Hubachiisa! Kan Oromoo Taanaan Dammi Ebicha Ta’e

#Amajjii 29, 2021
“Kan Oromoo Taanaan Dammi Ebicha Ta’e!”
Paartiileen Ulaagaa Filannoo Guutan hundi guyyoota jedhame keessatti akka Mallattoo karaa Boordii Filannootiin qophaawe filatan ykn ammoo kan ofii isaanii Standard barbaachisun akka qopheessanii fidan jechuun heeyyama kennee ture. Akka kanaan ABO #Odaa qopheefatee galche.
 
#Mallattooleen #Odaa armaan gaditti argitan sadan kunneen wal duraa duubaan kan didamanii dha.
1. #Mallattoon #Odaa inni jalqabaa kun hin ta’u Mallattoo Odaa Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irra waan iiruuf fayyadamuu hin dandeessan, #Aasxaa keessan galfachuu dandeettan jedhan.
 
2. #ASXAA keenya isa Odaa Walakkaaraa, Urjii Diimtuu Qara Shanii mataa irraa fi Moggaa mirgaa fi Bitaatii Bunaa fi Dalalii Qamadii qabu galchine. #Aasxaa Mallattoo Gurraachaan gale kana fudhatanii turan. Erga Gurraachummaa isaa ogummaa barbaachisuun akka Mallattoolee filannoof dhihaatan birootiin qixaatutti tolfatanii fudhatanii booda, guyyaa dhumaa , yeroo dhumaatiin har’a Amajjii 29, 2021 galgala kana saa’atii 12:00 pm /6:00 pm tti bilbiluun #Odaan Galchitan kunis hin ta’u jedhan!
Mallattoon ummata keenya bakka bu’u kan biraa kamtu ta’aa?