ICCITII DHUMAATII ILMAAN OROMOO IRREECHAAFI SHIRA HAMAA

ICCITII DHUMAATII ILMAAN OROMOO IRREECHAAFI SHIRA HAMAA KEESSAAF ALAA
1. Seenaa hin dagatamneef guyyoota dukkunaa’aa uumanni Oromoo dabarse keessaa tokko taatee onkololessa 2/2016 Ayyaana irrecha iratti rawwatamedha. Dhumaatii lammii keenyaa kana irra kan hafe amma yoonaatti shirri Irreecha iratti xaxame ifa ta’ee yeroo ummataf as ba’uu hin mull’anne. Haata’u malee miidiayan ala kanaa waan itti fakkaate xiinxalaa tureera. Namonni ‘activist ykn ‘public figure’ jedhamani of waaman ,kan seenaa qabsoo Oromotti dhoqqee diban, dhimma kana yeroo isan ball’inaan dubbatan hin argines hin dhagenyes! Kanaaf dhimma kana gadi fagenyan qorachuuf dirqamnee akka TAAJJABBIItti erga hojitti seenne ji’ottan saddet dhumaniiruu! Egaa wantoota qabatamadhan cinaa geenyeef tajjabne ummataaf gad baasuuf dirqamne jirra.

2. Ayyanni Oromoo cinaatti iddoo guddaa qabuufi beekamu irrechi,UNESCO iratti akka galmaa’uuf gumachi umanni Oromoo alaf keessa jiratu dalage waan ajaa’ibaa ture. Dhuma irattis gatin dadhabbi kana kaffalamuuf,irrechis UNESCO iratti galmaa’uun isaa waan hin oolle ta’ee, kanumaan wal qabachuunis gaazitessitonni, tajjabdonniifi namoonni gara garaa ayyana kana hordofuuf gara Itoophiyaatti imalan. Dhimmi kun immoo motummaa wayyanee baay’ee yaadeesse. Ssababin isaas fincila guddaa uumanni Oromoo gocha ture gurra uummata Addunyaa akka hin genyeef Wayyaneen waan dandessu yaalaa turte. Egaa irecha tajjabuuf,ilaaluuf,daawwachuf akkasuma waraabuuf gazexessitonni dhufan mormiin yoo irrecha iratti ka’e, guutuu addunyaadhaf raabsu kan jedhu yaaddoo guddaa mootumma wayyaanee ta’ee argame!

3. Kanafis shira xaxutti muddamanii seenan. Kanuman yoo irrecha iratti fincilli ka’ee, taateen sun utuu hin warabamin, uummata walitti qabame bittimsuu akkasuma immoo gazexessitoota achi jiraniif haala hin mijanne uumuun achi dachasuun gocha filanno bira hin qabne ta’e argame! Kanuman hojitti seenan. Hojii kanafis kan ta’uu,basastoota muxxannoof ga’umsa qaban (experience and ability) akkasuma hojii isaan kana dura rawwatan (operation) iratti hundaa’uun filannoon geggefame. Haaluma kanaan Fincila Shashamannee iratti geggeffame keesatti adda durummaan uummata kan basase, akkasumas yeroo hirirri mormi geggefamu dura bu’uun uummata afaan qawwetti nama hoofe filatan! Maqan nama kana ‘Gammada Waariyoo’ jedhama (Suuraa isaa gaafa Shashamanneetti inni ka’ee ilaali). Mucaan kun duratti sabboonaa cimaa akka ture maatiin isa illee sabbontoota akka ta’an ragaleen nu mull’issan harka taajjabbii gahaniiru. Haa ta’uutii dirqames haa ta’uu garadhaaf ta’ee wanti beekamu yoo hinjirannes namni kun gocha basaatummaa iratti bobba’ee hojjechu eegale. Irreechi yeroo dhiyatus halonni hundi (accommodation and transportation) xumurameefi irreecha irratti argamuuf gara bishoftutti imale.

