Irreecha Sulultaa (laga guddaa Malkaa Ateetee) Mudde 8/2019

Shawaa lixaatti Irrechaa Baakkoo Malkaa Abukoo hara’a akkasin oolan ijoolleen keenya! Horaa bulaa!!!


Irreecha Sulultaa (laga guddaa Malkaa Ateetee) Mudde 8/2019

Biqilaa Amanuu Abbaashomaa


የኦቦ ለማ እቺ ንግግር የናፈቃችው ሰዎች ሰሞኑን ትደገማለች እና በእውነት ንግግር እንዲህ የልብ ያደርሳል እንዴ??? የወንድማማችን ፍቅር እና ሰላም የምትጠሉ የአጋንት አገልጋዬች ትንሽ ተረጋጉ ሰሞኑንን በአዲስ ውህደት ዜማ ቢቱን ቀይሮ ይመጣል ጠብቁን። ቸር ይግጠመን


#update (መሪ ፕላን)

Qorannoon pilaanii magaalaa Finfinnee kan kurnaffaa mata duree #መሪ_ፕላን jedhamuun egalame kan jalqabame bara 2016 akka ta’e gabaasa gaazexaa አዲስ ዘመን gaafa guyyaa 6/672016 barreessee irraa barun danda’amee jira. Gabaasicha keessatti dhimmi qorannoo pilaanichaas waggaa 2 duubatti akka harkifate kaasanii jiru.kana jechuun bara 2014 yoo ta’u bara Master Plan guddaan ifa ta’e jechuudha.

Kana malees barreeffamni የአገር ሰው ጦማር jedhu gaafa January 26, 2017 baaseen dhimma pilaanii haaraa irratti ibsi gahaan hoggantoota sadarkaa adda adda jiraniif akka kenname ni agarsiisa.

Kana jechuun barreeffamni jidduu kana bahe yookan irra deebiin hoggantootaaf hubannoon kenname yookan immo kan ture jechuudha.Dokimentichas gareen jeequmsa uumuu barbaadu hojjatee kan gadidhiise miti jechuudha.

Gaaffii guddaa kan ta’u hoggantoonni amma jiran qoranichaa hojii irra ni olchuumoo ni hanbisu kan jedhuudha.
Dhugaa jiru wal hubachiisaa deemuun gaariidha.

Dokimentii pilaanii Haaraa #soba jedhame keessatti technology ammayyaa fi GIS fayyadamuun Map addaa addaa kan karoora waggaa 20 ibsu baayinan 20 oltu qophaa’e.
Ummata burjaajeessuuf oggummaa, yeroo fi maallaqa kana hunda eenyutu ramade😉?

Via: Tamiru L Kitata

Via: Hailemariam KebedeKantiibaa Takele Uma Banti ibsa kanaaf galatoomaa jenna. Qabxii lama:
1) Dukomantiileen kun soba yoo tahan hayyee. Dhugaa tahanii dhoksuuf yaallaan garuu dogongora guddaadha. Boru karoorri kun hojitti hiikkamee saaxilamuun waan hin oolleedha. Abbaay Xaayyee fa’as dura Maastar Pilaanii waakkachaa turan booda saaxila bahee biyyoo isaan nyaachise.

2) Hojii koreen daangaa hojjate saffisaan akka ummataaf ibsitan abdii qabna.

Jawar Mohammed