Ibsa Ajajaa WBO Zoonii Gidduu Galeessaa Irraa dhimma ajjeefamuu barattoota Oromoo irratti Jaal Sanyii Nagaasaa dhaamsa bilbilaan dhaame!

Ibsa Ajajaa WBO Zoonii Gidduu Galeessaa Irraa dhimma ajjeefamuu barattoota Oromoo irratti Jaal Sanyii Nagaasaa dhaamsa bilbilaan dhaame!

“Hayyee dursa ilmaan Oromoo warri jagnoonni falmattoonni mirga Oromoo Qabsoo bara hedduuf akaakilee keenyaa fi Abaabilee keenya irraa dhaalle isoo hin sharafiin warri kaayyootti cichitanii Oromiyaaf aarsaa lubbuu gochaa jirtan galanni keessan maqaa koo fi maqaa WBOn Bilisummaa Saba keenyaa waliin nu haa agarsiisu jedha. Haaluma kanaan nuti waraanni Bilisummaa Oromoo man Zoonii Gidduu Galeessaa keessa sossonu akkuma zoonilee WBOn keessa socho’aa jiruu bifa wal fakkaataa fi akeekaaf Kaayyoo ganamaa qabannee mirga abbaa Biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf sirna gabroomfataa impaayera Xoophiyaa afaan qawween of ijaare afaan qawween diiguuf hardhas danqaraa keessa diina waliin kokkee wal qabnee lolatti jirra.

Isoo nu Lola gubbaa jirruu yeroo cunqursaa fi dararaan Uummata Oromoo irra gahu kanatti daran humna Keenya jabeeffannee diina uummata Oromoo kana ofirraa qollee boqonnaa haaraa Bilisummaatti cehuuf xiiqiin lolaa jirra. Uummanni keenyas akka sabaatti waantonni dhabe hedduu isoo ta’anii Uummata Oromoo irraa Qawwee hiikkachiisanii Saba kana salphinaaf warreen oofaa jiran hardha irraa kaasanii akka dhaabbachuu qaban dhaamna.

Qabsoo Oromoo keessatti Nafxanyaa fi Oromoon saba waliif gumaa malee saba waliin jiraachuu hin dandeenye saba oftuultota kabajaa fi jaalala hin beekneen gochaa OPDOn barattota oromoo ejjennoo dhabuurraa kan ka’e siyaasa duubatti hafaa halagaa jala figuu gageessituun barattoonni keenya shiftoota golgaa xophiyummaan haguugamteen Oromummaa nurraa mulquun Itoopiyummaa nutti uwwisuuf qabsoo Habashoonni ODP paartik dhiiga Oromoon aangootti ol bahaniin umurii ofii tursiifachuuf barattota keenyatti ajjeechaa qaamota raawwatanis ta’ee Mootummaan itti gaafatama jalaa kan hin baanee fi Ajjeechaa amma raawwataniin aarsaa isaan kaffalchiisuuf akka of qopheessan qaamoleen kun haa baran.

Barattoonni Keenya Yunivarsiitii Waldiyaa keessatti haala suukkaneessaan ajjeefaman gaddi keenya kan onneerraa maddee fi uummata keenyatti kabajaan uffisuuf gumaa uummata keenyaa lollee baasuuf maqaa Qabsoo Oromoon Uummata keenyaaf waadaa ni galla. Qabsoo amma gaggeessaa jiru Qabsoo ishee dhumaa kan itti mirga Abbaa Biyyummaa goonfachuuf gaaffii Uummata Oromoo waggoota hedduuf afaan qawween ukkamfame deebisuuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo Akkuma kaleessa wareegama kaffalaa turtan hardhas aarsaa barbaachisu kaffaltanii WBO waliin Qabsoo Oromoo goolaba itti gochuuf akka of qopheesitan dhaamna.

Dhumarratti barattoonni Oromoo agartuu Qabsoo Oromoo waan taataniif cunqursaa fi gidiraa Uummata Oromoo irra gahaa jiru bifa danda’ameen akka uummata keessaniif sagalee taatan cimsinee dhaamna. ”

Dábessá Gemelal