4. Egaa yeroo kana mucaan kun dhaamsa ‘OMN’f dhaameen haalli hunduu xumurameera; fincilaaf qophoofneerra jedhe kan daairekteerri miidiyichaa kan
‘public figure’ ykn activist jedhani of waman kan akka jawar mahammad faa beekanis ta’ee utuu hin bekinis ta’e wanti adda ba’ee jirachu dhabatus,as ba’anii kara toora FB isaanii haalli hundi xumurameera, wanti hundi qopha’eera jedhan. Hubadhaa! Waraanni gaafa sana iddoo sanatti bobba’e lakkoofsaan kuma hedduudha (kana gajjallaattan kaasa). Mee uummata ajjeechaa Wayyaanee irra eeguuf waraana achitti (deployed) bobbase? Moo uummata kana ajjechaa Wayyaanee irra eeguuf mala haaraa nuti hin beekne qophessee ture laata? Haalli hunduu, qophiin hunduu xumurame jechun maal jechuudha? Ragaadhaaf (Fb Jawar kan onkololessa 2/2017) ganamaa kan inni hundaa xumureerra jedhee fincila labse sana ilaali. Egaa kana isinumtuu murteessa.

5. Wayyaaneen akkuma jalqaba sodatte ayyaanni gara fincila addaatti jijjirame. Sana booda shira itti qophaa’aa turte as baste. Sanumaanis Gammadaan mallattoo/milikita addaa itti agarsifameen as ba’uun waltajji qabatee, namichi waltajjii irra jirus haala salpha ta’een sagalee guddiftuu dabarsee itti kenne. Dursamee akka itti himametti “DOWN DOWN WOYYANE” jechuun ummata erga kakase booda mallattoo/milikkita irra deebiin itti agarsifameen suuta jedhee miliqee, ummati keenya jumlaan yeroo dhumu; Gammadaan tika Wayyaanee daangaa ce’ee hojii gara gara akka hojjetuuf motummaan Wayyanee biyyoota ollaa waliin haala mijesseef nama ‘LEUL TAFERE’ jedhamuun durfamee imala isa gara Masirittis taasise. Masir yeroo ga’us simannaan guddaan Birra Gammadi(Shumi Abdallaa) dhan godhameraf. Itti aansuun immoo ‘OMN’ dame Misiriin Simannaan Istuudiyoo isaanii keesatti godhameraaf. Yeroo dhiyeenya kanammoo Xiinxalaa ta’eyyuu guyyaa tokko OMN irratti Gaazexeessituu OMN Letu faana dhiyaateera. Qophii OMN ji’a darbee daawwachuun gahaadha.

6. Yeroo fincila Shaashamannee iratti namni dhumu, kaan hiidhamee, kaan qaama hirr’ate mucan kun akkamitti ba’ee? Hubadhaa! Guyyaa Shaashamanneerratti uummanni keenyaa hedduun guyyaatti dhume sana fuuldura hundumaa dura bu’ee kan Fincila sana geggeessu isa ture. Nam tokkittiin huuba irraa hinkaafne. Guyyaa Irrechaa iratti gaafa uummanni jumulaadhaan dhumu, sana boodas namni baay’een hiidhatti gaafa guuramu, Wayyaaneen Gammadaa Waariyoo kana qabuu dadhabde laataa? Keessumattuu Daayirekteerri OMN Obbo Jawar Moahmmed odeefannoo Gammadaa Waariyoorraa ergameef fudhachuun yeroo as ba’ee haalli xumurameera jedhu, akka nama siyaasa tokkotti shakkun irra hin turree laataa? Namni kun ija jabina guddaa hammana ga’uun uummata kanarratti labsii kana oofuun lubbuun qaqaaliin miliyoona 4 ol achitti yaa’ee jiru kanaaf maaluma yaade laata? Uummata Margaafi uffata aadaan qofa deemu kanaaf maal yaade laata? Kana isinifan dhiisaa..suura fincila shashamanne gammadan dura bu’e geggesse, akkasuma simannaa Shumi Abdalla ( Birraa Gamamdi) dhaan godhamef kana gaditti isinif maxxanseeraati ilaalaa. Sanas kan qindeessee akka nagana mucaan kun achi ga’u taasise Daayrekteera OMN fi Basasticha Wayyaanee sanadha. Yeroo hedduu namoonni gurbaa Kanaan ajajamanii biyya keessatti wayyaanee tajaajilaa turaniif biyya Misiraatti haala nagana qaqqabu. Namoonni kunis namootuma naannoo tokkoo ta’uu ragaa lakkaa’uu nan barbaachisu. Qabsoo uummatichaaf kan wareegamaa jiruufi ture garuu goolee Oromiyaa maradha. Kana egaa shirri Aktvistii keessani. Haadha ijoollee meeqatu awwaallatee galee imimmaan roobsaa jiraataa; warri sana qindeesse garuu nagaadhaan jireenyaa jireenya gaggaariitti waldabarsaa jiru.

