Amma illee Himannaa Dharaa! ODPN yaadan mo’achuu ottoo hintaneΒ “ololaan mo’achuu”barbaaddi

Amma illee Himannaa Dharaa! ODPN yaadan mo’achuu ottoo hintaneΒ “ololaan mo’achuu”barbaaddi

Shanee jettus shantaame jettus kittilee jettusΒ πŸ…°πŸ…±πŸ…Ύn /WBO hojiif maalee oduuf bakka hin qabu dhugaan hadhooftuudha jaallattus jibbittus liqimsi!


Amending the constitution is probably hardly possible. That is how it is written, to make it almost impossible to amend. And it is probably for good reason.

The question is…why the prime minister is not able to convince member of the coalition and affiliate parties to amend constitution of regions to make Afaan Oromoo working language of all regional states? Institutions such as the army and commercial bank can also adopt it internally.


About 8,000 people in total voted already and that is significantly large sample!

The case in point is to do a face-to-face polling and compare the result. This has a great methodological contribution in testing whether people give the same response on online and face to face survey. But given the long history of oppressive political culture in the country, the chance for people to vote against the incumbent on face to face could be still questionable. Online survey should have favored the opposition

Birhanu M Lenjiso???

Amma illee Himannaa Dharaa

ODPn amma maqaa jijjirate kun baroota 27n darbaniif ololaa fi odeeffannoo dharaa ummata Oromoo obaasaa ture. Seenaan kun amma illee akka gaariitti yaadatama.ODPn badii kaleessa keessa turee fi hojjachaa ture ummata Oromoo fi ummata addunyaatti labsaa jiraachuunis waan dirree jiru.
Dubbiin kun kanaan otuu jiru, ODPn amma ilee olola dharaa fi odeeffannoo sobaa ummata Oromoof dabarsuu irraa hin dhaababtiin jira,
Gidduu kana qofaa, Raayyaa Facebook jedhee kan bobbaase ergamtoota lakkoofsaan gara 200 taΓ‘niin dharaa fi olola waliin makee tamsaasaa jira.Akeeka “ololaan mo’achuu” jedhu kanaan karaa miidyaa mootummaas oduu sobaa fi hundee hin qabne dabarsaa jira.
ODPn odeeffannoo sobaa facaasaa jiraachuun kun kaayyoo kamiifuu hin fayyadu; inumaayyuu, maqaa fi kabajaa ODP kan caalatti xiqqeessu; balleessuu fi gurraachessu.
Amma illee kan jennu, ODPn Raayyaa Facebook bobbaasee fi miidiyaa mootummaatti fayyadamee odeeffannoo dharaa facaasaa jiru kana kabajaa ummata Oromoo fi deeggartoota isaaf jecha akka dhaabu irra deddeebinee gaafanna.

DΓ‘bessΓ‘ Gemelal