Icciti gudda dajane guutama irrati ololli maqa balleesi banameef is kana waaye arsii fi dajane Jawar

Icciti gudda dajane guutama irrati ololli maqa balleesi banameef is kana waaye arsii fi dajane Jawar


#OMN fi gaazexeessitoonni #OMN dajane gutematiin hangafee hundi isanii galata guddaa ummata oromoo biraa qabu kabajamuu qabu malee komatamuu hin qaban Bahaa dhiha kaabaa fi kibbattii baadiyyaaf magaalaan oromoo dammaqsee kan sagalee takkaan diinatti fincilchiisuun seenaa guddaa galmeeyse OMN oromoos ta’ee diinni oromoo dhugaa miidiyaan kun qabu inni haalu akka laalcha kiyyatti cubbuu dha. Akkaan ani fedhu sababa hintaaneef jibbaan hinkomadhu inniniis karaa isaatiin ummata cunqurfamaa oromootiif sagalee ta’ee haacarraaqu aniis karaa kootiin imaamaan qabadhe itti fufuu malee dhaabbadhee dubbii lafaallafuun qabsoomiti.

Hanga ammaatti waan OMN oromoo fi oromiyaaf godhe bu’aa inni saba kanaaf buuse eenyulleen hin buufne. Otuu miidiyaan kun banamuu baatee oromoon hanga ammatti guyyaa tokko hin sokoysitu ture. Tokko tokko kan oromummaa isaatiif dhiibamee roorroon gabrummaa itti dhaga’amte dammaqee qabsoodhaaf wareegama kafaluuf ifkannuu danda’a…..OMN gaggeeysaa warraaqsa ummata baldhaa oromooti miidiyaa ijaaf gurra ummataa saaqe. Eenyulleen xiqqeeysuu fi xureeysuuf dandeeytii hin qabu dhugaa tana walitti himuun dirqama.

Ani akka dhunfatti ilaalcha murna tokkoo hin qabu namni oromoof qabsaa’u kamuu karaa nagayaatiin ta’ee afaan qawweetiin waluma hin sakaalin malee haadeemu kan bu’aa oromoof buuse niin galatoomfadhe,fedhiin kiyya guddaan bilisummaa oromoo isii dhugaa san arkuudha oromoo waliin diina aatu malee walnyaattu arkuus ta’ee dhaga’uu hin fedhu. Dogoggora walii sirreeysuu caalaa walxireeysuu rabbi nuuf hin laaffisin siyaasa jibbensaatiin walhammeeysuun bu’aa hin qabaatu.wal’hammannee miidiyaa qabnuufi irree tokkummaa keenyaa cimsannu qofa galma yaanne ga’uu dandeenya. Guyyaa gaarii qabadha halkaan gaarii

Ajaahib Jimaa Tooboo


We will not be silent ………..Where is #MohammedDeksiso?
We need answer.
Amnesty International
Amnesty International Africa
Human Rights Watch
United Nations Human Rights
United Nations
UN Human Rights Council
Ethiopian Human Rights Commission