7. Akka maddi amansiisaan tokko eerutti loltoonni Wayyaanee guyyaa sana dirree Irreechaafii naannoo Bishooftuu dhuunfatanii jiran kuma torbaatami afuridha (74,000). Isaan kunneenis Humna darbatamaa, Poolisii Federaalaa, Agaazii, poolisii Naannoo oromiyaafi kan biroonillee turaniiru. Nagaa eegdoonni kunneen Wayyaaneedhaan itti yaadamanii bobba’uun isaanii hawaasni Irreeffannaaf dhufe kun fincila kaasuu mala kan jedhurraa ka’aniiti. Irra caalaatti ajjeechaaf kan bobba’an utuu hintaane, nageenyuma eeggsisuuf kan bobba’anii ture. Kana jechuun rakkoon kaanaan Wayyaaneen Oromoof hilti jechuu miti.

8. Guyyaa sanatti Helekoofteriin lama naanna’aa turte sun akka miidiyaan OMN itti gabaasaa turetti miti. Waajjira Biiroo Aadaafi turizimii Oromiyaatu xalayaadaan dhaabbata ‘Air force’ gaafate. Xalayaan sun kooppiinsaa harka Taajjabbii seeneera. Kitaabni guddaan shiroota kana dhugaatti saaxilu waan qindaa’aa jiruuf achirratti bifa ‘scan’ tiin isiniif galchina. Helekoofteriin gaafa sana Waraqaa Baga Geessaniifi marga firifrse malee ‘gas’ nama jaamsu yookaan nama kuffisu hinroobsine. Kun dhugaadha. Warreen achi turanis kana beeku. Miidiyaan OMN fi Xiinxaltoonni Raabaa Doorii garuu kana ji’a 6 ol xiinxalani. Mootummaan Wayyaanee Gaazii nama imimmaanessuun uummata 700 ol fixe jedhaniiru. Egaa Soboonni xiinxalamaa turan waggaattuu katabamee waan hindhumneef isa kaan suutuman ifa gochaa deema. Kaayyoon OMN fi Jawar yeroo sanatti Gas’ dhaan Wayyaaneen asii gadi ilmaan Oromootti roobsite kan jedhamu sun uummata Oromoo addunyaarraa miira hadhaa’aa keessa galchuun xiiqiitti akka seenamuufidha ture. Keesumattuu gaazexeessitoota inni amantu keessaa namni lama itti fufinsaan afoola qindaa’e kana gabaasaa turan. Wantoonni baayyeen OMN keessatti sobaan kalaqamanii ‘News’ f waan bobba’aniif isa ammaaf tokko lamaan guyyaa biraa katabna. Hubachiisa! maqaan helicopterichaas mi 17 b5 jedhama; serial No isaa 2016 dha military transport helicopter’dha.

