“Itiyoophiyaan beektota Oromoo filattee nyaattus hanga har’aatti hin furdanne!” Afgaaffii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin.

“Itiyoophiyaan beektota Oromoo filattee nyaattus hanga har’aatti hin furdanne!” Afgaaffii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin.

Ashamaa, akkam jirtu kabajamtoota dubbistoota Barruu Gulallee Post?
Torban keessan kana Odeeffannoo haaraafi hubannaa addaatiin dabarsuuf, Gullallee Post Lak.1, Jildii 8ffaa isiniif dhufee jira. Qabiyyeewwan muraasni hammatamanii jiran.

– “Itiyoophiyaan beektota Oromoo filattee nyaattus hanga har’aatti hin furdanne!”
Afgaaffii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin.

Qabiyyee kana keessatti, Dhimmoota Seenaa, ilaalcha siyaasa, akeekaafi seedaa isaanii isiniif qoodna. Wal beekumsi Koloneel Gammachuufi Dr.Abiyyi gidduu jiru kan akkamiiti kan jedhus addatti argattu.

– Paartilee Siyaasaafi Qe’ee Oromoo
– Qindoomina Paartilee Siyaasa Oromoo Sadanii
-Afaan Oromoo Afaan Hojii Biyyaalessaaf:..
-Harargee Biyya jaalalaafi Iftoominaa
-Milluu Shaggar-Finfinnee
– Haara Galfii Dhalootaa
-Sinbirroota Akkeessituumoo Gaazezeessitoota?
-Fuudhaafi Heeruma Ija Ogeessa Seeraan!

-Rakkoolee Wal-didan:
Waliingahiinsa Barnoota Olaanoo fi Ramaddii Barattootaa Itiyoophiyaa keessatti.
Ayyalee Galaan /PhD/

-Ummanni Oromoo Paartilee siyaasaa Oromoo kanneen dhugaa ta’aan irraa maal barbaada?
Warra Kormee /Dr./

Mata dureewwan armaan oliin alattis kanneen biroo hammattee isiniif dhufaa jirti.
Yaada dursaa; Odeeffannoo madaalawaa!

Miidiyaa maxxansaa walaba ta’e!
Namoonni raabsuu barbaaddan +251115578015 /0911430584
Jabeeffadhaa!

Gulale Post


OMN: Marii Kallattii (Amajjii 08, 2020)

1 Comment

Comments are closed.