Ibsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama…

Ibsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama…

Iddoon Irreechi Hora Finfinnee bara baraan itti kabajamuuf deemu karoora kaartaa magaalla Finfinnee keessa akka galu godhamee jira jedhe I/A/K/M/F Taakkalaa Uumaan. Kun waan kaamilaafii kan hedduu jajjabeeffamuus qabu dha. Kanarratti gaaffiileen ijoon ka’uu qabanis garuu ni jiru:

1) Iddoowwan Irreecha Hora Finfinneetiif akka oolan karoora kaartaa magaalichaa keessatti akka hammataman taasifaman jedhan qabatamaan eessaa hanga eessaa kanneen jiranii dha?

2) Bakki Irreechi Hora Finfinnee bara baraan itti kabajamu kun ummata Oromootiif dachee eebbaa (sacred ground) waan ta’eef, itti gaafatamummaa lafa kana wal’aanuun, bulchuun, kunuunsuufii misoomsuun (responsibility to rehabilitating, managing, developing the sacred land) qaama beekamu tokkoof kennamuu akka qabu falmisiisaa miti. Qaamni itti-gaafatumummaan akkanaa kunniin kennamuufii qabu eennu ta’uu qabaree?

Kunniinirratti osoo kanniin armaan gadii godhamuu danda’anii Irreechi Hora Finfinnee itti fufiinsaan (sustainably) akka milkaa’u taasisuun ni danda’ama jedheen yaada:

1) Bakki Irreechi Hora Finfinnee itti irreeffatamu kun akkuma seenaa keessatti godhamaa ture sanatti gubbaadhaan duubbee ECA irraa kaasee yaa’a lagaa (river bank) qabatee bu’uudhaan dakaan ammoo paarkii Ambaasaaddariin akka daangeffamu taasisuu barbaachisa. Haaluma kanaan bakkeewwan dheerina diyaameetira lafa kanaa keessatti arkaman kanneen akka National Hotel, Ghion Hotel, gamoolee mootummaafii kanneen dhuunfaa hoteela Ghion irraa gara laga gamanaanirratti argaman, Finfinnee hot spring water bar and restaurant, Harambe Hotel fii Ambassador park lafa eebbaa Irreecha Hora Finfinnee ta’uudhaan karoora kaartaa magaala jedhame keessatti akka daangeffaman godhuu.

2) Itti-gaafatamummaan lafa Irreecha Hora Finfinnee kana deebisanii wal’aanuu, bulchuufii misoomsuun qaama mootummaatiif osoo hin taane, mana maree gumii Abbootii Gadaatiif akka kennamu godhuu. Hoteelotaafii gamoowwan qabeenya mootummaa ta’an (fakkeenyaaf Finfinnee hot spring water bar and restaurant, Ambassador Park) fii kanneen bakkeewwan kunniin irratti arkaman bilaashaan, kan abbaan qabeenyummaa isaanii kan dhuunfaa ta’an (fakkeenyaaf National Hotel) ammoo beenyaa kaffaluudhaan akka lafa Irreechi Hora Finfinnee irratti irreeffatamu keessatti daangeffaman godhuu. Qabeenyi gamoolee dhuunfaa kanniinif akka beenyaatitti kaffalamu kun, ummanni Oromoo Oromiyaa guutuurraa qarshii akka walitti buusuu irratti hojjachuudhaan horii sassaabuun ni danda’ama. Kana godhuun dabalataanis tokkummaan ummata Oromoo daran akka ititu gochuurratti faayidaa mataasaa ni argamsiisa.
Horaa bulaa!
Girma Gutema

ORMAANIYAA S1 Ep 4 | SEENAA MAGAALAA FINFINNEE FI SIRNA GADAA. | MO’AA TV