Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo (Oromiyaa lixaa irraa kenname.)

Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo (Oromiyaa lixaa irraa kenname.)

1. Akkuma argaa jirtan Mootummaan PP mirga lammiilee Oromo Kabaja dhorkatee waltajjiitti Baasee akka sareetti ajjessaa jira ,kaan hidhaati baasee bakkeetti ajjeesee gataa jira,kaan mana itti gubaa jira,kana biyya ari’aa jira, kaan qaamaa hir’isee hidhaatti dararaa cimaa irraan gaha jira.Dubartoota Oromo humnaan gudeedaa jira.Haala rakkoo Garbummaa kana ofirraa qolachuuf kallattiin jiru tokko qofa ta’ee nutti mul’atee jiru qabsoo hidhannoo qofaadha.Fuuleeffannoon keenya yeroo amma gara mooraa WBO ta’ee jira.Akkuma tibbana argaa jirtan Dargaggoonni hedduun Mooraa WBOti Leenji’ani qabsoo hidhannooti dabalamaa jiru.Kanaaf Dargaggoonni,hojjetaan mootummaa namni kamiyyuu kallatti maraan gara mooraa qabsoo WBO dabalamaa jiru waan ta’eef miseensota WBO naannoo ganda keessani jiranitti makamuun gara dirree leenji seenaa falmaa keesaan itti fufa dubbiin xumura gahuuf jetti bor akka hin gaabbine dafa Wbo biratti galma’a jenna.
 
2.Hojjetaa mootummaa Kaabinee taatani jirtani Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromo yeroo amma falmaa hadhooftuu gaggeessaa jirra,haata’u malee Mootummaa irraa Dirqama fudhachuun maqaa sakata’insaa WBO,Walgahi Uummataa,maqaa filannoo,maqaa hordoffi jedhuun utuu beekumsaa fi dandeetti shaakkala Loltummaa tokko hin qabaatin Waraana liyyuu Ayili fi milishaa kolkollee fudhattanii dirqamni humnaan isinitti kennamee dirree deemtani akka tasaa lola WBO fi Humna Addaa Oromiyaa wajjin godhamaa jiru jidduutti wareegamaa jirtu.Taateen caamsaa 15/5/2021 Aanaa Qondaalaatti raawwate Golee Oromiyaa Sochooseera,waan salphaa hin se’inaa.WBO nama siivili ajjeessuuf karoora hin qabu,kaayyoo kaabinee ajjeessuuf hin qabu,garuu bakka hedduutti kaabineen akka ajeja waraanaatti Police humna addaa qabatani lolarra jiru,wareegamaas jiru nutis wareegamaa jirra.Kun hunduu ta’uu hin qabu ture,qaama hidhatee jiru jidduutti maalfuudha namni siiviliin.Haata’u malee ammaan boodatti kaabineen mana keessan ta’aa daa’ima keessan guddifadha lolatti hin hirmaatina ofumaa miiidhamtu mootummaan kaasaa isiniif kaffalu tokko hin qabuuti.Oromiyaa bakka hundatti lolatu finiinee jira,hin deemnu baadiyyaa jedhaa isin hidhu malee waa hin taatan yoo hidhamtan ni galtu garuu yoo duutan hin galtan adaraa nu dhiisaa nuti Uummata Oromoof jennee bosona keessa roobaa ,Qorraa fi beela obsinaa ta’aa jirra bor yoo yaada qalbii gaarii Uummataaf qabaattan isinumattu kaabinee ta’uu mala
Via: Dabessa Gemelal