“Qindeessitootni Irreechamassacre duuba jiran yeroon seeran gaafataman amma.

“Qindeessitootni #Irreechamassacre duuba jiran yeroon seeran gaafataman amma.

“Waraanni iddoo Irreechaa deemuu hin qabu osoo jedhamanuu kan dirqiin waraana bobbaasan, Helikoptera osoo namni maalummaasaa hin beekin bobbaasuun kan ummata shororkeessan, ummata nagaan Irreeffachuuf bu’e wanti inni balleessu osoo hin jiraatin, kan rasaasa itti dhukaasisan, Boombii nama imimmaanessu kan ummata hangana heddummaatutti dhukaasisan, ummanni akka hallayyaatti dhumuuf kan daandii itti cufsiisan, hallayyaan sun akka hin duudneef kan durumaa hojjechaa turan hunduu gaafatamuu qabu. Kuni hunduu itti yaadamee ta’e jedhamee kan raawwatameedha malee wanti akka tasaatti muudate hin jiru. Seeran yoo diddan ammoo #ODP waliinuu seenaan kan yaadatu ta’a.”

~from Gammachis Burqaa.

Via: Tsegaye Ararssa

Irreechamassacre