IBSA KFO: Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatiif Finfinnee.

IBSA KFO
Lakk. KFO/839/13
Guyyaa: 27/05/2013
Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatiif
Finfinnee.
 
Paartiin keenya #Kongiresiin_Federaalawaa _Oromoo/KFOn hundeeffamasaa irraa eegalee Qabsoo Karaa Nagaatti kan amanu, rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa kan waqtaawoos ta’ee kanneen turan furuuf marii fi waliigalteen barbaachisaa ta’uu; akkasumas taayitaa mootummaa qabachuuf meeshaafi humanan fayyadamuu caalaa ummata bal’aa biratti fudhatama kan qabu filannoon haqaafi bilisaa gaggeeffamuuf hawwii garii qabnu ibsaa turrullee, dirreen siyaasaa biyya keenyaa dhiphachurraa kan ka’e, sirni bulchiinsaa paartiin keenyas ta’ee uummatni keenya gaafatu dhufuu hindandeenye. Walitti dhufeenyi caasaa mootummaafi paartii biyya bulchaa jiruu baay’ee walxaxaafi walkeessa gala ta’uurraa kanka’e, dhaabbileen Diimokraasii bilisa ta’uufi kaayyoo dhaabbataniif hojjachuu hindandeenye. Paartiin keenyas haala Heerri Mootummaafi Seeronni biyyattii biroon eeyyamaniin, tarsimoofi sagantaa siyaasaa keenya sosochoonee uummataaf ibsuu hindandeenye. Haala rakkisaa kana keecha otoo jirruu, Filannoon Walii Gala Marsaa 6ffaan dhufaa jira.
 
Wantoota baay’ee rakkisoodha jedhaman akka kanaa gadiitti tarreessina.
 
1. Caasaan Boordii Filannoollee otoo hinhafiin kaadireen paartii biyya bulchuu itti nam’aniiru. Qaamni Olaanaa Boordichaas, haasawaa minjaalaarraa kan hafe rakkoo caasaa gadii keecha jiru sakatta’ee kallattii furmaataa kaa’uuf fedhiin qaban tokkoon gadaanadha ykn feedhimayyuu waan qabneef amantummaan nuti Boordicharrati qabnu saffisaan gadi bu’aa dhifeera.
 
2. Filannoo dhufu ilaalchisee, carraa hojii lammiileen argatan deeggarrullee, itti gaafatamummaa biyyaalessaa akka Filannoo baattachuu namootni danda’an kan ittiin dorgoman muuxannoo hojii olaanaatiin lammiileen hir’ina qaban waan ramadamaniif, amanamummaa isaaniirratti shakkii olaanaa qabna.
 
3. Labsiileen hidhamaa ta’an lakk. 1162/2011 kew 2(29) fi 33(B) otoo hinfooyya’iin gara filannootti seenuun, filannoon gartummaarraa bilisa ta’ee deemsifamuu danda’uusaa akka shakkinuuf nu dirqisiiseera.
 
4. Waajjiraaleen keenya godinaaleefi aanaalee Oromiyaa hedduu keechatti argaman bakka caccabsamanii, saamamaniifi humnaan cufamanii jiranitti kaadhimamtootaafi taajjabdoota keenya walitti qabuun danda’amuusaa tilmaamuun nu rakkisee jira.
 
5. Miseensoti KFO Koree Hojii Raawwachiiftuu olaanoorraa kaasee hanga caasaa keenya sadarkaa garaa garaatti jiraniifi hojii nuuf mijeessuu, dorgomtootaafi taajjabdoota filachuu danda’an bakka hidhamanii ykn sossodaachisuu isaanirratti raawwataa jirurraa ka’uun naannoo jiraatanirraa baqatanii jiranitti, keessumaammoo miseensoti keenya hidhamanii jiran dhiibbaa isaaniifi maatiisaaniirra ga’aa jirurraa kan ka’e, nageenyiifi jireenyi isaanii haala rakkisaa keechatti kufee otoo jiruu, KFO’n filannoo bilisaan hirmaachuu danda’a jedhee qaamni sababa gahaadhaan nutti mirteessu jira jennee hinamannu.
 
6. Rakkoo nageenyaa biyyattii keechatti deemaa jirurraa kan ka’e tokkoon tokkoon sochii taasifamuu Komaandi Postiidhaan otoo to’atamuu, bilisaan sosochoonee tarsimoofi sagantaa siyaasaa paartii keenyaa haala uummataaf ibsuuf rakkisaa ta’e keechatti, Filannoo Waliigalaa Marsaa 6ffaa dhufaa jirurratti hirmaachuudhaaf akka rakkannu beekamee, Waajjirichi ammarraa eegaluun furmaata barbaachisaa akka nuuf barbaada ni gaafanna.
 
