Ibsaa itti ana ABO SHANEE Isaa dhugaadhaa dhageefaadhaa oromoo

Ibsaa itti ana ABO SHANEE Isaa dhugaadhaa dhageefaadhaa oromoo

👉ABOn waliigalteen mootummaa Itoophiyaa wajjin Asmaraatti taasifame maal akka ture himee sababa harkifannaa mootummichaatiif hojiirra ooluu akka hin dandeenye ibseera.

Mootummaan OPDOn geggeeffamu gama isaatiin deebii kennuu qaba.

Ammaaf gaaffii laman qaama dubbichi ilaalu gaafadha:

1) Akka Obbo Daawud ibsanitti, Abbootiin Gadaa fi jaarsoliin biyyaa Oromiyaa Lixaa deemanii haala jiru erga qoratanii booda yaada furmaata tarreessanii ABO fi PDOtti dabarsaniiru.Yaadni furmaataa sun maal ture?

Ummati gaafatee deebii argachuuf mirga qabaa nutti himaa.

2) Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawar Mohammed Oromiyaa Lixaa deemanii ummata erga haasofsiisanii booda yaada furmaataa qaama lamaaniif dabarsaniiru.

Yaadni isaan dabarsan maali ?

Dhuguma ammayyuu gooftaan keenya ummata malee hin jiru isa jettanii turtan sanatti hin amantu yoo ta’e nutti amantuu ?!

Girma Ayana