OMN: Inveestimentii moo Saamicha Lafaa? Amaji 2, 2019

OMN: Inveestimentii moo Saamicha Lafaa? Amaji 2, 2019


Hafteen Abdi Illee ammaas hin hiikkanne. Kaleessa Cinaaksan araddoota akka Sarxee, Koraa Daawwee, Irreessa Daawweefi Daarimutti lola bananii turan. Lola kanaan Oromoota 2tu wareegame. Nama 5tu madaawe. Manneen qotee bultoota hedduutu gubate. Arraas haalli jiru gaarii hin fakkaatu. Eegaa akkuma aadeeffanne, ammaas akkana jannee gaafanna! Shiftoonni kanneen maalif hin hiikkachiifamne? Dadhaban jabeessanii maalif hin marsine? Moo lola araddoota 3 weerare kanaatu laayyoo? Kana dubbisee ka’ee namni gariin “diinaatu harka keessaa qaba” jechuu dandaha. Dhugaadha! Garuu humna qabnu fayyadamnee harka diinaa keessa jiru ciruu baannaan, harki keenyaahuu keessa jiraachuu dandaha. Hundaafuu, mootummaan rakkoo nageenyaa hundeerraa furuu jalqabe hatattamaan hujiirra oolchuu akka qabu jiraattoonni gaafatan.