Ibsa ijjannoo Miseensota ODP irraa

Ibsa ijjannoo Miseensota ODP irraa


Nuti miseensonni ODP akkuma fedhe abbaan barbaade fedhii dhuunfaa isaatin dhaaba keenya diigudhaan akka horiitti kan nu ajajuu barbaadu kamiifuu hin jilbiiffannu. OPDOn maqaa isaa jijjiirrattee uummata Oromoof akka dhaabbatuuf qabsoo hadhooftuu kan godhe kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaati. Wanta Dr. Lammaa Magarsaa uummata kootif hin toluu itti hin amanu jedhan nuti miseensonni ODP fudhannee uummata keenya irratti hin feenu. Osoo jaallen Lammaan hin beekne fi itti hin amanne maqaa Ida’amuu fi baquu jedhuun fedhii dhuunfaa ofii galmaan gahachuuf qaamonni socho’an ODP diigudhaaf mirga tokkollee hin qaban

Miseensonni ODP Oromiyaa godinoota adda addaatti argamnu marii karaa adda addaatin goonen walhubachuu fi walii galteerra gahuun ibsa ijjannoo armaan gadii baafanneerra.

1).  Gochaa gantummaa goota keenya jaallee Lammaa Magarsaa irratti qaamonni fedhii dhuunfaa isaanii fi fedhii naafxanyootaa galmaa gahuuf raawwatan miseensonni ODP cimsinee balaaleffanna.
2). Nuti miseensonni ODP paartii keenya ODP diigudhaan paartii maqaa Oromoo hin dhahanne Bilxiginnaa isiniif hundeessine jedhanii gubbaadhaa gad humnaan nurratti fe’uuf deeman gonkumaa hin fudhannu.
Paartin namni dhuunfaa hundeeffate PPn gonkumaa bakka nun buutu.
3). Namoonni ykn qondaalonni maallaqaan bitamtanii miseensota ODP sabboontota doorsisuu fi sodaachisuun humnaan Bilxiginnaa fudhachiisna jettanii socho’aa jirtan gochaa keessan kanarraa of hin qusattan taanan rakkoo isinirra gahu kamiifuu kan itti gaafatamu mataa keessan tahuu cimsinee isin akeekkachiisna.
4). Abbaan jijjiirama kanaa uummata Oromoo fi Dr. Lammaa Magarsaati. Nuti miseensonni ODP wanta abbaan jijjiiramaa Lammaa Magarsaa uummata Oromoof hin tahuu itti hin amanu jedhe uummata Oromoof waan hin taane gonkumaa hin fudhannu.
5). Nuti miseensonni ODP sabboontonni murtii fi tarkaanfii Dr. Lammaa Magarsaa fudhatan cinaa hiriirudhaan dantaa uummata Oromoof dhaabbachuuf qophiidha.
Dr. Lammaa Magarsaa wajjiin wareegama barbaachisu kamuu saba keenyaf kaffaluuf waadaa ni seenna.
6). Gaaffin uummanni Oromoo gaafachaa jiru tokkolleen osoo deebii hin argatin dhaaba maqaa saba Oromoon socho’u diigudhaan dhaaba maqaa saba Oromoo lagatu #Bilxiginnaa hundeessina jechuun miseensota ODP fi uummata Oromoo biratti gonkumaa fudhatama waan hin qabneedha.
7). Nuti miseensonni ODP fedhii fi dantaa saba keenyatiin hoogganamna malee fedhii fi hawwii namoota muraasatiin hin hoogganamnu.8). ODPn dhaaba namoota dhuunfaa miti. Murtee jaallee Lammaa Magarsaa dabarsan fudhachuun kallattii isaan nu akeekan irra sochoona malee nuti garaaf jennee waadaa saba keenyaa gurgurannee Bilxiginnaa hin fudhannu.
9). Miseensonni ODP hundi, Uummanni Oromoo biyya keessa fi biyya alaatti argamtan hundi tokkummaan goota Oromoo imaanaa uummanni nutti kenne hin nyaannu jechuun garaaf osoon taane sabaaf of kenne kabajamoo Jaallee Lammaa Magarsaa cinaa akka dhaabbannu waamicha isiniif dabarsina.

Miseensota ODP irraa.

Via: Deeggartoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo

Salphinni #EPP itti fufeera..Hojjatootni Aanaa Gurawwa yeroo EPP balaaleeffatanii waltajjii dhiitanii bahan.
walgahii haala kanaan osoo hin mari’atin dhiisanii deeman. Sababnis EPP waan jedhamu irratti mariin hin barbaachisu.
#DOWN.
ITTI MUDDI.