Humna addaa Oromiyaa (HAO)ti warri kun WBOn booji’amanii jiru. Gaaffii dhi’aatef keessa fedhii WBOtti maqakamuudha.

Humna addaa Oromiyaa (HAO)ti warri kun WBOn booji’amanii jiru. Gaaffii dhi’aatef keessa fedhii WBOtti maqakamuudha.
 
Inni bitaa jiru ammuma irra kaase fedha qaba, inni mirga jiru boo’icha akkoo kiyyaa ga’een dhufa jedhe. Waa’ee Saamicha gaaffii dhi’ateef miindaan keenya waan nun geenyef hogganni keenya Paatirool baana jedhee nu fuudhe ba’aa achuma waan argame samamaa isa iyyu hin dubbatiina jedhee qarshii 50 ykn 100 caalaa nuuf hin kennu. Akkatti HAO uummata nagaa saamaa jiru ragaan kana caalu hin jiru.Abbo namichi kuni biyyuma san keesa taa’ee mirga ittiin dubbatu guutuu qaba. Warra kaaniilee ……….


Beetiin Leencoo Lataa faa waliin Adaamaatti xoophiyaa ijaaraa jirti


INBOX Gurbaan Hacaaluu Arrabsaa ture finfinnee keeysatti ajjeefame nama jibiinsa guddaa oromoo irraa qabuudha share godhaa nafxanyaan gayaa Baga kutee gumaan ni baati
 
Tewodiroos Abebaaw Eenyu?
. Nama Garee #Bunna_Team jedhamu deeggartoota garee kubbaa miilaa fakkeessuun daragaggoota n*f*anyaa kumaatama ijaaree finfinnee keessatti siyaasa jibbiinsa oromoof itti fayyadamudha.
Haacaaluun du’ee osoo baatii hin guutin Finfinnee keessatti garee “ሀጫሉ ሞተዋል ፣ ጀዋር ይቀራል” jedhee dhiichise Adda durummaan ijaaree fi dhiichisiisaa turedha.
 Gaafa Simannaa hoggantoota ABO ijoollee Buraayyuutti garee ijoollee oromoorraan miidhaa geessisan keessatti hojii guddaa hojjachaa ture.
 
 Yeroo darbe Jeequmsi naannoo Beetelitti akka ka’u, masjiidnii fi musliimonni akka miidhaman kan taasise garee inni ijaaredha.
Walumaa galatti Dargaggoo Tewodiroos nama #Orophobia cimaa qabu, Nama jibbiinsa oromoo lallabuudhaan beekamu, nama du’a Haacaluu fi ilmaan oromoo deeggaree sirbu, nama hoggantootaa fi beektota oromoo arrabsu, Farra Amantii Islaamaa fi kan biroo, Dhaadhessaa Minilik … Gooddoo Naf*a*yaa… Nama jiraachuu hin qabnee fi nama duuti maluufidha. Nama isa ajjeese barbaaduuf hin rakkatinaa!
 
Maal jechuufani… Baga Kintir jedhe. Baga du’e!
Hangan Afaan Amaaraan barreessutti kana share godhaa biraan ga’aa!
ittii fuffaa ni baattii marttuu
Ajaahib Jimaa Tooboo


New Ethiopian Oromoo music – Dhaqqabaa Tashooma – Nyaara bubbutti -[2020 video clip] Warra shamalaa