9. Gurbaan Gurraachi Gabaabaan Abbaa Gadaa Harkaa myke’ fudhatee maal barbaaddu? Bilisummaa!, maal barbaaddu? Bilisummaa….jedhamuudhaan uummata dammaqse sun OPDO cimaafi bilchaataa ergamaan dhaqeefi Abbaansaas OPDO isa mataa nyaate ta’uu Taajjabbiin bira gaheera. Kana booda Gammadaa Wariyootiif mallattoon gaafa kennamu dhufee Myke’ fudhachuun gurbaan ‘Dawn Dawn Wayyaane’’’ (6x) kan jedhu walirraa utuu hincitiin itti fufe. Uummanni miiraan machaa’ee, lafa jiruu dute; isa booda mallattoon diddaa iddoo hundumaati agarsiifame, kaan poolisiitti fiiga, kaan qaratti fiiga, kaanis waltajjiitti ol fiiga….namni hundi miira aariin machaa’ee akka ta’u dhabe. Gocha godaannis hamaa guyyaa Irreechaa ta’e sana Wayyaaneen akkanatti hin eegne. Kana kan qindeesse OPDO biyya keessaafi Aktvistoota asii maqaafi dantaa siyaasaa olkaafachuu barbaadanidha. As keessatti loltoonni wayyaanee kan godhan uummata dura goruu qofa ture; itti dhukaasuus miti. Loltoonni keessumattuu Oromoo ta’an warreenuma akka malee kukkufanuu olkaasuudhaaf yookaan oolchuudhaaf duukaa fiigaa turan. Warra gaggabanillee baatanii iddoo dawootti guuraa turani. Akkuman irranatti isiniif kaase yeroo kanatti Gammadaa Waariyoo wayyaa aadaallee uffatee hindhufne; inni addumaan qophaa’ee gorfamee kan dhufe ergama sanaaf qofadha. Akkasiin ilmaan Oromoo keessatti godaannis baraabaraa hambisani. Miliyoonni hedduun akka hindhumneef Araara Waaqayyootu nu eege jechuun danda’ama.

