Mudde 22-2018 Iccitii Guddaa Miseensa Raayyaa Ittisa Biyyaa dhiha Oromiyaa jiran keessaa baate.

Mudde 22-2018 Iccitii Guddaa Miseensa Raayyaa_Ittisa Biyyaa dhiha Oromiyaa jiran keessaa baate.

” Akkam jirta nagaa keetii Maaloo yaa lammii koo rakkoo nuti miseensonni RIB keessa jirruu fi dhimma Lola Gumuziin ummata keenya irratti Lola bantee lafarraa duguugdee irratti waan nu mudate gurra ummataan nuuf ga’i. Ani miseensa RIB kutaa Waraanaa 12ffaa keessan jira. Lola Gumuzii fi Oromoo jidduu jiru akka jidduu gorree dhaabsifnuuf mootummaan naannoo Beneshangul gumuz Kamaashiitti nu bobbaase ture kamaashiirra yeroo dheeraaf erga turree booda guyyaa dheengaddaa ykn 11/4/2011 gara magaalaa gimbiitti nu fe’anii amma gimbii jirra. Gara dhaamsa kiyyatti yemmuun si dabarsu.

1 Yeroo Gumuz ummata keenya ajjeestuu fi saamtu dhaabbannee ija keenyaan ilaalla akka hin tuqne ajaja jedhamutu nutti kenname.osoo nuti ijaan ilaalluu ummata keenya akka horii gorra’u,ibiddaan gubu waan barbaadan irratti raawwatu.yoo nuti gumuziitti dhukaasuuf jennu ergama ABO qabdu nuun jedhu nu hidhu, meeshaa nurraa hiiku,adaba ilma namaaf hin malle nutti Kennu.
2 Rasaasa eenyuuf akka ajajoonni waraanaa Kennan hin beeknuu rasaasa namooti konkolaataa fulleen isaa hin argamne qabatanii dhufanii fuudhu. Osoo nuti rasaasa hin dhukaasin Lola deemaa jiru ittisuuf rasaasa 1000-3000 dhukaasne jechuun torbee torbeen rasaasa ajajaa gubbaarra jiru gaafatu.

3 Miseensota RIB dhalootaan Oromoo hin taane qofaatti filuun keessumaa Dhalattoota Beneshangul,Gambeellaa, Kibba fi Somaalee filanii dirqamatu jira jedhanii bobbaasu eessatti akka bobbaasanii fi maalitti akka bobbaasan hin beeknu garuu shakkii nuti qabnu dhibbaa dhibbatti RIB warruma nu keessaa filaman kana kan ummata Oromoo fixan gumuz fakkaatanii, yemmuu dirqamarraa galanis waa’ee lolaa fi taatemman lolarratti ta’an dhoksanii yemmuu isaan haasa’anii kolfan ni argina ni dhageenyas. Yoo nuti dubbanne ABO abdattanii akkas godhattuu nuun jechuun sammuu nu dhukkubsu.

Guyyaa tokko Osoo nuti dhaabbannee ija keenyaan ilaalluu Jaarsa umuriin isaa 62 ol ta’uu tokko ,dubartoota 3 fi ijoollee waggaa 14 gadi taatu gara nama 8 ija keenya duratti gumuz ibiddaan guggubnaan ijoolleen PKM ykn matarayyasii dhukaasan namni lama 1 Gammachuu Simee kan jedhamu dhaloonni isaa Godina Shawaa Kaabaa naannoo sulultaa kan ta’e suuraa isaa siif ergee fi mucaa maqaan isaa Caalaa jedhamu dhalataama wallaggaa lixaa naannoo Innaangoo kan ta’an aarii guddaan obsa dadhabanii matarayyasii baatanii jiranii Gumuzootatti roobsaan hedduu ajjeesanii kaan madeessan. Yerooma sana meeshaa irraa hiikanii isin ABO dha jechuun reebicha guddaa irraan ga’anii adaba jala turan. Ijoolleema lamwen kana Caalaa fi Gammachuu reebaa turan qabanii meeshaa irraa hiikaniiru eessatti akka geessan hin beeknu.

Yeroo ammaammoo ajaji nutti kennamee jiru yoo waraanni ABO meeshaa isinitti dhukaase ykn Lola isinitti yoo bane ummata nagaa ajjeesaati ABOtu ajjeese Saamaati Abotu saame jedhaa jedha ykn Lola jedduu keenyatti banameen du’e jedhaa nuun jedhan yoo ummata isin ajjeestanii,reebdanii hin jiilchine ummanni kun waraanaa ABO ummatatu Rasaasa bitaaf,ummatatu Horii qabu qalaaf, ummatatu odeeffannoo kenneefi isin ficcisiisaa jira. Hangs ammaati kan dhumaa jiru miseensa RIB to males waraanni ABO tokkollee du’uu mitii madaa’aa hin jiru nuun jedhan. Kanaaf ummanni akka ofeeggatu adaraa itti naaf him!”
Abdurramaan Ittaanaa Gammachuu irraa

Chali Ensermu Beyene


Just listened to Jaal Maroo’s speech He’s a real deal Oromo patriot and warrior. No wonder the army is scared of him.

Waraanni hikkatu WBO utuu taane warra oromoo fixaa jiru wayyaaneedha
WBO hiksiisuuf yaaluun hegeree oromoo ija jaamsuudha


Sobduu!!!!Mesay Mekonnen on TPLF & OLF | የሕወሓትና የኦነግ ያልተቀደሰ ጋብቻ | Dawud Ibsa | Dr Abiy | Lemma

These neftegnas are against the people of oromia. They want to divide the people of oromia. Masay Mekonen you are  so stupid .You are ready to go to Addis Ababa, not to fast,the neftegnas time is up