaa bu’uura godhate’ kan TPLF biyyattii qoqqooduuf itti dhimma bahaa turtedha.

Lammileen Eertiraa biroo ammoo Jawaar ofii isaatii dhimma Eertiraa keessa galee yaada kennaa ture amma Isaayyaas dhimma Itoophiyaa keessa galuu qeeqa jechuun addatti Jawaar irratti yaada kan kennan jiru.

Hogganoonni TPLF hedduun yaada pireezidant Isaayyas qeequun dubbataniiru.

Ministirri haajaa alaa Itoophiyaa duraanii Siyyuum Masfin, “Isaayyaas uummata Eertiraa harka walakkaa bittimsee ka’ee, biyyatti otoo bulchuu hin dandeenye, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti nageenyaafi misoomaa fiduu hin danda’u” jedhaniiru.

‘Dhimmaa Itoophiyaa keessaa harka galfachuu hin dhiisu yoo ta’e harka isaa murra’ jechuunis dhaadatanii turan.

Dhimmi dubbii pireezidant Isaayyaas kun ammallee ijoo dubbii ta’ee lammilee Itoophiyaa fi Eertiraa marsaalee hawaasaa irratti falmisiisaa jira.

1 Comment

  1. Interesting!

    Don’t the Eritrean authorities need to put their own house in order before meddling in internal affairs of a neighbouring country? They have just started to have some friendly relationship with Ethiopia after two decades of animosity, which we hoped would usher peace in the region. Can’t they maintain normal relations with their neighbours? Do they think that the friendship between Abiy Ahmed and Isayas Afeworqi is the only alpha and omega of the relationship between the two countries?

    What do the people of Eritrea think about their dangerously naive leaders, who might be growing disgracefully? I have many decent and intelligent Eritrean old friends who have suffered from the consequences of the political suicide the Eritrean authorities and TPLF leaders made by taking the two countries to war. I think that the Eritrean people need to be aware of where their authorities are heading. It seems that PIA may end up handing back their country to the colonizers who have been dreaming and claiming Eritrea as one of their imperial provinces.

    It is absolute innocence for Eritreans to hope to remain independent while interfering in internal affairs of their former colonizing country. PIA may think that he is helping his younger friend in Ethiopia towards becoming another dictator in the Horn of Africa by sharing his long experience of running Eritrea as his private Red Sea coast fiefdom. The political innocent leader in Ethiopia also may hope to copy PIA’s experience and stay in power while the neo-neftegna are hoping to reincarnate imperial Ethiopia. By handling Eritrea’s relations with Ethiopia recklessly, PIA is not only betraying the Ethiopian nations who supported Eritrea’s independence but also is endangering Eritrea’s hard won independence. Beware: It is wise not to dig holes for others as it could be you who might fall into it!
    OA

Comments are closed.