10. Dhumarratti mee akkatti sagaleen Tigirootaa har’a biyya keenya dhuunfatan kanaa akka eegalen isin yaadachiiseen dubbiikoo gara xumuraatti fida. Naannoo bara 1982 A.L .A tti Warri TPLF mootummaa gamtoomaniifi mootummaa Awurooppaa biratti beekamtii kan argatteef uummatumashee matumasheen ficcisiisteeti. Warreen dhaaba Wayyaanee kana hundeessan keessaa kan akka Mallas Zenaw, Abboo Wolduu, Abbaa Xaayee, Saamoraafi kkf keessaa Yunivarsitiiti fincilanii yeroo bosona seenan uummanni uummanni Tigray dammaqanii qabsoo duukaa hinkaane. Kanarraa kan ka’e uummata isaanii dammasuudhaaf gadi taa’anii maal wayya jedhanii mariyatan. Yaada tokkotu dhufeef. Maaliif guyyaa gabaatti dhaqnee uummata gidduutti waa dhoosnee Wayyaaneetu gala jira kan jedhu hinodeessifnu jedhani. Kanaafis, dursinee gaafa akkasii Gabaa guddicha biyya Tigray keessa jiru kan ‘Gabaa Hauzen’ jedhamuun beekamu keessaatti akka shira tokko qindeessan waraqaa dursanii biyya keessa karaa basaastota isaanii firfirsani. Oduu tamsa’e sanas akka Dargiitti kan naannoo sanatti ajajaa ture Kolonel Asfaw Laggasaa gurra buute. Koloneelichis atattamaan dafee Mangistuu Haayilmariyaamiin Wayyaanonni cabsineetu guyyaa gabaa guddichaatti seennaa jechaa jiruuti maal wayyaa? Jedhaan. Mangistuunis, Loltootasaa akka Afriikaattuu sodaachisoo ta’an waan abdatee jiruuf, biyya galuullee hindanda’aniiti garuu loltootaa qopheessii jedhaan koloneelichaan. Guyyaanis gahe. Waraqaanis akka malee Tigray keessa walgahe. Mangistuunis dabalataan Jeettiin Waraanaas haaqophaa’an jedhe. Qophaa’anis. Gaafa giuyyichi ga’u, Loltoonni lamaaf sadii hincaalle gaara Tigray keessaa qawwee kash kash godhanii sagalee Rasaasaa qaqaw’ qaqaw’ jechuun dhageessisani. Uummanni gabaa guuteera. Kumoota hedduudha. Guyyaa gabaa guddaati. Koloneellikee atattamaan dafee Mangistuudhaan jarri gala jirti dhukaasa jalqabdeetti jedheen. Mangistuunis atattamaan Jeettiin Waraanaa kallattiidhaan Bishooftuudhaa kaatee dhaqxee akka Gabaa sana reebduuf ajaja dabarse. Jeettiinis qajeeltee namoota naannoo Gabaa sana jiran hundaa ergaan takkaa Jijim’ gootee deebite. Gaarreen shashakkaman hundarrattis Boombii roobsitee deebite. Wayyaanonnis namoota Viidiyoo waraaban qopheessiteetti waan ta’eef ta’iin kun yeruma sana dafee waraabame. Basaastoonni ergamanis kana dafanii raawwatani. Waan waraabame sunis atattamaan miidiyaalee gurguddoo addunyaa kan akka BBC faatti ergamani. Addunyaan ajab’ jedhe. Yeruma sana TPLF akka miidhamtefi addunyaa kanarrallee jiraataa jirtu addunyaafi mootummaan gamtoomani baran. Akka Dargiin kufuu qabus murteessan. Viidiyocharraa akka argamuu danda’utti mucaan akka harmaa hodhaa jirtutti jeetti sanaan awwaalamte, utuu lubbuun haadha keessaa baaa jiruullee kan harma hodhaa jirtu waraabamteetti. Malas Zenaw faatu kana godhe. Uummata isaanii ofiisaanii ficcisiisani. Kun tooftaa siyaasaafi uummata dammaaqsuu ta’uusaati. Uummanni Tigray’s dhalaafi dhiiraan, silaas teenyusoo dargiin manumatti nufixaati ka’aa hinollaa jedhani. Kumoota dhibba hedduudhaan qabsoo seenan waggaa salgan tokko boodas bara 1991 tti sabaafi sablammii biro faana dargii dhabamsisani. Mootummaan Awurooppaafi Amarikaas sana galmaan ga’uu keessatti walumaan turani. Ta’iiwwan kunneen Seenaa Ilmaan Tigray keessatti yeroo hundaa faarfamaa jira. Dargiitu kana nugodhe jedhu. Kana kan godhe yookaan qindeesse namoota muraasa kunoo inni du’es du’ee warri hafan ammoo miliyanoorota ta’anii cocoomanii Finfinnee jiraataa jiran kanadha. Ilmaan hiyyeessaa kumootahedduun dhumtullee; mannii kumaataman duwwaattiifi cufaatti hafullee muraasonni ittiin duroomanii har’a dabaree isaanii Ilmaan Oromoo garboomsaatti jiru. Aktvistoonni biyya alaa kanafi OPDO’n tokko tokkos shaakaluma Wayyaanee kana hojiirra oolchufi miidiyoota addunyaa achitti walgahe Kanaan addunyatti himuuf sana qindeessani. Akka wayyaaneen aariidhaan hanga miliyoonotaattuu irraa fixxuuf kan ta’e jedhee qindaa’edha. Miidiyaan ‘Main stream’ 18 ti oltu akka addunyaatti Bishooftuutti walgahee ture. Kaayyoon miidiyichaa Irrechatu UNESCOtti galma’aa waan ta’eef sana fuulaan waraabuufi irratti hojjechuuf walgahani. Hundumti isaanii mudannoo hineegamne kana argani. Haata’u malee OMN irraa kan hafe hundi isaaniitu dhumaatiin kan ta’e namootatu waliiwaliisaanirra ejjechuudhaan utuu baqatani (stampede) bowwaattti walnaqani jechuun waan guyyaa sana keessa dhaabatani argan gabaasani. Egaa Jawar Mohamed ‘s suurota ta’iiwwan Sanaa hunda guyya guyyaan maxxansuun ‘like’ fi ‘comment’ har’a riikordii qabate kana baayyifate. Gocha kana kan qindeesses isaafi OPDO’ta warra garaaf malee lammiif hin yaanne sanadha. Bifuma walfakkaatuun eroo tokko yeroo uummanni ABO faana dammaqee ka’uu didutu yaadni sanyii warri Tigiree uummatashee dammaqsuuf raawwatteefi Aktvistoonni keenya dalagan kanaa akka qindaa’uuf mariyatamaa ture jedhan. Kana gidduutti walumasaanii gidduutti deebi’aniitu, lakkii uummata nagaa kana akka dammaquuf shira kana irratti hin yaannuuti suutuma kaayyoo ABO barsiisaafi hubachiisaa deemna jedhanii waliigalan jedhama. Kanaaf har’a ABO’n ariifatee waah in ajaju, Labsiifi barumsa kennaa deema malee. Warreen karaa qaxxaamuratiin Bilisummaa ariifachiisuu barbaadaniifi maqaa barbaadan kunneen garuu Lubbuu qaqaalii Ilmaan keenyaa bowwaatti nujalaa naqsiisanii suuruma sanaan ammoo Miidiyaaf ittiin naanna’anii Maallaqa Guurrachaa turani. Seenaan kun akka namatti hadhaa’uufi nama gaddisiisu utuman beekuun barumsaaf akka ta’uufan Xiinxala Taajjabbiitiin uummataaf ifa gochuun barbaade. Nama yakka dhiigaa qabu kana Oromoon gaafa bilisoome maal akka godhu oromoo qofatu beeka. Ammas ‘TAAJJABBII’n odeeffata jajjaboo hanga har’aa hindubbatamii jiran harka keessa galfatee seca’aatti jira. Yeruma barbaachisaa ta’eetti sabaaf akkabarsiisa ta’utti gadi baasnee himna.

