Ilmaan Oromoo:BEELLAMAAN MANA HIDHAA KEESSA NAMA BADII FI MURTII HAQAA MALEE NAMA TURSIISUU.

BEELLAMAAN MANA HIDHAA KEESSA NAMA BADII FI MURTII HAQAA MALEE NAMA TURSIISUU.
Ilmaan Oromoo mana hidhaawawn adda addaa keessatti yakka tokko malee hiraarfamaa jiran kudha jaha (16) har’a (Mudde 18/2019) mana murtii Lidataatti dhiyaachuun manni murtii beellama guyyaa kudha shan irratti fudhate. Amajji 2/2020 (23/04/2012) beellama qabaniif.
Namoonni 13 Qilinxoo zoonii 6 jiru.
Sadii ammoo Qaallittii jiru.

Qilinxoo Zoonii 6 keessatti hidhamanii kanneen jiran.
1. Addunyaa Keessoo
2. Gadaa Bultii
3. Abdii Kumsaa
4. Farajaa Geetaachoo
5. Mohaa Abdiisaa
6. Prof. Bayyanaa Ruudaa
7. Taarikuu Abdiisaa
8. Abbuu Lammaa
9. Falmataa Girmaa
10. Bulchiinsaa Balaay
11. Abdii Boggaalaa
12. Abshiruu Kadiir
13. Takkaalliny Mardaasaa

Qaallittii
14. Caalaa Usmaa’el
15. Abubakar Abdallaa
16. Saadiq Kaliifaa

Oda Labsi Fajji