Karaa nagaa fi araaraa shiraan danquuf tattaafatuun eessanuu nama hin gahu. Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) irraa kenname

Karaa nagaa fi araaraa shiraan danquuf tattaafatuun eessanuu nama hin gahu.

Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) irraa kenname
Guraandhala 5, 2019

#Waldaalee_qarqaarsaa
#waldaalee_artistootaa
#WALDAALEE_HAYYOOTAA
#WALDAALEE_BARRUUF_MAXXANSOOTAA
#WALDAALEE_NAGEENYAAF_QOPHIIWWAN irraa kaasee hanga waldaa QULQULINNAA NAANNOOttii UUMMATNII OROMOO baruumsaaf ga’uumsa qaban guutuu Oromiyaa keessaa walittii dhufuun gara MAGAALA GUDDIITTI keenyaa, MAGAALAA FINFINNEE TI Dhufuun wal ijaaree heyyamaaf qarqaarsa barbaachisu Mootummaa irraa fudhachuun irratti hojjanne jiraachu irraa namnii nu dhoorku tokkoolleen hin jiruuti Ittii fayyadamuun abshaalummaadha.
Garuu immoo FINFINNEE keessattii gaafii OMN tamsaasa FM heyyama gaafateef deebii kennuu dadhaban kan biraatiifuu warra Abdii nuuf hin qabneedha.

Mohammednur Guye

Warshaa ABAABOO jedhamu kana biyyoonni AFRIKAA hedduun hanga biyya ollaa keenyaa KEENIYAAttitti miidhama isaa laalanii kan of irraa buqqiisuun balaaleefataniidha.

#OROMIYAA, Keessallee buqqa’uu qaba.

Dhimma #xiyyeeffannaa gudda barbaaduu “” Sher Ethiopia””” worshaa habbaaboo nannoo magaalla Baatuufi nannoo magaalla Adaami Tullu argamuu dha haa ta’uu malee worshaanii habbaboo kunii fayyidaa inni hawwasa nannoof buuse caalaa miidhaa hawwassa irraan gaha jiru bekkama dha!! Hawwasnii nannoo magaalla Baatuu fi hawwasni bal’anii aanaa Adaami tullu jido kombolchaa komii gudda kaampanii kana irraa qaba!!
qaamnii tokko tokkoo miidhaani hawwasa irraan gaha jiru kana ilaalee ragaa qabatama wojjin yoo hawwassa addunyaafi ibsuu qaamnii tokko tokko fayyidaa dhuunfaa kaampanii kanarra argatanii jecha qaamota miidhaa hawwassa irraa gaha jiru kaniin irraatti dorsiisuu, maqaa ballessuufi wantoota ammaaf ibsuu hin barbaanee gochaa waan jirtaniif osoo gochaa keessanii irraa adabataanii ( dhaabatanii) jecuun barbaada!! Kaampaniin kuni miidhaa inii gessisaa jiru keessa dhala nama ballessuufi xiqqeesuu dha( Sher Ethiopia is the genocider and the killer flower farm in Ethiopia) waan ta’ef hundii keenya xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin irrattii qabsa’uufi falmaachu bakka qabnutti fayyidaa yerottif jechaa seenaa nannoo keenyafi maqaa sabaa keenya xiqqessu hin qabnu!!
#Wal irrattii gaarifachuni bu’aa hin qabu miidhanii kan waliinitti kana hubaachu qabna!!


Hard-Bargaining Tactics: Personal Insults & Feather Ruffling, Threats & Warnings and Belittling

With the political reform, the relationship between civil servants and citizens is significantly changing in Ethiopia. Lately, we are observing increasing pressure on civil servants and politicians from activists and public figures. Some activists are using their popularity to negotiate with civil servants at individual level. This is not a bad thing if it is handled in a healthy manner. However, some negotiators seem to believe that hard-bargaining tactics are the key to their personal success. They often resort to personal insults and feather ruffling to make civil servants insecure and vulnerable, use different forms of threats and warnings to secure their own personal or group interests and try to make them cave in by belittling them. They rely on various forms of unethical behavior as a bargaining tactics to win public servants and politicians. This is very disastrous. It sharply stands against the principles of the reform. Individuals who use these tactics as well as civil servants who fall into this trap should be warned.

Birhanu M Lenjiso


Why Finfinnee concerns every Oromo?

1) the first ever Odaa is found to be established in Finfinne (also served as centre right after Odaa Roobaa and Madda Walaabaa reformation)
2) Because it is at the centre, it did help to forge confederation and unity among hundreds of Gosas of Oromos (it also served as transit location)
3) the occupation and colonization of Finfinne is the reason why ALL OROMOS have been enslaved (the fall of Finfinne is dark day, and its liberation should mark a new beginning)
4) there was genocide against Gosas of Finfinnee (there should be an official apology and a day to remember)
5) thousands of Oromos escaped the genocide and settled in Arsii, Ginda Beret and parts of East Shewa (they have to be resettled in Finfinne).

Who should be concerned more? An Oromo or some Nafxanyaa settler? Finfinne will be fully liberated.

