Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo

Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo#Waamicha_Qeerroo_Amboo irraa 
============================
Qeerroo fi Qarree Guutuu oromiyaa hundaaf
፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡
#SharegodhaaWaliifdabarsaa

Dhiigni ilmaan oromoo 5000 ol sababa master plan tiif dhangala’e otoo galma hin gahiin tasa daandiitti hin hafu.waadaatu Galletu nurra jirra.

Guyyaa Har’aa irraa calqabee 28 fi 29/6/2011 Ganama sa’a 2:00 irraa calqabee Hiriira Nagaa gaggeessuuf Qeerroo fi qarreen waliif gallee jirra.

Magaalotaa fi Gandoota baadiyyaa hundatti gaggeeffama.

Hiriirri gaggeeffamus karaa Nagaa fi tasgabbiin raawwatamuu qaba.
Ajandaa hiriira kanaa…

 1. Master plan marsaa 2ffaa akka hojii irra hin oolle ni mormina.
  Mootummaan Ummata Akkuma bara durii goyyoomsuun haa dhaabbatu.
 2. Finfinneen hatattamaan bulchiinsa Oromiyaa jalatti haa deebitu.
 3. Yaroo Diinnonni keenya Injifannoo dhiiga keenyaan fidne nu harkaa buutuuf gulufaa jiran Teenyee hin ilaalluu.Oduu sobaa Mootummaa irraa hin barbaannu.mootummaan Waan odeessu haa raawwatu.
 4. Qotee bulaa Oromoo irraa buqqisuun manneen ijaarraman jiraattota Finfinneef kennuun hatattamaan dhaabbatee guutumaan guututti qotee bulaa Oromoo achirraa buqqa’ee fi uummata Oromoo daangaa irraa buqqa’eef haa kennamu.
 5. Hanga filannoon dhufu milka’uutti opdon waadaa galtee deebisuu waan dadhabdeefi Injifannoo xiqqoo oromoon argate itti fufsiisuu hin dandeenye. Otoo Oromiyaan hin diigamne Opdon Tumsa hunda hirmachiiseen Fkn……
  # Dhaabbolee siyaasa oromoo ciccimoo waliin #Qeerroo fi qarree Waliin
  #Hayyoota oromoo waliin hanga filannoo tti waliin haa bulchan.
 6. Ilmaan Oromoo maqaa ABOn hidhuun haa dhaabbatu.warreen hidhamanis haa hiikaman.
 7. Qabeenya oromoo fi Oromiyaa irratti kan murteessu oromoo dha malee alagaa miti.
 8. Waggoottan 27 darban keessa qaamonni sadarkaa gadii irraa hanga sadarkaa gubbaatti ilmaan Oromoo hiisisaa, ajjeesisaa, reebsisaa,achibuutee dhabamsiisaa, saamaa, turan seeratti nuuf haa dhihaatan.
 9. Jaal Nadhii Gammadaa fi Hidhamtoonni siyaasaa bara dheeraaf achi buuteen isaanii dhabaman mootummaan deebii atatamaa haa kennu..

Kkf…
Waliif haa dabarsinu.

Oromoon Galaana !!!
Akkuma barreen darbanii Tokkummaan keenya Akka Guutuu oromiyaa tti cimee itti haa fufu !!
Injifannoo nu hafes sakkii tokko malee Ni Gonfanna !!!