Hoolala adda bilisummaa oromoo irrati deemaa jiruu waa’ee WBOn lixaa Oromiyà Getaachoo Asaafaa waliin hidhata qaba

Hoolala adda bilisummaa oromoo irrati deemaa jiruu waa’ee WBOn lixaa Oromiyà Getaachoo Asaafaa waliin hidhata qaba jedhame odeefaama jiruu irrati #deebii Jaal Dawud ibsa OBS walin
Abiy with his TPLF killers family. Military career[edit] As a teenager and in early 1991, he joined the armed struggle against the Marxist–Leninist regime of Mengistu Haile Mariam after the death of his oldest brother. He did so as a member of ODP (Oromo Democratic Party), which at that time was a tiny organization of only around 200 fighters in the large coalition army of ~100,000 fighters that resulted in regime’s fall later that year.[14][4][15] As there were only so few ODP fighters in an army with its core of about 90,000 Tigrayans, Abiy quickly had to learn the Tigrinya language. As a speaker of Tigrinya in a security apparatus dominated by Tigrayans, he could move forward with his military career.[14] After the fall of the Derg, he took formal military training from Assefa Brigade in West Wollega and was stationed there. His military post was in intelligence and communications. Later on he became a soldier in the now Ethiopian National Defense Force in 1993 and worked mostly in intelligence and communications department. In 1995, after the Rwandan genocide, he was deployed as a member of the United Nations Peace Keeping Force (UNAMIR), Kigali, Rwanda.[16] In the Ethio-Eritrea border war between 1998 and 2000, he led an intelligence team to discover positions of the Eritrean Defence Forces. https://en.wikipedia.org/wiki/Abiy_Ahmed

Namni gurra hodhaa guddate rakkisaadha.
Guddisa AbbaaDuulaa booji’amaa Dargii.


OPDO-ODP wal nyaataa turan, wal nyaachuufis jiru dhibdee isaan gidduu jiruun uummata wal nyaachisuun ammoo ajandaa ittin wal doorsisan ta’ee jira.

Qalbeessaa Dhangi’aa tiin
Mudde 16,2018
Finfinnee Oromiyaa

“haalli ODP ykn keessoon ODP walii isaaniif bara Alaamaayyoo Atoomsaa du’eef kan ammaa wal fakkeenya qaba, ta’ullee kan ammaa hedduu yaaddeessadha! Wal ajjeesanii wal fixuuf taa’u! Yaaddoonkoo wal ajjeesanii ka’anii qaama biraatti maxxansu kan jedhudha!” naan jedha.
Jaarmiyaan aantummaa Oromoo hinqabnee fi Oromoo irraa hinbu’uuramne OPDO’n erga gaafa hundeeffamtee kaatee uummataaf hojjetteetti yeroon jennu muraasa. Har’a OPDO maqaa ODP jedhu haa moggaafatan malee uummata gaggeessuu dhiisii wal gaggeessuuyyuu dadhabaa jiru. Gola ODP keessatti wantootaa gurguddaa lamatu wal horaa jira.
Innis 1. Ofittummaadha fi
2. Of-tuulummaa
1. Ofittummaa
Qabxiileen lamaan olii kun maleessas jiru. Qabxiin ofittummaa gaafuma hundeefaman isaan keessatti dhalate. Ta’ullee ol guddachuunsaa bara pereseedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa du’aan boqote guddina saffisaa adeeme. Akkan odeessa gola ODP guyyaa kaleessaa irraa argadhetti, “haalli ODP ykn keessoon ODP walii isaaniif bara Alaamaayyoo Atoomsaa du’eef kan ammaa wal fakkeenya qaba, ta’ullee kan ammaa hedduu yaaddeessadha! Wal ajjeesanii wal fixuuf taa’u! Yaaddoonkoo wal ajjeesanii ka’anii qaama biraatti ykn uummatatti maxxansu kan jedhudha!” naan jedhe. Kanas gaafa jedhu ODP keessatti ofittummaa irraa kan madde caasaa Gandaan wal ijaaruu fi caasaa aantiin wal barbaadu jira. Bara Alamaayyoon du’e caasaan OPDO #Wallaggaa fi #Arsii jedhee atakaroo guddaa keessa gale. Atakaroo sana keessatti summii laateefii kan Alamaayyoo galaafate caasaa OPDO abbaa Duulaa jalatti gurmaa’an ta’uu naaf hime. Sababaan wal ajjeesuurraan isaan geessise aangoodha.