Biyya Oromiyaa

Yaada jaal marroo voa irraatii kene kana caqasaa.

#Qeerroon hin soso,ee.
Ijoolleen Abbaa Gadaa isaan I!


Karaa nagaa fi araaraa shiraan danquuf tattaafatuun eessanuu nama hin gahu.

Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) irraa kenname
Guraandhala 5, 2019

Mootummaan Abiyyi karaa araaraa fi nagaa oromoon hawwu karaa adda addaatin danqaa itti ta’aa jira.Guyyaa araarri magaalaa Ambootti gaafa 24/01/2019 labsame galgalee waraanni ittisa biyyaa ajaja lafa jalaatiin qajeellfame zoonii kibba oromiyaa godiina Gujii Lixaa fi Bahaa itti ummataa oromoo fi WBO irratti lola bali’aa bane, lola hanga guyyaa har’aa itti gaggeeffameenis lubbuu fi qabeenya irratti gaagga’ama guddaa fidee jira. Sabboontota oromoo, deggertoota, fi akka walii gala itti uummata godiinalee lameen keessa jiraatan jiruu fi jireenya isaanii burjajjessuun, hidhuu, fi ajjeesuun itti fufee jira. Olola rakashaa fi maqi xureesssuu duraanu barame itti fufuun #WBO irratti diinummaa isaanii karaa jala deemtota qopheeffataniin ifatti gaggeessaa jiru.

Akka walii gala itti duula waraanaa fi olola bal’aa sadarkkaa adda addaa itti baname kanas bifa fedhuun milkaa’uu hindandeenye. Waraanni mootummaa bakka maqaa sakata’an bobba’e cufatti carraan guyyuu isa mudatu akka baalaa harc’uu ta’ee jira. Gama kanaan milkaa’uu dhabanii uummta keessaa kaan dirqisiisuun kaan ammo maallaqaan bituun uffata uniform itti uffisuun kijiba “…WBO waamicha Abbaa Gadaa dhaga’ee gale…” jechuun ijibbaata ololaa oofaa jiru. Bakkoota kaanittis ammo yaalii WBO uummataa waliin wal dhabsiisuuf namoota bitaniin rifeensa fi uffata WBO fakkaatu itti tolchanii yakka akka mootummaa haa turu qaama gaafatama qabu tokko irraa hin eegamne guyyaa adii raawwataa jiru. Ololli Gujii lixaatti WBO irratti deemaa jiru guyyaa guyyaan bifa jijjiirataa deemuun “Alshabaab Gujii lixaa seenee jira” jechuun maqaa nu xureessuun uummata keenya biratti jibisiisuuf uummata gura duuchaa jiru. H/D ABO Dawud Ibsaa WBOn Bahaa fi Dhi’a Gujii itti argamu “waraanna kiyyaa mitii jedhe ” jechuun karaa A/Gadaa Jiloo madhoo seeraa fi safuu, kabajaa fi ulfina sirna Gadaa bifa xureessun socho’aa jiru.

Sirni gadaa oromota Gujii durii irraa eegale sirna dhiibbaa, hacuucaa fi badii irraa dhorkee kabajaan dhaloota har’aa dhaqqabsiise dha . Sirni gadaa Gujii utuu kana ta’ee jiruu A/Gadaa Jiloo Madhoo hojii akkasii maqaa abbaa gadaatiin dalaguun nama qaanessa, maqaa abbaa gada oromoo fi addunyaa biratti beekame illee xiqqeessa. ABO fi WBO kabajaa fi ulfina guddaa A/Gadaaf qabnu hubachiisaa, sirni gadaas bifuma kanaan dura saba keenya kabjchiisaa fi ulfina kennaa ture ammas itti fufiinsaan akka dhaloota itti darbutti hojjachuuf dhaabbanna. Kanaafis imaanaa uummanni oromoo Gujii A/Gadaa Jilo Madhooitti kenne akka kabajan jabeessinee dhaammataa, jecha kanas qajeelfatan ijaraa nu hambisaa jennaan. Olola diigumsaa mootummaan kun oofufis karaa waan saaqeef qajeeluu qabaa jenna. Ummanni keennaas ololoota WBO irratti oofamaa jiran kun olola ta’uu hubachuun gura akka hin ergifinneef dhaamana.

Tiruun bubulte hiddaa taati jedhama . Shiraa fi hammeenyummaa WBO irratti deemu kun shira uummata oromoo irratti dalagamaa akka ta’e ifa dha. Kanaaf gochaa kana dhaabsiisuu fi egeree oromoo murteessuun ummata oromoof kan yeroon itti hin laatamne ta’uu hubatanii tokkummaa dhaan mootummaa nagaa fi araara afaanii faarsaa gochaan ammoo isuma kaleessaa raawwataa jiru kana dura dhaabbachuun WBO cinaa dhaabatanii araara qajeelaa fi nagaa waaraa fiduuf qabsoo bifa maraan akka finiinsitan dhaammana!

IUO

A/WBO zoonii kibbaa irraa

Oromia Qeerroo Media