IRREECHA: Galateeffanna fi Kadhataa Nagaa, Finnaa, Walooma, fi Araaraa

IRREECHA: Galateeffanna fi Kadhataa Nagaa, Finnaa, Walooma, fi Araaraa

Maree Obbo Lubee Birru waliin godhame.

1. Ibsa ykn gubaan masqala irreecha waliin dhufeenya attamii qaba?
2. Irreechi maal? Eessatti kabajama? Iddo kabaja murtaawaa jira?
3. Irreechi yeroo galateeffanna fi kadhataa nagaa, finnaa, walooma, fi araaraa ti jedhama. Mee waa’ee dhimma kana nuuf ibsa.
4. Irreechi amantii dha immo aadaa dha?
5. Maaliif Oromoon jiidhaa qabate bishaan bukkeetti ykn tulluu irratti irreeffatta?
6. Oromoon bishaan ykn tulluu ti sagada jechuu dha?
7. Yeroo duran namooti tokko tokko muka gudda jalatti dhibaayyuu godhan, mukichaa dhaddha dibuu turan. Kun seeraa Oromoo ti immo seeraa ala?

Fuulbana 15, 2021

Imala Fulbaana 15, 2018 | KELLO MEDIA (Fulbaana 15, 2021)