Bara kana gaafa kaasummoo, caasaa #Arsii fi #Salaalee jedhee wal ijaare jira. Gidduu kana waajjira ODP keessatti caasaa kanatu lola jabaarra jira. Caasaan biroonis akkasuma gandaan wal funaananii Gola OPDO raqa caalaa ajaa’u ittuu mana reeffaa godhuuf deemu. Amma akkan odeeffataa jirutti lolli guddaan ODP gidduutti sababa aangoo banamee jira. Kunis caasaa ODP/#AODP (Arsii Oromoo Dimokiraatik Paartii) kan#Kamaal Galchuu fi Caasaa ODP/SODP (Salaalee Oromoo Dimokiratik Paartii) kan #Taayyee Danda’aan durfamuun raawwataa jira. Caasaan ODP kun sadarkaa wal ajjeesuutti adeemaa jiru. Gaafa wal ajjeesan uummata wal nyaachiisuuf jechoota hinmalle dudubatuu jalqabaniiru.

2. Oftuulummaa
ODP sunuu hinjirtuu sunuu hinciiftu akkuma jedhan akka waan jabaa taatee bara kana walii isaaniitti boonuutu isaan gidduutti mul’ata. Boonuu kana keessatti ammoo oftuuluun “anatu si caala!” kan jedhu caasaa ODP gidduutti banameera. Caasaan Oftuulummaan wal balleessuuf deemu ammoo #ATM (Addisuu Araggaa, Taayyee Dandaa’aa, Milkeessaa Midhagaa fi #HAK (Hayiluu Gonfaa, Abbabaa Garasuu, Kamaal Galchuu) akka ta’e naa himan. Caasaan kun warri ATM “biyya keessatti hojii siyyaasaa irra turre bu’aan ammaa kankooti!” jedhu, warri HAK ammoo “nuti biyya alaatti siyyaasa hojjechuu qofa miti ABO keessa teenyee hojii ABO dadhabsiisuu raawwachuu keenyaan ODP kabajaa argate kanaaf bu’aan kan keenya!” jedhu. Caasaan kun waldhabdee hammaataarra jira.

Caasaa lamaan kanatti dabalee ammoo caasaan ODP Salaalee (Taayyeen hogganame) fi ODP Arsii(Kamaal Galchuun hogganamee) wal loluuf akkuma jiru dabalataan ODP Wallaggaa( Lammaa Magarsaan hogganamee) fi ODP Jimmaa (Abiyyi Ahemadiin hogganame) wal loluurratti argamu. Sababaan isaas muudamsaa fi aangoo irratti walitti mufii qaban irraa wal ajjeesuuf wal eeggataa jiru. ODP walishee nyaattee uummata wal nyaachisuuf kutaa itti dhalatteen baatee dhaadachuu jalqabde. Yaaddoon Dr. Abiyyi yaaddoo uummataa utuu hintaane yaaddoo caasaa isaarraa qaba. Kunis caasaa ODP keessaa ajjeechaan irratti yoo raawwatame uummata gidduutti dhibdee babal’isuuf dubbii darbaa tokko sodaa Lammaaf qaburraa ka’ee kaleessa Wallaggaa fi Jimma walitti hidhee dubbate.

Falli maali

Falli guddaan jiru uummatni akkuma kaleessaa sana jabaatee tokkummaasaa jabeeffachuudha. ODP yoo wal ajjeefte bakka laachuufii hinqabu. Gaafa #Alamaayyoo_Atoomsaa qaama OPDO Abbaa Duulaan galaafatame uummatni “nu nyaachaa walis nyaattan” jedhee akkuma dhiise sanatti, har’as Dr. Abiyyii Ahemad Jimma bakka hinbu’u mitis, Lammaan Wallagga bakka hinbu’u mitis, Taayyeen Salaalee bakka hinbu’u mitis, Kamaal Arsii bakka hinbu’u mitis, ta’uu cimsee hubatee ilma Oromummaan haqaaf dhugaadhaan isaaf hojjetu Oromoon jabeeffachuu fi ilmaan dantaa dhuunfaa isaanii dhimma aangoof wal ajjeesaniif yeroo isaa gubuurra diina daangaarraan itti bobba’e irratti akka fuulleffatun dhaamsakoo dabarsa.

Qalbeessaa Dhangi’aa tiin
Mudde 16,2018
Finfinnee Oromiyaa

Roorroo addaa tan nama hin obsisiifnne oromoo irratti hanga yoomi laataa?