Hordoftoota amantii Waaqeffannaaf, Bakka Awwaalchaa, Ujubaa, argachuuf hatattamaan hojiilee armaan gadii hojjadhaa!

Hordoftoota amantii Waaqeffannaaf,
Bakka Awwaalchaa, Ujubaa, argachuuf hatattamaan hojiilee armaan gadii hojjadhaa!
1. Waldaa yoo hin qabdan ta’e, dura ijaaramaatii hayyama seeraa baafadha. Hayyama seeraa argachuuf waanti isin gootan:
a. Miseensota Waaqeffannaa walitti waamaa
b. Heeraa fi seera bulmaataa baafadhaa ( Yoo isin rakkise,
waan ka’umsaaf ta’u isniifan ergaa keessaa na qunnamaa)
c. Koree Aduulaa Waaqeffannaa kan miseensota haga shanii-
sagalii qabu-Dursaa, Barreessaa, Qabduu Maallaqaa,
To’ataa, Qindeessaa Barnoota Waaqeffannaa, fi Koree
manguddoo Oromoo of keessaa qabu filadha)
d. Waajjira Haqaa Oromiyaa deemaatii hayyama seeraa
gaafadhaa. Ulaagaa guutamuu qabus, gaafadhaatii guutaa.
e. Sana booda bulchiinsa magaalaa fi Aanaa keessan irraa iddoo Galmaa fi Ujubaa gaafadhaa. Yoo isaan isin didan, mana murtii jirutti iyyaadhaa!
Warri Hayyama Seeraa qabdan immoo iyyannaa keessan akak haarawaatti qopheessaatii ammas bulchiinsa magaalaa fi aanaa jiran gaafadhaa!
Har’a abbaa keenya maanguddoo wagaga 78 bakak itti awwaallu dhabne jennee aaraa fi gaddaa jirra. Kan darbeef waanti gaodhan hin jiru. Boru akka nutti hind eebineef immoo wana kana irraa barannee hojajchuu qabna. Waan hojajnnee fooyyessuu dandeenyuuf nama komachuu hin qabnu.
Akka aadaa fi safuu Oromootti nama dhiisii bineensa du’e iyyuu goodaatti hin gatan; kabajaan awwaaluun seera!!

Dábessá Gemelal