Nagaa Kabajaa Waliin
Prof. Mararaaa Guddinaa(PhD)
D/Bu’aa KFO
ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት
አዲስ አበባ
 
ፓርቲያችን፤ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ (ኦፌኮ) ከመጀመሪያ ምስረታው ጀምሮ በሰላማዊ ትግል የሚያምን፤ ለወቅቱም ሆነ ለቆዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግሮች መፍትኼ ለማግኘት ውይይትና ድርድር አስፈላጊ እንደሆኑ አሳውቋል፤ እንዲሁም የመንግስት ሥልጣንን ለመያዝ ከጉልበትና መሳሪያ ኃይል ይልቅ ነፃ፣ ፍትሓዊና በአብዛኛው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ምርጫ ተካሂዶ በሕዝብ ይሁንታ ብቻ እንዲሆን ያለንን በጎ ምኞት ስንገልፅ የቆየን ቢሆንም፤ የአገራችን የፖለቲካ ምህዳር ከመጥበቡ የተነሳ ፓርቲያችንም ሆነ ሕዝባችን የሚፈለጉት የፖለቲካ አስተዳደር አልመጣም፡፡ የመንግስትና የገዥው ፓርቲ መዋቅር ጥመርታ ከፍተኛና የማያፈናፍን በመሆኑ የዴሞክራሲ ተቋማቱ ሊጎለብቱና ለተቋቋሙለት ዓላማ ሊሰሩ አልቻሉም፡፡ ፓርቲያችንም የአገራችን ሕገ መንግስትና ሌሎችም የአገሪቱ ሕጎች በሚፈቅዱት ሁኔታ ተንቀሳቅሰን ፖሊሲያችንና የፖለቲካ ፕሮግራማችንን ለሕዝብ ማስረዳት አልቻልንም፡፡ በእንዴዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለን ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ እየቀረበ መጥቷል፡፡ አስቸጋሪ ናቸው የምንላቸውን ነገሮች እንደሚከተለው እንዘረዝራለን፡፡
 
1. የምርጫ ቦርዱ መዋቅር ውስጥ ሳይቀር የገዥው ፓርቲ ካድሬዎች ተሰግስገውበታል፡፡ ላዕላይ አካሉም ከጠረጴዛ ዙሪያ ንግግር በዘለለ መስክ ላይ ያለውን ዕውነታ ገምግሞ የመፍትኼ አቅጣጫ ለማመላከት ፍቃደኛነቱ አንድም አናሳ ነው ወይም ጨርሶ ባለመኖሩ በቦርዱ ላይ ያለን እምነት እየተሸረሸረ ሄዷል፡፡
 
2. መጪውን ምርጫን አስመልክቶም፤ ምንም እንኳን የዜጎችን የሥራ ዕድል ማግኘት የምንደግፍ ቢሆንም ምርጫን የመሰለ ሀገራዊ ኃላፊነት የሚሸከሙ ሰዎች የሚወዳደሩበትን ከፍተኛ ሥራ ላይ ልምድ የሚጎድላቸው ዜጎች እየተመደቡ ስለሆነ ስለተአማኒነቱ ከፍተኛ ጥርጣሬ ገብቶናል፡፡
 
3. አሳሪ የሆኑ የአዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀፅ ቁጥሮች 2(29) እና 33(ለ) ምንም ማሻሻያ ሳይደረግባቸው ወደ ምርጫ መግባቱ የምርጫውን ከአድልአዊነት በፀዳ መልኩ ሊከናወን ስለመቻሉ እንድንጠራጠር አስገድዶናል፡፡
 
4. በአብዛኛው የኦሮሚያ ዞኖችና ወረዳዎች ላይ የሚገኙ ጽ/ቤቶቻችን ተሰብረውና ተዘርፈው ሌሎችም ተዘግተው የት ቦታ ተኩኖ አባላት፣ ዕጩዎችና ታዛቢዎችን ማሰባሰብ እንደሚቻል መገመት አሰቸጋሪ ሆኖብናል፡፡
 
5. ከሥራ አስፈፃሚ ጀምሮ በተለያዩ የመዋቅር እርከኖች ላይ የሚገኙና ሥራዎችን ሊያስተባብሩ፣ ተወዳዳሪዎችንና ታዛቢዎችን የሚመርጡ የኦፌኮ አባላት ታስረው ወይም ከሚፈጸምባቸው ማስፈራሪያ የተነሳ አከባቢያቸውን ጥለው በሄዱበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን፤ በተለይም ደግሞ የታሰሩ አባሎቻችን በነሱም ሆነ በቤተሰቦቻቸው ላይ ከሚደርስ ጫና የተነሳ ጤንነታቸውና ሕይወታቸው አደጋ ላይ ወድቆ ባለበት ሁኔታ ኦፌኮ ምርጫ መወዳደር ይችላል ብሎ የሚፈርድብን ማንም ሰው ይኖራል ብለን አንገምትም፡፡
 
6. በአገሪቱ ውስጥ ሰላም በመታጣቱ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በኮማንድ ፖሰት በታጠረበትና በነፃነት ተንቀሳቅሰን ፖሊሲያችንና የፖለቲካ ፕሮግራማችንን ለሕዝብ ባላስተዋወቅንበት ሁኔታ ውስጥ መጪውን ስድስተኛውን አገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ ውስጥ ለመሳተፍ እየተቸገርን መሆኑ ታውቆ፤ ጽ/ቤቱ አስፈላጊውን መፍትኼ ከወዲሁ እንድፈልግልን ደጋግመን እንጠይቃለን፡፡
 
ከአክብሮት ሠላምታ ጋር!
መረራ ጉዲና (ፕ/ር)
የኦፌኮ ሊቀ መንበር