Ibsi Mootummaan Naannoo Oromiyaa Gabaasni Amnesty Dogoggora Jechuun Baase, Mataan isaatuu Dogoggora

Ibsi Mootummaan Naannoo Oromiyaa Gabaasni Amnesty Dogoggora Jechuun Baase, Mataan isaatuu Dogoggora.

Badii dalagame Sirreessuf Yaaluu Dhiisanii, Ibsa Badiin Hin Dalagamne Jedhu Baasun, Wanni hojjataa turre Sirriidha hiikaa Jedhu qaba.
Gabaasni Amnesty’n Dhiheesse Dogoggora hin Qabu. Bilxiginnaan Yakka Suukanneessaa Sanis itti Karoorfattee Dalagaa jiraachuu Kan Agarsiisudha.

Shemsudin Teha Mohamed


“Ajjeesanii gatanii reeffasaa bineensa nyaachisan”

– Obbo Mahaammad Amiin jedhama.
– Hojjetaa Waldaa Hojii Gamtaa Godina Harargee Bahaa ture.
– Galamsootti dhalatee guddate. Abbaa ijoollee lamaati.
– Nama jabaa, nama uummata biratti jaalalaafi kabajaa guddaa qabudha
– Kana dura yeroo addaa addaatti sababa ABO deeggarta jedhuun hidhamee, gidirfamaa ture
– Waajjira amma hojjechaa ture keessattis warra dafqa namaa saaman, warra hidhata jallinaa ijaarratanii hiyyeessa rakkisan dura dhaabachuudhaan hidhata isaanii cicciraa, dhugaaf falmaa ture

– Torbee darbe keessa hojiidhaaf akkuma manaa ba’een butamee bakka buuteensaa wallaalame.
– Maatiin waajjira poolisiirra deemanii barbaadanii dhaban.
– Ajjeefamee gatamee guyyaa muraasa booda qaamnisaa bakka addaa addaatti cicciramee, garri tokko waraabessaan nyaatamee argame.

– Qaama argame kana Qajeelchi Poolisii Godina Harargee Bahaa utuu qorannoo gahaa irratti hin geggeessiin, utuu maatiitti hin himiin ofumaa fuudhanii awwaalan.
– Guyyuma reeffa (qaama walakkaa) fuudhan sana qorachiisne jedhanii utuu maatiin nama kanaa eenyu jedhanillee itti hin iyyaafatiin awwaalan.

– Erga awwaalanitti, “Du’ee kan bineensi nyaachaa ture arginee asii fuunee asitti awwaalle” jedhanii bakka reeffasaa fuudhaniifi bakka itti awwaalan maatiitti agarsiisan.
– Akkasittiin abbaa ijoollee lamaa, nama biyyasaaf sabasaaf dafqee hojjetu reeffisaallee kabaja dhabee bineensi nyaate! Haala akkasii keessa jirra!

Haqa Mahaammad Amiin baasaa!

Leta Kenei Aga


Bilxiginnaan:

– Nama boochisaa booyicha keessaa bahaa jedhu. Mee akkamitti osoo isaan nama boochisuu hin dhiifne namni booyuu dhiisa?
– Hiriira baatanii hin dhuminaa jedhu. Garuu kan nama fixu sunis jaruma. Hin qabsaa’inaa callisaa gabroomaa jechuudha.

Ferhan Abdulselam


OMN : የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ፡ ፡ ቆይታ ከበፍቃዱ ሀይሉ የ CARD ዳይሬክተርና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ጋር

1 Comment

  1. Waan ajaa`ibatii!!
    Namoonii opdo kesa jiran sammuunsaanii dhugamattii nidalagaa?Ummatatu sobeemoo warra gabaseetu sobee? ragaanoo lafa jiraa waakachuun maaliif barbachiisee? Ummanii kun sammuu jaarraa 17ffaan yaada malee ummaannii isaan caalee tecknoologiidhaan akkaa fayadamaa jiru,ummata keesa kan baratee akka jiru hinbeekan fakaatu.Ummatarrattii rorriisaa dhiga dhangalaasaa akka humttuu waan takka hintaneetti mediyaan nuharka jira jedhanii dogogoora saanii dhogsuuf fodaan gad bahanii akkasittii bokiisun wantii gochaa jiru sirriidha,amas ittii fufna jechudha.Senaa duratti walgaafana.Barrii kun akkasitti hin hafu.Dhugaa jiru haalura dogoggoora jiru hinsirresinaan hafeetu tuffii sabakanaf qabdan waltajiitti baatanii muldhiftani.kana calaa ragaan esaa hadhufu?Dutii koronaanis dutee,rasaasaaniis dutee lachuu sabakenyaa du`a.Dhignii saba kenaa dhangalaha jiru,lubbuun xobbee karaatii hafaa jiru,lafarratiis waaqarratiis singaafachiisuun isaa hin hafu.Dhigi sabakenya lubbuun ilma nama ulffina dhabe karra rabbii durattii iyyata.

Comments are closed.