Ibsi Maqaa ABOn Hoteela Hilton keessatti kenname beekamtii Hoggaanaa Dhaabichaan ala jedhame.

Ibsi Maqaa ABOn Hoteela Hilton keessatti kenname beekamtii Hoggaanaa Dhaabichaan ala jedhame.

[SQ-HAGAYYA 10/2020]

Ibsi Maqaa Adda Bilisummaa Oromoon guyyaa har’aa Hagayya 10/2020 hoteela Hilton jedhamutti kenname beekamtii Hoggaanaa Dhaabichaa HD ABO fi Miseensota ABO biyya keessaa fi biyya alaa jiran ala tahuu Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffanneerra.

Akka maddeen adda addaa irraa dhimma kana SQ mirkaneeffachuuf yaaletti guyyaa kaleessaa sabaa himaalee hawaasaa irratti Ibsa miidiyaaleef ABO hoteela Hilton jedhamutti ni kenna jedhu ilaalchisee Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) Hoggantoota dhaaba ABO HD jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaa HD ABO jaal Araarsoo Biqilaa gaafateen dhimmicha akka quba hin qabnee fi ibsi kennamu akka hin jiraanne ifoomsanii turan.

Guyyaa har’aas Hoteela Hilton jedhamu keessatti ibsi Miidiyaaleef kenname jedhamu irratti itti aanaan HD ABO jaal Araarsoo Biqilaa kan guyyaa kaleessaa Hagayya 9/2020 SBOf quban qabnu jedhanii dubbatan guyyaa har’aa waltajjii sana irratti argamuun mirkanaayeera.
Dhimma kana irratti SQ Hoggantoota dhaaba ABO fi Qondaaltota olaanoo ABO dabalatee miseensota ABO biyya keessaa fi biyya alaa jiran Afgaaffii godheen ibsi guyyaa har’aa Hagayya 10/2020 Maqaa ABOn Hoteela Hilton keessatti taasifame akka dhaaba isaanii ABO bakka hin buune ibsuun gochaa kana balaaleffataniiru.
Dhimma kana irrattis HDn ABO jaal Daawud Ibsaa ibsa miidiyaaleef maqaa dhaaba isaan hoggananiin kenname jedhamu akka quba hin qabnee fi beekamtii dhaabichaa fi miseensota dhaabaan ala tahe mirkaneessaniiru.

Akka Hoggantootni , Qondaaltotni fi Miseensotni ABO jedhanitti erga Adoolessa 26 as wantootni mooraa qabsoo Oromoo jeequuf shirri xaxamaa jiraachuu akeekuun wanti har’a tahes taatee kanaan kan wal qabatuu fi kan Ummata Oromoo addatti immoo Miseensotaa fi deeggartoota ABO biyya keessaa fi biyya alaa jiran bakka hin buune tahuu ifatti dubbatu.

Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba ummata Oromoo bal’aa qabsaa’otni hedduun qabsicha itichuu keessatti wareegama qaalii kaffalaa turanii fi ammas kaffalaa jiran tahuu Oromoo caalaa warri faallaa qabsoo Oromoo tahan akeekanii kan beekan tahuu galmeen seenaa ni argisiisa.

Addi Bilisummaa Oromoo kaleessas Hoggantoota isaatu biyya alaa ture malee miseensotni fi deeggartootni isaa Oromiyaa bal’aa keessatti wareegama ulfaataa sirna kanaan kaffalaa kan turan yoo tahu ammas kaffalaa jiru.
Mooraa Qabsoo Oromoo keessatti yeroo adda addaatti namoonni fedhii fi dantaa dhuunfaaf jedhanii yeroo isaan qabsoo qaalii wareegama hedduun ititee ummatni itti jiran gara dabarsuuf dirqama mootummaa irraa fudhatanii socho’an argaa turre ammas argaa jirra.

Akka fakkeenyaatti mooraa qabsoo ABO keessatti shira mootummaan uumeen namoota fedhii fi dantaa dhuunfaa irra darbaniin marroo lamaa ol diigumsi irratti gaggeeffamus namoota kaayyoo fi akeeka jaallan wareegamaniitti cichaniin deebi’ee ititee bakka har’a gahe gahuu danda’eera. Akkasumas paartii KFO keessatti filannoo 2005/1997 booda sagalee ummataa namoonni fudhatanii harka mootummaatti kennatanis fedhii fi dantaa dhuunfaa isaaniif jedhanii korojoo gurguratan galmeen seenaa ifatti ni argisiisa.

Wanti amma mooraa qabsoo Oromoo addatti ABO fi KFO irratti mootummaan dalagaa jiru ummata Oromoo qabsicha gaggeessaniif kan onnachiisu malee kan gatachiisu akka hin taane hubachuu dhabuun dhaloota har’a qabsoo Oromoo keessatti gahee isaanii bahataa jiran wallaaluudha jennee amanna.

Tibbana dhimma dhaaba ABO keessatti shira xaxamaa jiru ilaalchisee SQ Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi qabsaa’ota Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaa jiran yaada isaanii hubachuuf akka yaaletti mooraan qabsoo Oromoo kan diinni keessa galfatee dirqama itti kenname akka galma bahataniif irratti hojjechuutti jiran tahuu akeekuun salphinaa fi diigumsi mooraa qabsoo Oromoo jeequuf karoorfame wareegama hin barbaachisne kaffaluu yoo taheen alatti tasa akka of duuba deebi’uu hin dandeenye yaada isaanii nuuf gahaniin dhugoomsaniiru.

Waan amma namoota muraasaan beekamtii HD ABO, Hoggantoota, Qondaaltota, Miseensota fi deeggartootni ABO osoo hin beekiin gaggeeffamaa jira jedhamu kan ummata Oromoo bal’aa bakka hin buunee fi namoonni gochaa kana irratti bobba’anii jiranis ammumaan dhaabbatanii akka of ilaalan kan jedhu yaada jiraattotaati.

ABO ammaan dura Ibsa miidiyaaleef kennaa tura Waajjira isaa Gullalleetti tahuu fi dursees Hoggantoota, Qondaaltota, miseensota, deeggartootaa fi ummata Oromoo bal’aa biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif karaalee sabaa himaalee hawaasaa fi miidiyaalee SBO,SQ, ONN fi karaalee sabaa himaalee hawaasaa kan facaasaa ture yoo tahu kan guyyaa har’aa garuu fallaa kanaa tahuun dhoksaan dirqama mootummaa fudhachuun karaalee hin beekamneen Miidiyaaleen mootummaa qofa kan argame tahuu ibsuun akka Dhaaba ABO bakka hin buune hubachiisaniiru.

Walumaagala dhimma walgahii GS jedhamuun Adoolessa 26 fi 27 waajjira muummee Gullalleetti gaaggeefamee fi kan guyyaa har’aa maqaa ABOn ibsi kenname jedhu akka Dhaaba ABO bakka hin buune SQ qorannoo gaggeessitee mirkaneeffateera.

ኦነግ