Waaqayyo uummata guddaafi garraamii kana Uummata Oromoo haagargaaruun jedha.

Gaaffii Xixiqqoo kanaqalbiitti qabadhaa!

1. Namni jaarmiyaa siyaasaa hin oogganne yookaan gahee hinqabne tokko akkamiin ajaja badaa akkasii uummatarratti labsuu danda’e?

2. Namoonni biyya keessatti shira godhan maaliif carraan biyya alaa dafee mijataaf? Keessumaa dhoksaan gara Biyya Misir sun maali? OMN ammoo maaliif jara kana dafee qomatti qabata? Juneddin Saadooti ka’ee namoota heddutu akkasi maalii?

3. Miidiyaan Oromoon maallaqasaan dhaabbate kun maaf kijiba dabarsaa oola, Miidiyaan walabaa akkasidha? Dhiyeenya kanas saba qubee’ jedhamuun namota dhunfaarratti hololamee uummata olii haga gadii ficcisiisuuf turame. Sana humnaan dura gorree Taajjabbnee saba keenya baraarranne. Akkas kijiban malee qabsoon hinta’uu?

4. Lubbuu bifa kanaatiin ba’aniifi ammas mana hidhaatti darbatamaniif gaafatamaan eenyudha?

5. Shiroonni ammallee kana caalaa walxaxoo ta’an harka ‘TAAJJABBII’ seenera. Oromoon akkamiin simata? Uummataaf haqa gadi baasnee haa himnumoo? Kijibuma afarsaa haajiraannu? Keessumaa xaxaa kijibaa Kanaan biyyi alaa kun raateffamee jira. Jaarmiyaan qabsoorra jiru kana maaf callisee ilaala?

Roobii Onkoloolessa, 12, 2017 Halkan keessaa sa’a 1: 15
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, BOSTON, USA

 

 


OMN: Gaafii fi Deebii dargaggoo Gammadaa Waariyoo( Down Down Woyane/TPLF/ ) (Sad 25,2016)

4 Comments

 1. I think, we have to challenge any evil works. Because, if we leave it undisclosed, they will further intensify their evil deeds and yet we will fall victim. Pretending unity where it is actual not must stop. Oromo must get rid of such power hungers and stick to its proven sons for struggle. Jawar was saying in Toronto that he isn’t willing to report WABO’s achievement by disgrace our only political leader, the OLF. Struggle for freedom is not that every walker turn around and say I am here to be in the lead. It need couple of decades testimony by action not by talk.

