Ibsa Ijannoo Dhimma MEDROC Laga Dambii I rraatti Team Mataa Dhiira Irraa Kenname!

Ibsa Ijannoo Dhimma MEDROC Laga Dambii I rraatti Team Mataa Dhiira Irraa Kenname!

“Misooma Nikuleera nutta gatame ta’ee Yoomiyyuu ummata keenna wajjiin dura dhaabanna!”
Mataan dhiiraa Haqaa fi dhugaa kolbaa isaa mirkaneessuuf waanjoo hiyyuumma fi garbummaa cabsuuf akkasumas ummanni qabeenna isaa irratti Abbaa qabeenya ta’ee nageyaa fi bilisaan miidha tokko malee akka fayyadamu, sodaa tokko malee karaa tasgabbaa’a fi nageya ta’een qabsaawa ture fi qabsaawa jiraachun isaa beekkama dha. Mataan dhiira yeroo gara garatti dhimma Lagi Dambii ummata irraa geyaa ture saaxiluun akka beenyaan kanfalamu, Lagi kun cufamu fi qaamni miidha Ummatara geye fi akka miidha kun dhaqabu itti dhaawacha ture seeratti dhiyaate gaafatamu falmaa hadhooftu geggeessaa ture akkasumas itti jira. Dhimma kurkura osoo kolbaan teenna murtoo Haqaa eegatu lagichi/nikuleericha deebisa banuuf ta’aa jiru irraatti ibsa ijjannoo abbaa qabxii torba (6) qabu bifa armaan gadiitiin baafnee jirra:

1. Mootummaa waadaa Gaafa Lagi kun qabsoo ummatatiin cufamu galee kanneen akka qorannoo geggeesine bu’aa qorannicha ifa isin goona, Bu’aa qorannicha irratti hundoonne murtii barbaachisu dabarsina, Yoo badii jiraatte qaama badii raawwatee fi itti daawacha ture seeraatti dhiyeessina, kkf maanif akka eege eegsisu dhabe ummataaf ifa akka Godhu ni gaafanna.
2. Gochii MEDROC Lagi Dambii ummata keennaratti raawwate gocha duguggaa sanyiiti jennee amanna!
3. Murtii MEDROC Laga Dambii deebisan hojii jalqabsiisuu murtii misooma adoo hin taane murtii ummata Gujiitin Du’aa, Naafa dhalaa, ballaa dhalaa, duudaa dhalaa, raatuu dhalaa, korodhadha, margaa bisaan dhaba, hin qotatin, hin bocatin, hin waarfatin, hin tiffatin, hin elmatin, cinaawa, cittaawa fi kan kana fakkaatan isin mala jedhame ummata keennaratti Nikuleera darbatame jenne amanna!
4. Shira Okkote isin kennine jirra Laga Dambii nu dhiisa jedhame ummata ittiin sossobuuf shirame hin fudhannu. Okkoteen qabeenya waaqii nu kenne malee kennàa qaama kamiinu nuuf kennamu miti jenne amanna.
5. Gaafa nyaaphii Okkotee nurra dannabe mataa dhiira itti dhabne, mataa dhiiratti caasaa woyyaneetin bunni itti qalamee gombifame abaarame, mataa dhiiratti itti hidhame jennee amanna. Kanaafu, boojuu qabsoo teennna deefanne, hadha nuttu isin deebise shira jedhamu isin fudhannu. Qaamni yaadaa akkana qabate ummata keessa socho’u yoo jiraate hadheefanne balalefanna!

6. Ummanni Konyaa Gujii fi ummanni badhaan Oromoo Nikuleera nutta darbatame ture fi jiru akkuma tana duraa qabsoo hadhooftu godha turreen ofirraa dhaabsisne miidha gayee murtoo Haqaa eeggacha turu ni yaadatama. Garuu murtoon haqaa osoo hin taane, nikuleerri deebi’e akka nutta darbatamuuf waan murtaawe qabsoo waloo gochuuf yaamicha cimsine isin goona!

“Team Mataa dhiiraa
Bitootessa, 7 bara 2020!”Oninaaf Aadam-meeluu qaba-new oromo music 2020.

“Free election of masters does not abolish the masters or the slaves.”
― Herbert Marcuse