Haasaa Ajaa’ibaa!Isinumaanuu OPDO tu gadi nutti ergee jetteen dubartiin kun.

Haasaa Ajaa’ibaa!Isinumaanuu OPDO tu gadi nutti ergee jetteen dubartiin kun. Mee saayntistiin siyaasaa Xawalwwaalleefi kijibduu Jawar Siraj Mohammed moo dubartii dacheen Lixa Oromiyaa biqilchite kanadhaa? Kun haasaashee keessaa ishee xiqqoodha. WBO’n ammoo Sammuudhaan isiniin kijibdoota kana akka caalan beekaa jette…uffff…Maaloo dubartii kana nuuf tiksaaka! Anumaan haadhookee haadha haqaakoo! Utuu duuteeyyuu dhukkubakee baafatteettaa ati. Baga kijibashee ijasheetti himte.

OMN: ODUU SADAASA 13, 2018


This is what those guys were did to Our Peoples in Ethiopia. There are thounds of Wounded Peoples like this which are hopeless of life today because of those unhumanity people. Today iam soo happy to see those guys are arresting!!OBN Sad 04, 2011 – Tarkaanfii Mootummaan Federaalaa fudhachaa jirurratti Ejjennoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa balballoomsu akka itti aanutti dhiyaate jira.

Namoota yakka suukanneessaa dhala namaatiifi biyyarratti raawwachuun shakkaman too’annaa jala oolchuun Olaantummaan seeraa akka kabajamu tarkaanfii Mootummaan Federaalaa Fudhachaa jiru Mootummaan Naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa ol’aanaan kan ilaaluufi tumsa irraa eeggamu taasisuuf qophaawoo tahuu isaa beeksisa.

Biyya seeraafii heeraan bultu keessatti yakka dhala namaarratti raawwachuumitii yaaduunuu hin malle raawwachaa, qabeenya ummataa faayiddaa dhunfaaf oolchuun gochaa biyya ganuurraa adda baafamee ilaalamuu miti.

Yakka Saamichaa fi kira-sassaabdummaa bifa qindaa’aan raawwatamaa tureen diinagdeen biyyatti akka laamsha’uufi qabeenyi biyyaa harka murna xiqqaa qofatti akka galu gochuun ummanni bal’aan rakkoo fi gadadoo keessatti akka kufu ta’e jedhamee hojjetamaa akka ture kan namatti mullisuudha.

Haa ta’u malee tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru qaamni kamtuu seera jalaa miliquu akka hin dandeenye, heera biyyatti ol akka hin taaneefi olaantummaan heera mootummaas akka mirkanaa’uuf buu’ura cimaa kan kaa’uudha.

mirgi namoomaa haala suukkaneessan dhiitamaa ture, qulqullaa’ee qaamota gocha suukkanneessa kana hojjetanirratti olaantummaan seeraa akka hojiirra ooluuf tarkaanfi mootummaa Federalaan fudhatamaa jiru biyya mirgi lammiilee itti kabajamee, hanni safuu itti tahu, akkanumaas qaamni qabeenya ummataa itti hatu dahoo itti dhabu ijaaruu keessatti ga’ee ol’aanaa kan gumaachuudha.

Kanaaf tarkaanfiin ol’aantummaa seeraa kabajchiisuuf fudhatamaa jiru kun Mootummaa Naannoo Oromiyaa biratti kan dinqisiifatamuufi hojiirra oolmaa isaaf kutannoon akka hoojjetu kan onnachiisuudha.

Tarkaanfichi biyya kana keessatti gocha seeraan alaa kamuu raawwachaa jiraachuun akka hin danda’amne baruumsa kan laatuusiidha. Hattuun yoomuu ijaaf gurra ummataa jalaa waan hin miliqneef Ummanni Naannoo Keenyaas gochaa seeraa alummaa kamirrattuu tumsa godhu cimsee itti fufuu akka qabu Mootummaan Naannoo Oromiyaa carraa kanaan waamicha dabarsuu barbaada.

BDhKMNO
Sadaasa 4, 2011
Finfinnee


ONN LIVE: QOPHII ADDAA SADAASA 13 2018 Sirna Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa Waggaa 13ffaa fi Warraaqsa akka haaratti Waggaa Sadi Dura Dhoohee Waggaa 3ffaa ilaalchisuun Qophii Saadaasa 12, 2018 Magaalaa Giincitti geggeeffame