Irreecha bara 2016: “Iddoon ija koo itti dhabedha”

Irreecha bara 2016: “Iddoon ija koo itti dhabedha”

Irreecha bara 2016: Battala gammachuun gaddatti jijjiiramte

Irreechi ayyaana nagaa haa ta’uyyuu malee yeroon nagaan kabajamee xumurame hin jiru, yoo jiraates muraasa.

(bbcafaanoromoo oduu) –Ayyaana bara darbee qofa irratti namootni hedduun lubbuu isaanii dhabanii jiru.

Abdiisaa Booranaa hadha warraa isaa reefu wal fudhanii fi ulfa turte Siifan Laggasaa waliin ayyaanicha kabajuuf Finfinnee irraa gara Bishooftuutti kan imale gaafa jala bultii ture.

Onkoloollessi 2 gammachuu addaatiin bariitee gadda bara baraa na keessaa hin baane natti uumtee dabarte jedha.

“Erga irreeffannee booda, isheen ulfa ta’uu isheetiin wal qabatee haalli nageenyaa ture waan nutti hin tolleef galuuf murteessine.”

“Anii fi obboleessi kiyya suura muraasa fudhachuuf gara waltajjiitti yoo deemnu Siifan fi hiriyootni keenya sadi biroo galuuf qajeelan, otuma hin turiin, waltajjii duubaa dhukaasni baname,” jechuun BBCtti himee jira.

Dhukaasa jalaa lubbuu ofii baraaruuf jecha namootni hedduun hallayyaatti nam’anii dhuman.

“Boodarraa bilbilli naaf bahee, hiriyaa koof yoon bilbilu hospitaala reeffi ishee turetti na waame, sana booda waan ta’e hin yaadadhu.”

“Bultii keenya cimsachuu, kan maqaa keenyaan waamamullee ilmoo horachuufi kanneen biroo, karoora hedduu waliin qabna turre,” jechuun miira gaddaa cimaan dubbata.


Kanneen hallayyaatti nam’anii dhumaniin alatti, rasaasaanis kan ajjeefaman jiraachuu, gabaasni dhaabbata mirga namoomaa ‘Human Rights Watch’ dhiyeenya kana baase mikaneessee jira.

Qorannoon walabaa gaggeeffame akka hin jirre eeruun, namootni lubbuun isaanii darbe, akka mootummaan jedhutti 55, akka KFO’n jedhutti ammo 678 ta’uu gabaasichi himeera.

Ajjeechaan raawwatame karoorfamee kan raawwatame malee balaa tasaa miti,” kan jedhu Abdiisaan, “ajjeechaa haadha warraa isaa irratti raawwatameef namni itti gaafatamummaa fudhatee seera duratti dhiyaate tokko hin jiru,” jedha.

“Inumaa yeroo dheeraaf si’is itti si daballa jechuun waa’ee haadha warraa koo akkan hin dubbanne namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen doorsifamaa fi hordofamaan ture,” jechuun BBCtti himee jira.

<strongclass=”story-body__crosshead”>Gadda dachaa

Maatiin Siifan garaagarummaa ji’oota 5 keessatti ijoollee lama dhabani.

Siifan Laggasaa fi Gammachis Laggasaa

Barataa Seeraa waggaa 2ffaa Yuunivarsiitii Jimmaa kan ture obboleessi Siifan, Gammachis Laggasaa, Mormii barattootaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti reebamee, ega dhukkubsachaa turee booda boqote.

“Wayita inni boqotu, cidha keenya raawwachuuf guyyoota 10 qofatu nu hafa ture,” jedha Abdiisaan. Gaddi Siifan fi Maatii ishee hammaataa akka ture nutti hime.


“Irreecha irraa hin hafu”

Ganni guraachi bahee birraan yoo bari’u, firri laga guutee fi raareedhaan gamaa fi gamanatti gargar hafee ture walitti yaa’e irreeffata.

Waaqaa roobee namaaf midhaan, horiif marga biqilche, marga jiidhaa yookin irreessa harkatti qabatee ‘Mareehoo’ jechaa malkaatti bahee Waaqaaf galata galcha Oromoon.

“Irreechi iddoon ija koo itti dhabedha. Aadaa koo haa ta’uyyuu malee gaafan Irreecha dhaqu, waanan qaaman ishii argu waan natti fakkaatuuf, yeroo mara Irreecha irraa hin hafu,” jedha Abdiisaan.

Ayyaanni Irreechaa akkaatuma qubsumaa lafaa Oromoon irra jiruun malkaawwan gara garaatti kan kabajamu waayita ta’u, akka guutu Oromiyaatti malkaa hora Harsadee, magaalaa Bishooftuutti kabajama.

Ayyaana bara kanaa irrattis namootni miliyoona 5 ol ni argamu jedhamee eegama.