ILKAAN BAREEDU,,, DIDDIGA GARAA DHUFE HIN DHAWWUU !!!!

ILKAAN BAREEDU,,, DIDDIGA GARAA DHUFE HIN DHAWWUU !!!!

By SEENAA Y.G (2005)

Waggoota 27n dabran humnii wayyaanee fi waa’ellan isaanii, Qabsoo keenya hankaaksuuf haaduu lamaan hojjataa jiraatan. OPDO maqumaaf nu dura qaban malee, hammeenya hedduu isaanumatu daangaa ce’ee dhufee raawwata ture. Kana Seenaaf dhiifnaa. Har’aa OPDOn mataaishee, humna ABIYYIIN duuba jiru gammachiisuuf, bookkisa Afaanii baatii sadii booda, gara hammeenya isaanii fokkisaatti deebi’aniiru. Shira wayyaanootaa kana bifa adda addaan waliif dhaamaa jiraanne. Shira akka irraa qusannuu wal gorsinee hojiirra oolchuu keenyaaf, Waa hedduuraa wal baraarree. Har’atti shira jiru dubbachuu ykn waliif dhaamuu osoo hin taanee, waan hojiitti hiikamee asi ba’ee, gurra isin buusuu fi Qabsoo keenya caalaatti jabeessinee dura dhaabbachuu akka nu barbaachisu waliif dhaamuufi.

DUULLI AMMA JIRU ITOOPHIYAA BARAARUUF TARKAANFII JALQABAA MILKEESSUDHA. HAALUMA KANAAN HUMNI HAAROMSAA IHAADEEG, DHAABBILEE ITOOPHIYAAF YAADDOO HIN TAANEEF CARRAA KENNUU FI WARRA SODAATU MOGGEESSUUDHAA. DHAABBILEE GALFATAN BOODA SAGANTAAN JIRU ISA ITTI AANU KANA.

  1. Shirri amma ifatti mul’atee jiru, Duula ABO dhabamsiisuu, dadhabamuu caasaa isaa diiguu isa jedhuudhaa. Adeemsi har’aa asi ba’aa jiru kun, yoom eegalee ? waa hedduusaa seenaaf dhiifnee, hubannoof ka ta’uu ilaalla. Dr. Abiyyi haasaa isaa paarlaamaa dhiheenya kana dubbatee irratti, waan jalaa miliqeetu jira. Sochii haaromsaa har’aa itti jirru kana milkeessuuf, yoo xiqqaatee waggaa 15 irratti hojjannee jedhee. Kun hangam gadi fageenyaan akka irratti hojjataa jiraatan nu garsiisa. Egaa ABO diiguun, bifa addaan yeroo bal’aa irratti fudhatamee ka hojjatamaa ture YKN sochii har’allee saganteeffamee keessatti tilmaamamee ka irratti hojjatamuu eegalee, bara 2004 ture. Bara sanaa kaasee ABO keessatti humnoonni of ijaaranii ABO DHAALUU barbaadanii keessaa ba’an, han gabarruu kana katabee maxxanseetti, hundi isaanii Biyyatti galanii jiran. YKN KARAARRA JIRAN. Juwaar akka nama dhuunfaatti dhaabbatasaa qabatee galuu dabalatee. Namoonni dhaaba kana keessa turan yeroo ammaa akka dhuunfaattillee galan, shiroota wayyaanee kanaan warra kufaniidhaa. Diiggaa gadi fageenyaa dandamachuu dadhabanii ka kufan, boodarra shira jiru hubatanii hammeenya hojjachurraa kanneen dhaabbatanii dhaa. Haaluma kanarraa kaane sochii amma jiruun wal qabsiifna.
  2. Gaaffiilee WALII GALAA tokko tokko haa kaafnuu :- Dr. Abiyyii waamicha taasisaa jira. Waamichi kun maaliif warra Qabsoo hidhannoorraa jiranitti jabaatee? Biyyattii keessatti Nagaa buusuuf murannee ega jedhanii, ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatamuu maddisaa maalii? Amaara keessatti Alaabaa durii qabatanii ba’uun, waliin hojjannaa jechisisee, Alaabaa ABO qabatani ba’uu booda maaliif caasaa ABO diignaan dhufe ? hidhaatii hiikaa jirraa jechaa, haaraa hidhaatti galchuu maaltu fide ? kun gaaffilee deebii ga’aa barbaadaniidhaa. Garuu ergaa mataasaanii qabu.
  3. GAAFFIILEE WALITTI IRKATAN HAA KAAFNUU :- LAMMAA MAGARSAAN MAALIIF KAABINEE ISAAN “CAASAA ABO” DIIGNA JEDHE ? WAGGAA 27 DIIGUU KA DADHABEE HAR’AA MAALIIF DIIGUUF BARBAADE ? DIIGUUF AMMOO MAAL ABDATE? OBBOLEESSI ISAA BIYYA JAALALAA UMNA JECHAA OSOO JIRUU, LAMMAAN MATA DUREE KANA MAA KAASUUN BARBAACHISE ?
  4. DHAABBILEEN SIYAASAA OROMOO BIYYA ALAA GALAN AJJEECHAA UMMATAA MAALIIF CALLISANII ILAALUU FILATAN ? HOGGANOONNI DHAABBILEE KUNNEEN AKKAMIIN, CAASAA ABO BARBAACHA SOCHII EEGALAN ? KEESSATTUU BAALEE,,, ARSII,, HARARGEE KEESSATTI FIRAA FI MAATII AKKASUMAS HIRIYYOOTA ISAANII BARA ABO KEESSA TURANII IYYAAFACHUU EEGALUUN MAALIRRAATI ? CAASAA QEERROO BARUUF NUUTI ABO DHA JEDHANII SOCHII EEGALUUN MAALIRRAATI ? MAATII QABSAA’OOTAA FI FIROOTTAN MISEENSOOTA ABO MAALIIF IYYAAFACHUUN BARBAACHISE ? SOCHIIN ISAANII KUN HAASAA LAMMAATIIN AKKAMIIN YEROO TOKKOTTI GADI BA’EE ?