  Junedin Sado was also telling us lies to defend his evil deeds during his presidency in Oromia. By blood of more that 300 university student of Oromo he registered his further loyalty to Zenawi and got ministerial position at federal level. It is fact before every eyes.

  Still there is one thing Junedin Sado hide us and I just learn from Semayawi Party of Amhara. The constitution of Oromia was modified by him to fit to his then master saying go to Adama. Junedin was telling us that as if he received heavenly blessing by his master Zenawi.Jundin must answer why he hide from us during his so called confession to Oromos. At the end he knows what directly happens to himself and via his wife by one of his then house guard.

  So, in effect, I am saying every evil Oromo working against the real interest of Oromia must not be given chance to be accommodated by Oromos. We must pinpoint, ask them to refrain from evil otherwise isolate them.

 2. Mr Gulummaa!
  Oromo expect from their educated Sons and daughters something constructive idea that can help them to strength their unity in order to defeat the abashs. If I am not wrong , you are academician not investigator journalist. From your long text the point I understand is that Gammada and Jawar were and are working for enemy all these guys are from the same area(ganda tokko) . I am not sure to deny agree with your accusations . It is beyond my reach.
  However, the way you present this issue without convincing prove is very disturbing. I am sure there are people who will be agree with you 100 present. In other side there are who will be very disappointed . I believe that you are smart enough to know that some Oromo assume you as enemy agent
  Who is determined to decided Oromo along region and religion. Why are try to be part of problem?
  Last night, you did not sleep to share with us this breaking news. You wrote condemning one region. Tomorrow , someone will come out by condemn the region with whom you are proud of. By the way I am proud to be Oromo Please stop destructive thought . Educate us how we can be effective in our struggle . Do not spend your time condemning Jawar.you as many people hate Jawar also many many people like him
  Diaspora Oromo is decided if we United we will stronger!
  Waaqa oromooti jedhi yaada gadhe irra ufi qusadu

 3. Mr Barri Bariso,
  I respect your opinion with its cons and pros. But couple of questions to you:
  1. Do you know investigative journalism is academics?
  2. Why you create the basket of “ganda” to put Jawar and Gamaddaa in that? It is important to rebuke individual Oromo for the evil deed he/she might be involved with.
  3. How do you consider Junedin Saddo, who is on the scene with Jawar despite what he sucked from Oromo blood? The modification, if any, of Oromia constitution was also during his time in Oromia.
  4. If you are telling us Gulummaa is agent of enemy, let us know your point of argument. There is no reason that we all agree to exclude Gulummaa, based on the reliability of your points. Otherwise don’t write based on assumption as you already said it.
  5. Is there anywhere the above text alluded to religion based comment or are you pretending from your disinfected memory?

  By the way, Gulummaa asked for genuine opinion as to how to proceed before he determines by himself to publicly discloses what he said he have at hand regarding these two gays name Gammadaa and Jawar. Except for those who are deliberately deformed to serve the enemy, scholars would say the approach by Gulumaa have no name.

 4. Mr Barri Bariso,
  I respect your opinion with its cons and pros. But couple of questions to you:
  1. Do you know investigative journalism is academics?
  2. Why you create the basket of “ganda” to put Jawar and Gamaddaa in that? It is important to rebuke individual Oromo for the evil deed he/she might be involved with.
  3. How do you consider Junedin Saddo, who is on the scene with Jawar despite what he sucked from Oromo blood? The modification, if any, of Oromia constitution was also during his time in Oromia.
  4. If you are telling us Gulummaa is agent of enemy, let us know your point of argument. There is no reason that we all agree to exclude Gulummaa, based on the reliability of your points. Otherwise don’t write based on assumption as you already said it.
  5. Is there anywhere the above text alluded to religion based comment or are you pretending from your disinfected memory?

  By the way, Gulummaa asked for genuine opinion as to how to proceed before he determines by himself to publicly discloses what he said he have at hand regarding these two guys named Gammadaa and Jawar. Except for those who are deliberately deformed to serve the enemy, scholars would say the approach by Gulumaa have no name.

Comments are closed.