Ibsa Waloo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Goleewwan Oromiyaa Maraa Irraa Kenname

Ibsa Waloo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Goleewwan Oromiyaa Maraa Irraa Kenname

Qabsoon Oromoo falma ilmaansaa geggeessan qofaan furmaata argata.

Mootummaan gaaffii QBO’f Uummanni Oromoo gaaffii karaa nagaa gaafanneef ajjeechaa sukkanneessaaf, hidhaa, reebicha daangaa darbeen inumaa gochaa kanaan dura nurratti dalagameen beekneen deebii faallaa nuti eegnee nuuf kennee(deebisee) jira.

Haaluma kanaan QBO goleewwan oromiyaa martuu mariifii yaada barbaachisu irratti marihachuun Guyyaa har’aa waxabajjii 7/2020 Ibsa waloo kannuuf dirqamnee jirra.

“Kabajamoo ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyya hambaa jirtan martuu nageenyi keenya Oromummaa isin haadhaqqabu jechaa; nagaa keenyatti aansuudhaan gadda guyyaa kaleessaa uummata Oromoo mara muudateen beeknee abbaa warraaf haadha warraa waraana mootummaan bakka tokkotti waraana mana isaanii gadi baafamanii ajjeechaa sukkanneessaan ajjeefamaniif gadda nutti dhagahame ibsachaa motummaan gaaffii QBO’f uummanni akkuma waliinuu quba qabnu guyyoota muraasa darban mootummaaf waamicha goonee turreen waamichi keenyaan Ajjeechaa, hidhaa, saamichi, gudeeddaa, akka nurraa dhaabbatee, waraanni mootummaa gochoota dhala namaa irratti hin raawwatamne uummata oromoorratti raawwatan kunneenis gara mooraanaa isaaniitti deebi’anii gochaa isaaniif akka itti gaafataman kan jedhu ture.

Garuu mootummaan faallaa kanaa dhaabbatee argamuun inumaa:

  1. Gochaa kanaan dura oromoorratti dalagamanii hin beekne abbaa warraaf haadha warraa mana keessaa gadi baasuun bakka tokkotti ajjeechaa sukkanneessaa Oromoorratti raawwateen beekneen ajjeesanii jiru.
  2. Arsii keessatti bakka muunessaa jedhamuttis akkasuma ilmaan Oromoo Oromummaa isaa qofaaf guyyuma huccuu irraa baasuun qullaa dhaabuun magaalaa walakkaatti reebicha ulfaataa irratti raawwachuufii hamilee cabsuu irratti raawwatanii jiru waraanni mootummaa kanaa.
  3. Magaalaa Amboo keessatti halkan dheengaddaa Qeerroo nagaa daandiirra gara manasaaniitti osoo galuuf deemanuu waraanni mootummaa rasaasa itti roobsuun miidhaa ulfaataa yoo irraan gahu Qeerroo lama isa waliin jiran asbuutee isaanii dhabamsiisanii jiru ukkaamsuun.
  4. Magaalaa Naqamtee keessatti waraanasaa bobbaasuun uummata nagaa irratti guyyaa kaleessaa dhukaasa banuun waraanni mootummaa uummaticha shororkeessaa oolanii jiru.
  5. Harargee keessatti meeshaa sagaleen qabnee fayyadamuufii duuriyyoota ilmaan habashaa magaalittiitti argaman mootummaan maallaqaan bituun ijoollee Oromoo walumaa galatti qaamonni kun lamaan haga ammaatti ilmaan Oromoo magaalicha keessatti argaman haga guyyaa har’aatti kan ragaa arganne torba(7)lubbuun isaanii baasanii jiru.
  6. Godina Booranaa aanaa mooyyaleettis Qeerroo dunkaana(Suuqii)dhaqee kaardii moobayilaa bitatee galuutii jiru waraanni mootummaa sababa tokko malee itti dhukaasuun miidhaa cimaa irraan gahee jira.
  7. Godina Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa jedhamuttis waraanni mootummaa mana uummata nagaa gubuun barbadeessee jira.
  8. Walloo magaalaa baateettis uummatatti guyyaa dheengaddaa irraa eegaluun kaduriin ol mootummaan waraanasaa bobbaasuun uummaticha shororkeessaafii reebich hama akkasuma hidhaa irratti geggeessaa jiraachuu beekamee jira.

Walumaa galatti goleewwan Oromiyaa mara keessatti Lixa oromiyaa, kaaba, kibba G/gala Oromiyaa keessatti hidhaaf dararri ilmaan Oromoorratti daran kaduriirra jabaatee itti fufee jira.

Egaa walumaa galatti kun kan uummata Oromoo marattuu muldhatuufii dhugaa lafarratti argaa gariin dhagahaa jirrudha gochaan kun mootummaaf karaa ergamtoota isaa kan uummata Oromoorratti raawwatamaa jirudha mootummaan gaaffii keenyaaf gochaa akkasii kanaan deebii nuukennuun (nuuf deebisuun) ammoo tokko humna qawwee fayyadameen akka fedhetti isin bulchaafii sirna abbaa hirrummaa isaa afaan qawween daran jabeeffachuuf fedhiifi gahumsa akka qabu nutti agarsiisuuf gochaa dalagamedha jennee amanna nuti akka QBOtti kanaaf ammoo erga mootummaan gaaffii keenya karaa nagaa dhiheeffanneef (gaafanneef) afaan qawween deebii atattamaa nuuf kenneetii nutis QBO akkuma kana dura haga guyyaa 7/2020tti deebii mootummaarraa eegna jennee mootummaaf akkasuma ergamtoota isaa maraaf dhaamne, uummata keenya biyya keessaaf alaa akkasuma quba qabaachifnee turreen deebiin nuti arganne kan armaan olitti isiniif ibsine kana waan ta’eef guyyaa boruu 8/2020 irraa kaafnee nus ejjennoofii murannoo keenyaan mootummaa abbaa hirreetti gadi baanee fuulaaf fuulatti kan ofirraa falmannu ta’uu uummata keenya biyya keessaaf biyya hambaa jirtan maraaf dhaamuu(himuu) feena.

Haaluma kanaan uummanni keenya akkasumas qaamonni Oromiyaa keessa jirtan martuu waamicha keenya kana dhageessanii qabsoo aarsaa hedduu nukaffalchiiseefii dhugaa keenyarratti nu dararaa jiru walumaa galatti diina gochaa sukkanneessaa ilmaan Oromoorratti dalagaa jiru nuwaliin taatanii akka sirna gabroomfataa hundeen ofirraa waliin dhabamsiifnu waamicha keenya oromummaa isiniif dhaamuu feena.

IUOf

Ibsa waloo Qeerroo bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa maraa irraa kenn