Isheen Eenyu?Diraamaa sagantaa televizhiInii Itoophiyaa Dhangaa irratti darbu irraa qabee namni baayyeen dandeettii taatummaadhaan ishee beeka.

Isheen Eenyu?#11

Diraamaa sagantaa televizhiInii Itoophiyaa Dhangaa irratti darbu irraa qabee namni baayyeen dandeettii taatummaadhaan ishee beeka.

Tiyaatiroota Afaan Oromoo takka ifaa takka dhaaman keessatti isheetu akka urjii mul’ata.

Taphoota gaggabaaboo yeroo ayyaanaa hojjettuun karaa foddaa televizhinii keenyaan mul’attee nu bashannansiisuu itti fufteetti.

Haasaa nu waliin taasifte daawwadhaa.