Yaadoota kanneen walitti fidnee yoo ilaallee shirri siyaasaa Qabsoo Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hubachuun nama hin dhibu. ODPOn sochii Qeerroo doomsuuf, Foollee fi Qeerroo wal keessa makaa ijaaruu yaalteetti. Adaamaattis ijoollee 500 oliif leenjii kenniteetti. Leenjiin isaanii sun ABO maqaa xureessuu ture. Hammeenya hojjatanii ABO tu hojjatee jedhanii ummata dogogorsuu ture. Sochii qeerroo haqa irratti hundaa’ee gaggeeffamuu, sochii Abbaay Tsahaayyeen walitti hidhuu yaalaa jiran. Kana jechuun Ummata Qeerrootti galagalchuuf hojjachaa jiran. Obbo Lammaanis kaabinee isaatti ka himee ba’ee, Qeerroo fi waraabeessoota wayyaanee tokko gochuudhaa.

Dabni qabsoo Oromoo irratti hojjatamaa jiru waan salphaa miti. Janaraaloonni kaleessa Ummata kanaaf baanee jedhan kunoo qaama itti baqatan Diiguuf Obbo Lammaaf waadaa seenanii hojii eegalanii jiru. Abbaan NAGAA FAA’AAS, Jaallan isaanii kaleessa firii mukaa waliin nyaatan adamsuuf sochii gosaan wal barbaachuu eegalanii jiru. Kamaal Galchuunfaas, QAANII TOKKO MALEE, ijoollee baqataa uffata militarii uffachiisanii waraana qabnaa qofa osoo hin taanee, Suuraa waggaa 10 dura waraana Ertiraa jiru waliin suuraa ka’an FB irratti baasanii waraana waliin gallee jechuuf jiru. Suuraan maxxansan keessaa ka ganee ba’ee Kamaal qofaadhaa. Kanneen hafan bakkumaa haqaa jiru.

Lammaa Magarsaan Lammii Oromoof akka hin jirre ifa baafateera. Qaama kana jedhii jedheetu duuba isaa jira. Waan Danbidollootti dubbatee fi kaabinee isaatti dubbatee ilaalanii kachachalummaasaa saaxiluun salphaadhaa. Bubbuullee waan arguuf jirrutu jira. Bakk ajirru maratti haa qophofnuu.

MAALTU NURRAA EEGAMA?

=Shira diinaa diiguun hojii jalqabaatii. Sochii dhaabbilee siyaasaa Biyya alaa galanii fashalsuun, nurraa dhaabbadhaa jechuun murteessaadhaa. Qeerroon sochii kana harkatti qabuu qaba. dalagaa isaanii haalaan hordofuu barbaachisa. Garu wal dura dhaabbachuun hin barbaachisu.

=Haasaa Lammaa kanaaf deebii barbaachisa. Hojjataan Oromiyaa hundii hojiirraa dhaabbatee haasaa isaa kana liqimsiisuu qaba. Walga’ii OPDO HUNDAA hirmaachuu dhiisuu irratti hojjachuudhaa. Isa kaan karaa keessaa haasofnaa?

HORAA BULAA !!!!!!!