Ibsa Mootummaan Sudaan Kaleessa Kenne!

Ibsa Mootummaan Sudaan Kaleessa Kenne

Kaleessa Ministeerri dhimma Alaa Sudaan, Omar Qamar Al-Din ,Miidiyaalee biyyattiif ibsa kennee ture. Ibsa afaan Arabaatiin kenname kana keessatti qabxiilee jajjaboo ministeerichi kaasan akka armaan gadiitti hiiknee jirra. Dubbisaa!
 
– Rakkoo yaroo dheeraa ture hariiroo mootummaan Sudaan duraanii Hasan Al-Bashir Ethiopia waliin tolfate ture. Yakkaan shakkamee waan tureef gara Itoophiyaa qofa deemuu danda’a ture. Dhimma daangaa kaasuu hin danda’u, kanaaf callisaa ture.
 
-Amma haalli jijjiirameera. Kanaaf lafa keenya qabannee daangaa itti tolfatuuf haalli mijataan amma.
-Yeroo ammaa Itoophiyaan rakkoo qabdi. Ofiinuu rakkoo keessa jirti. Rakkoo keessoo hamaa qabdi.
– Tigree rukuchuuf kan gargaaree ture Amaara. Wanti godhamu hunduu hanga ammatti uummata Amaaraa gammachiisuuf ture.
 
-Naannoo daangaa sana bulchaa kan ture milishaa Amaaraati. Amma garuu lafa keenya deebisaa jirra. Kana booda hin lakkisnu, kan nuun loluu dhufe irratti lolla.
-Ethiopian waan dubbachaa turte jijjiirtee takka nagaa jetti, takka loltoota daangaatti fiddi. Loluuf rakkoo qabdi. Callisuufis rakkoo itti ta’e. Waan gootu dhabdee jirti.
 
-Maalis ta’u nuti karaa kamiinuu qophiidha. Lafa keenyarra qotee bulaa keenya qubachiifna. Qubachiisaas jirra. Lafa keenyaadha.
-Yeroo hunda biyya sana kan bulchaa ture Amaaraa. Namichi yaaduma achi taha.
-Jarri Amaaraa kun immoo seera hin beekan. Kabajas hin qaban. Garuu amma akka barbaadan hin arganne. FSM